मुनक्का नयाया फाइदा व उकी दुगु वासःया गुण

मुनक्का ९च्बष्कष्ल० अर्थात दाखं गुलिखे ल्वय् लंकाबी ा ल्वय्लिसे ल्वायेगु शरीरया क्षमता नं अप्वयेकाबी । अथेजुयाः आयुर्वेदय् थुकियात वासःयागु गुणया धुकू धयातःगु दु । मुनक्काया स्वास्थ्यवर्धक गुण थुकी दुगु ग्लुकोजया मात्राय् दु । थुकी अंगूरय् स्वयां ८ गुणा अप्वः ग्लुकोज दु । थुकी दुगु ग्लुकोज अंगूरया थें हे भिंगु कथंयागु जुइ । ग्लुकोजं म्हयात याकनं ऊर्जा बीगु ज्या याइगु खः ।

मुनक्का गथे यानाः दयेकी
मुनक्का अंगूरयात खास तरिकां गंकाः दयेकीगु खः । थ्व निताजि दइ । ह्याउँगु मुनक्का व हाकुगु मुनक्का । थुकियात थीथी तरिकां अनेक ल्वय्या वासलय् छ्यलेजिउ । मुनक्काया स्वभाव गरम जुइ । आः झासँ, मुनक्काया फाइदा व वासःया गुण छु छु दु व नं सिइके–

# मुनक्कां म्हया एसिडयात सन्तुलित याइ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयय् यानास्वःगु छगू अध्ययनं सीदतकि थ्यंमथ्यं ५ औंस मुनक्का न्हिं न्हिं नयेगु यानाच्वन धाःसा च्वया एसिड अप्वः हे कम जुइगु जुयाच्वन । लिसें म्हय् अमोनिया नं कम जुइगु जुयाच्वन ।

# एसिडिटिं मुक्त जुइत मुनक्का विशेष भूमिका म्हितू । मुनक्कायात चछि लखय् फ्वयादिसँ । अनंलि थ्व लः त्वनादिसँ, फाइदा जुइ ।

# स्वँयात स्वस्थ यानातयेत मुनक्का झिंन्यागः १५० किमी लखय् बहनी फ्वयादिसँ । फ्वयागु लः नं त्वनादिसँ । थथे लगातार लछि यानाच्वनादिसँ ।

# मुनक्कां कब्जियतया उपचारय् नं तसकं फाइदा याः । थुकियात छगू गिलास लखय् २४ घण्टा फ्वयातयेमाः । अथे यायेबलय् मुनक्का माःबुयाः अंगूर पाय्ग्वः जुयावइ । थुकिया पु वांछ्वयाः सुथय् सुथय् नयेगु व उकिया लः नं त्वनाछ्वयेगु यायेमाः ।

# आतापुतिया ज्या थासय् लाकातयेत थुकिया लः ह्याउँमस्तय्त नं त्वंकेजिउ । मचाया उमेर अनुसार खुगःनिसें झिगः मुनक्का ग्वारा ग्वारा दाःगु लखय् कुर्काः पलख ख्वाउँकेत त्वःतातयादिसँ । मुनक्कायात बांलाक निनाः लखय् उकिया रस ल्वाकछ्यानाः मचायात बीगु यायेमाः । ह्याउँमस्तय्त थ्व लः छानय् यानाः जक त्वंकेमाः । कसर उमिगु प्वाथय् कुहां वनकि प्वाः खराब जुइ ।

# अःपुक ल्वाकज्याइगु आइरनया तःधंगु स्रोत जूगुलिं थुकि हि अप्वयेकी । उकिं हि मगानाः जुइगु एनिमिया ल्वय् लंकेत थुकिं यक्व हे ग्वाहालि याइ । हिइ हीमोग्लोबिन तत्व मगाइगुयात हे हि मगाइगु धाइगु खः । थथे जुइबलय् खोर्पानीया लिें मुनक्का नं लखय् फ्वयादिसँ । सुथय् थुकियात न्हात्तुन्हायाः ल्वगियात त्वंकाबिल धाःसा हि अप्वयावइ ।

# सुयां म्हया तौल थकायेमाःगु दुसा मुनक्का नियमित भपियादिसँ ।

# मुनक्कां सर्दिं सेखं चाइगु वा सेखं ज्वर वइगुयात वासःया ज्या याइ । मुनक्कायात लखय् फ्वयाः उलि हे मात्राय् लखय् निनाः छानय् यानाकायेमाः । थुकथं दयेकागु मुनक्का लखं टनिकया ज्या याइ । थुकिया सवाः व गुण थकायेत कागतिया रस भचा तयाबीमाः । दुरुइ पु लिकयातःगु झिगःति मुनक्का दायेकाः त्वनेगु याःसां जिउ ।

# न्ह्याबलें सने मास्ति मवःथें जुइगु जुयाच्वन धाःसा २० ग्राम मुनक्का क्वाःगु दुरुलिसे सथय् भपादिसँ ।

# २५० ग्राम दुरुइ न्हय्गः मुनक्का दायेकाः बहनी न्हिं न्हिं त्वनेगु यानाच्वन धाःसा कमजोरीं यानाः इकुइगु समस्या मदयावनी ।

# २५० ग्राम दुरु, २५० ग्राम लः, झिंनिगः पु लिकयातःगु मुनक्का निनाः दायेकादिसँ । दयोकु दायेकुं बछि लः सुपाः वनकि निनातःगु झिगः मलय्, छगू चम्चा मिश्री ल्वाकछ्यानाः क्वाः क्वाः हे न्हिं छक्वः त्वनादिसँ । दमया ल्वगितय्त थुकिं यक्व हे फाइदा याइ ।

# मलेरिया (औल) ल्वचं कःपिंसं छगू गिलास दुरुइ च्यागः मुनक्का, बागू चम्चा सुंपालु तयाः दायेकाः न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी त्वनादिसँ । औल ज्वरं यानाः जुइगु कमजोरी व मेमेगु साइड इफेक्ट थुकिं कम यानाबी ।

# माउथ अल्सर जुल धाःसा च्यागः निसें झिगः मुनक्का कयाः बहनी लखय् फ्वयादिसँ । सुथय् मुनक्कामाः बुलकि न्ह्यत्तु न्ह्ययाः भपीयादिसँ । न्हिं न्हिं सुथय् थथे नयेगु यानाच्वन कि माउथ अल्सर लनावनी ।

# मस्तय्त अप्वः थें झीसं खनी कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमताया कारणं इपिं याकनं याकनं म्हं मफयाच्वनी । थथे खःसा उमित न्हिं न्यागः खुगः मुनक्का नकादिसँ । थुकिं यानाः उमिगु म्ह स्वस्थ जुइ, अले उमिगु रोगप्रतिरोधक क्षमता नं अप्वयावइ ।

# मिसातय् लय् लय्पतिकं ‘थीमजिउ’ जुइगु जुयाः म्हय् हि मगाइगु जुइफु। उमिगु निंतिं मुनक्का तसकं हे फाइदा दुगु चीज जुइफु । छाय्किमुनक्का आइरनया मुख्य स्रोत खः, अले मुनक्का नयेबलय् म्हय् हीमोग्लोबिनया मात्रा नं अप्वः दयावइ ।

# गुपिं मस्तय् द्यनाच्वँच्वं लासाय् च्व वयेकेगु बानि दु, उमित निगः मुनक्का पु बहनी बहनी छवाः तक नकाबिल धाःसा उमि लासाय् च्व वइगु मजुयावनी ।

# मुनक्कां मिखा, छ्यंगू व सँयात नं फाइदा याः । हाकुगु मुनक्कां म्हय् च्वंगु विषालु तत्वयात पित छ्वयेत ग्वाहालि याइ । अले छ्यंगूयात यचु पिचु धायेकाः चमक नं दयेकातइ ।

एजेन्सीया ग्वाहालिं ः निरा महर्जन

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS