जीपाखें झीत छु छु फाइदा दु ?

नयेगु ज्वलंया सवाः थकायेगुया लिसेलिसें जीनं झीगु उसाँय्यात नं बांलाकातइ । थ्व एन्टि–अक्सिडेन्ट, एन्टी इन्फ्लेमेटरी, एन्टि फ्लेटुलेन्ट गुणया छेँ खः । थ्व बाहेक डाइटरी फाइबर व न, सिजः, क्याल्सियम, पोटाशियम, म्याग्नीज, सेलेनियम जिंक, भिटामिन व म्याग्नेसियमया बांलाःगु स्रोत खः । छिं ग्वःगु जी व जीचुं नितांया सेवन थःगु उसाँय् बांलाकेत यायेफइ ।

म्हया तौल क्वकायेत – जीयात नं तौल क्वकाइगु आहारया रुपय् छ्यलेगु याः । ‘क्लिनिकल प्राक्टिस’या ‘कम्प्लिमेन्टरी थेरापीज’य् पिदंगु २०१४ या छगू अध्ययनय् तसकं तौल अप्वः जुइक ल्ह्वंपिं मिसातय्गु म्हया संरचना व लिपिड प्रोफाइलय् जीचुंया सकारात्क प्रभावया उल्लेख यानातःगु दु । थुकिं म्हय् दाः व कोलेस्ट्रोल कम यायेत यक्व हे ग्वाहालि याइ । थुकिया निंतिं थथे यानादिसँ –
जी सियादिसँ, थुगु सियागु जीयात मिक्सिया ग्वाहालिं निनाः चुं दयेकादिसँ । थुगु चुंया छगू चम्चा न्हिंन्हिं धलिइ ल्वाकछ्यानाः निक्वः भपादिसँ । थुकिं छिगु म्हया तौल अःपुक हे कुहां वइ ।

ब्लोटिंगया उपचार– ब्लोटिंगया अथवा फुलय् जूगु प्वाःया छगू कारण ग्यास नं जुइफु । अथे हे मेमेगु कारण कब्जियत, अपच आदि नं जुइफु । मध्यपूर्व जर्नल अफ डाइजेस्टिभ डिजीजय् पिदंगु २०१३ या छगू अध्ययन कथं जीनं ब्लोटिंगय् सुधार हयेत ग्वाहालि याः । थुकिया निंतिं थथे यानादिसँ –
छगू कप लः दायेकेत देछुनादिसँ । थुकी जीचुं छप्तिचा, पालुचुं व चिचुंया लिसेलिसें बागू चम्चा मस्र्यासोंप तयादिसँ । ५ मिनेट तक चिच्वःगु मिइ तयाः दायेकादिसँ । छानय् यायेधुंकाः थुकियात ख्वाउँकादिसँ, अले त्वनादिसँ । माल धाःसा थ्व प्रक्रिया हानं लिसा कयादिसँ ।

वायुनं यानाः प्वाः स्याःसा– थःगु वायु नाश याइगु गुणं यानाः जी वायुनं प्वाःस्याःगुया नं सफल उपचार यायेत ज्या वः । मस्तय्त थथे प्वाः स्याइगु आपाः हे जुयाच्वने यः, अले जीनं थथे प्वाः स्याइगुयात लंकाबी । थुकिया निंतिं थथे यानादिसँ –
छगः कपय् छगू चम्चा जी तयादिसँ । थुगु कपय् क्वाःलः तयाः त्वपुयादिसँ । १५ मिनेट लिपा थुकियात छानय् यानादिसँ । थुगु घोलया छगू निगू चम्चा थः मचायात त्वंकादिसँ ।

एनिमिया लंकी– एनिमियाया दकलय् तःधंगु कारण खः म्हय् आइरन मगाइगु । आइरनया छगू तःधंगु स्रोत जूगु कारणं जी एनिमिया लंकेत सक्षम जू । छगू चम्चा जीचुंनं छिगु म्हयात ४ मिलिग्राम आइरनं पोषित याइ । थुकी दइगु आइरनं रेड ब्लड सेल्सया उत्पादन थकयाबी, अले त्यानुइगु थेंज्याःगु एनीमियाया लक्षणयात मदयेकाबी । उकिं आइरनया कमि मजुइकेत व म्हयात एनीमियापाखें बचे यायेत थःगु न्हियान्हिथंया आहारय् जीचुं दुथ्याकादिसँ ।

मांया दुरु खाकेत – जी क्याल्सियम व आइरनं समृद्ध जुइ । थ्व नितां हे प्वाथय् दुपिं व दुरु त्वंकाच्वंपिं मिसातय्गु निंतिं मदयेक मगाः । थुकिं दुरुपाया उत्पादनयात उत्तेजित यानाः उकिया मात्रा अप्वयेकी । थुलि बाहेक थ्वं मांपिंत मचा बुइ धुंकाः वइगु कमजोरी मदयेकाः फुर्ति थकयाबीगु ज्याय् नं ग्वाहालि याइ । दुरुपाया दुरु अप्वः खाकेत थथे यानादिसँ –
छगू चम्चा जीचुं छगू गिलास क्वाःगु दुरुइ ल्वाकछ्यानादिसँ । थुकी कस्ति छ्वाकयानादिसँ । बहनी जा नयेधुंकाः द्यने न्ह्यः थ्व छुं वाः तक त्वनेगु यानाच्वनादिसँ ।

पाचनक्रिया बल्लाकी – आयुर्वेदय् जीयात प्वाः स्याःगु, अपच, प्वाः फुंफुं मिंगु, वाक्वाक् वःगु आदि पाचन सम्बन्धी थीथी विकारया निंतिं तसकं बांलाःगु वासः धयातःगु दु । थ्व अग्नाशय एन्जाइम, गुगु पाचनक्रियाय् समर्थक जुयाच्वनी, उकियात उत्तेजित याइ । थ्व प्वाथय् जुयाच्वंगु एसिडिटिया नं सफल उपचार खः ।

पाचनक्रियायात उत्तेजित यायेत – छगू गिलास लखय् छगू चम्चा सियातःगु जीया चुं ल्वाकछ्यानादिसँ । थ्व न्हिं छक्वः अथवा निक्वः त्वनादिसँ ।
महिया छगू गिलासय् छगू चम्चाया प्यब्वय् छब्व सियातःगु जीया चुं व मलय्चुं तयादिसँ । छिं थ्व न्हिं छक्वः त्वनेगु यानादिल धाःसा नं पाचनक्रियायात प्रभावकारी दयेकेफइ ।

डायबिटिज नियन्त्रण यायेत– आयुर्वेद कथं जीलय् डायबिटिज विरोधी गुण दु । खाद्य विज्ञान व पोषणया इन्टरनेशनल जर्नलय् पिदंगु २००५ या छगू अध्ययनय् थुगु खँया पुष्टि याःगु दु कि जी नं हाइपोग्लाइसीमिया व ग्लुकोसुरियाय् ग्वाहालि यायेफु । डायबिटिज नियन्त्रण यायेत
च्यागू चम्चा हजी (हाकुगु जी) सियादिसँ । थ्वयां लिपा सियातयागु हजी निनाः चुं दयेकादिसँ । थुगु चुंया बागू चम्चा लः लिसे भपियादिसँ । छुं महिना तक थथे न्हिं निक्वः भपादिसँ ।

स्मरणशक्ति बल्लाकेत– जीलय् दुगु एन्टि–अक्सिडेन्ट व एन्टि –इन्फ्लेमेटरी गुणं स्मरणशक्तिइ सुधार हइगु ला ख हे खः, लिसें थुकिं एकाग्रताया स्तरय् नं सुधार हइ । थ्व अल्जाइमर व उमेर थहांवंलिसे खने दयावइगु स्मरणशक्तिलिसे स्वापू दुगु थीथी विकारया नं सफल उपचार खः । थुकी थीथी कथंया भिटामिन बी व भिटामिन ई नं दु, गुकिं नशायात उत्तेजित यानाः न्ह्यपुया ज्या यायेगु पहलय् सुधार हयाबी । २०११य् फर्मास्यूटिकल बायोलोजीइ पिदंगु छगू अध्ययन कथं जीया नियमित सेवन यानाच्वन धाःसा स्मरणशक्तिइ सुधार वइ, अले न्ह्यपुइ लाइगु स्ट्रेस नं कम जुइ । न्हिं बागू चम्चा सियातःगु जी न्ह्ययाः नयेगु यानादिसँ, अले थःगु स्मरणशक्तियात उत्प्रेरित यानादिसँ ।

क्वेँय् बल्लाकी– जी छिगु क्वँय्या स्वास्थ्यया निंतिं तसकं फाइदाजनक जू । थुकी क्याल्सियम, पोटासियम थेंज्याःगु खनिज दु, गुगु क्वँय्या स्वास्थ्यया निंतिं मदयेक हे मगाः । थ्व बाहेक थुकी भिटामिन बी १२ नं दु, गुगु क्वँय्यात स्वस्थ याना तयेत ज्या वः । थुकी एस्ट्रोजनया यौगिक नं दइ, गुगु मीनोपज लिपा मिसातय्त जुइगु ओस्टेपोरोसिसया खतरायात कम याइ । थःगु क्वँय् स्वस्थ दयेकातयेत व उकिया घनत्वय् सुधार हयेत थःगु न्हियान्हिथंया नसाज्वलनय् जी अवश्य दुथ्याकादिसँ ।

सावधान–
– जी अप्वः नलकि पाचन सम्बन्धि समस्या जुइ, नुगःचु हिइसे नं च्वनेयः ।
– जी अप्वः नलकि धक्काः अप्वः वयेयः ।
– जी प्वाथय् दुपिंत मनिं । अप्वः मात्राय् जी नलकि मचा कुहां वइगु वा ई मत्यवं मचा बुइगु सम्भावना दयेफु । अथे जुयाः प्वाथय् दुपिं मिसातय्सं जी आपाः नयेमजिउ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS