किसानं हिरा व्यापारि

दाजुकिजा मिले मजुल धाःसा उमित दुनियाँ हेपे याइ । अले दाजुकिजा मिले जूसा छु जुइ ले ? शायद थुकियात कयाः छगू न्ह्यथनेबहःगु उदाहरण खः – भाजु बाबुराजा महर्जनया परिवार । दकलय् न्हापां बाबुराजा महर्जनयात म्हसीके– वय्कः खः नेपाःया हे छगू तःधंगु, प्रतिष्ठित, नांजाःगु हिरा पसः ‘क्लासिक डाइमण्ड’या थुवाः । अथेहे रियलस्टेटया ख्यलय् नं प्रतिष्ठित ‘क्लासिक टावर’या थुवाः । नेपाःलिसें अमेरिकाय् तकं प्रतिष्ठित हिरा व्यापारी, अले रियल स्टेट व्यवसायय् नं नांजाःम्ह बाबुराजाया म्हसीका पीन्यादँ न्ह्यः तक थथे मखु । उबलय्या म्हसीका खः– न्हियान्हिथं बुँज्या याना जुइम्ह छम्ह सामान्य किसान । अथेहे पीदँ न्ह्यःया परिचय खः छम्ह ‘म्यासेन्जर’ अर्थात ‘पिउन’ ।

थांै व हे ‘किसान’, व हे ‘म्यासेन्जर’ लखौं करोडौं तकाया व्यापार याइम्ह जूगु दु । थ्व हिउपाः गुकथं वल ले ? भाजु बाबुराजाया हे धापू न्यनेगु खःसा थ्व फुक्क दाजुकिजा छप्पँ–छधी जुयाः च्वनेफुगुलिं खः । वय्कःया निम्ह किजा दु– अमीर व समीर । अले जिचादाजु रमेश व जिलाजं कृष्णलाल । वय्कःपिं न्याम्हं हे जानाः नेपालय् हिराया व्यापार सुरु याःगु खः, थ्व हे व्यापारं कमे नं यानादिल, प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना नं जुल ।

थ्व सफलताया सूत्रधार खः– भाजु बाबुराजा । थः किजा व जिचादाजु, जिलाजंपिंत हिरा व्यवसायय् हयेगुया लिसें सकसितं छथासं तयाः व्यवसाय बल्लाकेगु ज्याया कमान्डर जुयाः धाये वा पाँचपाण्डवया युधिष्ठिर जुयाः धाये, यानादीम्ह वय्कः हे खः । गुकथं चूलात ले थ्व सफलता ? थ्व खँ न्यनेबलय् धाःसा फिल्मी बाखं थें जुइ ।

बाबुराजाया अबु बाबुकाजी महर्जन यल लुँखुसिया छम्ह सामान्य किसान । उबलय् वय्कलं बुँज्याया लिसें ताहाचःया बलरामभक्त माथेमाया छेँय् ज्या याइगु । छन्हु वय्कःयात गंल्वय् (टिबी) जुल । गंल्वय् जूगु सिइवं माथेमां वय्कःया उपचार नं याकेगु व ज्या नं याकःछ्वयेगु धकाः हंगकंगय् च्वनाच्वंम्ह थः पासा भारतीय हिरा व्यापारी विपिन चोक्सीयाथाय् छ्वयाबिल । अबुम्ह हंगकंग वंबलय् तक बाबुराजा धाःसा बुँज्या यानाः लंतंफंतं जुयाच्वंगु । आखः नं बांलाक मब्वं । अथे जूबलय् छन्हु माथेमां हे अबुम्हेसित काय थन च्वनाच्वन धाःसा स्यनी, हंगकंगय् हे सःति धाल । अबुम्हं बाबुराजायात हंगकंगय् सःतल । हंगकंगय् बाबुराजायात छम्ह भारतीय हिरा व्यापारीयाथाय् ‘म्यासेन्जर’या ज्या चूलात ।

‘सन् १९८५ य् जि हंगकंग वनागु । उबलय् जि अंग्रेजी ला छु खय् भाय् तकं बांलाक ल्हाये मसः । आखः नं बांलाक ब्वनातयागु मखु । अथे जूबलय् जितः तसकं थाकुल । उमिसं धाःगु जिं मथू, जिं धाःगु उमिसं मथू’ बाबुराजां थम्हं हंगकंगय् यानागु संघर्षया सुरुयात लुमंकुसें धयादी ।

दछि तक भाय् हे मसयेक मथुइक ज्या यात । थ्वया दथुइ बुलुहुं अंग्रेजी व हिन्दी भाय् सयेकल । उबलय् हिरा व्यापारीयाथाय् हिरा ग्रेडिंगया व कटिंगया निंतिं भारतं हे ‘एसोटर’त वइगु । हिरा पसलय् ज्या यायां वय्कःयात नं हिराया ज्या सयेकेगु मन जुल । अन वइपिं भारतीयतय्त थःत नं हिरा ग्रेडिंग यायेगु ज्या स्यनाबीत धाल । तर यक्वसिनं छंत स्यनाबिलकि ला जिमिगु ज्या हे दइमखुनि धकाः स्यनामबिउ ।

थ्व हे झ्वलय् बम्बईं नं निलेश नांया छम्ह न्हूम्ह ‘एसोटर’ वल । बाबुराजां वयात पासा दयेकल । लिपा तसकं सतिइवं बाबुराजां थःत हिरा ग्रेडिंग यायेगु ज्या स्यनाबीत इनाप यात । व मनू धाःसा नुगःछ्वःम्ह हे लानाच्वन । व स्यनाबीत ला तयार जुल, तर मेगु समस्या वल– साहु नं सिलकि ला निम्हेसितं ज्यां हे लिकयाछ्वइ । उबलय् बाबुराजां ज्या यानाच्वंगु हंगकंगया क्वीन्स रोडय् च्वंगु सागर कर्पोरेशनया साहु गिरिधर लाल जवेरी तसकं कडाम्ह लानाच्वन । अथे जूबलय् साहु मदइ–मदइबलय् पसलय् हे च्वनाः स्यनाबिइगु यात । घौछि निघौ स्यनां जक मगाइगु जुल । अथे जूबलय् व हे पासां छगू उपाय लुइकल, ‘जिं पसः तीबलय् छप्वः हिरा म्हिचाय् तयाहये । छं बहनी बहनी हिरा ल्ययेगु ‘प्राक्टिस’ या ।’

बाबुराजायात ला छु मानि, अगःचा मालां देगः लू थें जुल । व तुरुन्त हे तयार जुल । न्हिछि पसलय् ज्या याना वयेधुंकाः हाकनं चच्छि चच्छि हिरा ग्रेडिंग यायेगु प्राक्टिस यात । ‘उबलय् सकलें छखा हे छेँय् च्वनेगु । ११–१२ बजे मजुइकं साहुत द्यनी मखु । उपिं द्यनेधुंकाः तीजक वनाः प्राक्टिस यायेगु’ उबलय्या संघर्ष वय्कःयात आः नं लुमं,अले धयादिल, ‘उमेर यक्व मदुनिबलय् याकनं सयेकेफइगु जुयाच्वना, याये धकाः न्ह्यचिल धाःसा यक्व यायेफइगु जुयाच्वन । जिं नं याकनं हे ग्रेडिंग यायेगु सयेका ।’

छन्हु पसलय् व हे भारतीय एसोटरं साहुयात धाल, ‘बाबुराजां नं हिरा ग्रेडिंग यायेसः नि ।’

साहु अजू चाल । ‘का का.. छक्वः यानाः क्यँ सा’ साहुं छप्वः हिरा न्ह्यःने तयाः धाल । बाबुराजां तुरुन्त हिराप्वः फ्यनाः हिरा ग्रेडिंग यानाबिल । साहु झन् हे अजू चाल, लिसें लय् नं ताल । उबलय् निसें बाबुराजायात नं हिरा ग्रेडिंग यायेगु ज्या याकल ।

बाबुराजा हिरा ल्ययेगु बांलाक हे सल । थ्व बाबुराजाया निंतिं जक मखु, साहुया निंतिं नं लबः दुगु हे जुल । छाय्धाःसां हंगकंगय् हे च्वनाच्वंम्ह बाबुराजां बांलाक थ्व ज्या सःबलय् हिरा साहुयात बम्बई निसें खर्च यानाः मेपिं एसोटर हयेमाःगु आवश्यक मजुल । बाबुराजां नं इमान्दारिपूर्वक ज्या यानायंकल । अथे जूबलय् साहुं विश्वास नं यानाहल । बुलुहुं बाबुराजा उगु पसःया म्यानेजर धयाथें हे जूवल । साहुं नं वय्कलं धाःगु खँ न्यनीगु जुयाच्वन ।

थन च्वनाच्वंगु इलय् बाबुराजायात किजापिं नं थन हयाः ज्या याकेदःसा जिउ धयाथें जुल । उबलय् किजापिं, जिचादाजुया नं बांलाक ज्या मदु । अथे जूबलय् साहुयात धयाः दकलय् न्हापां जिचादाजु रमेश महर्जनयात हंगकंगय् सःतादिल । बाबुराजाया साहुया सिफारिशय् रमेशं हंगकंगया मेगु हे हिरा पसलय् ज्या यात । रमेश नं सामान्य किसान परिवारं हे वःम्ह । वयाके नं अज्याःगु छुं शीप दुगु ला मखु । वय्कलं नं अनं संघर्ष यानादिल, अले बुलुहुं हिराया ज्या सयेकादिल ।

हंगकंगय् संघर्ष यानाच्वंगु इलय् बाबुराजायात न्ह्याबलें हंगकंगय् च्वनाच्वने ला फइमखु, परिवार फुक्क नेपालय् हे दु । लिपा वनाः नेपालय् हे छुं यायेमाः धयागु मती वल । नेपालय् ज्या यायेगु खःसा जनशक्ति ला माल । अथे जूबलय् वय्कलं थः किजा अमीरयात नं हिराया ज्या स्यनेमाः धयागु मती तयादिल । थ्व पालय् वय्कलं अमीरयात तप्यंक हंगकंग सःतामदी । न्हापां बम्बइलय् हे ट्रेनिंग कायेके छ्वयादिल । ‘किजापिंसं नं जिं थें संघर्ष यायेम्वाःलेमा धयागु जिगु बिचाः । हंगकंगय् ज्या यायां जिं बम्बईया व्यापारीत नं भचा भचा म्हसीधुंकूगु । उकिया हे लबः कयाः अले साहुयात नं धयाः किजा अमीरयात बम्बइलय् ट्रेनिंग कायेके छ्वया’ वय्कलं धयादिल ।

अमीरं खुला तक बम्बइलय् तालिम कायेधुंकाः अन हे छगू पसलय् ज्या यात । तालिम कयातःम्ह जूगुलिं अमीरयात बम्बैलय् ज्या यायेत थाकु मजूल । व नं बम्बैया हिराबजाःया लकसय् बुलावन । अमीरया बम्बइलय् क्वातुक ज्या जुइवं मेम्ह किजा समीरयात नं बम्बइलय् सःतकेबिल ।

 

किजापुजाया झ्वलय्  किजापिं, जिचादाजु , जिलाज‌ं व केहेँपि‌ंलिसे बाबुराजा 

आः बाबुराजायाके प्यम्हेसिया टिम दत–जिचादाजु रमेश, किजापिं अमीर व समीर लिसें थः हे । हिरा गनं वइ, गुकथं मीगु धयागु ला उपिं बांलाक हे सिउपिं जुल । बाबुराजायात न्हापां निसें गुलि मेपिनिगु जक ज्या याना च्वनेगु, थःगु हे छुं याये दुसा जिउ धयाथें जुयाच्वंगु, छन्हु हंगकंगय् हे दुम्ह जिचादाजु रमेशलिसे सहलह यानादिल । कर्पिनिगु देशय् जक गुलि च्वनेगु, नेपालय् ज्या यायेमाः धयागु निम्हेसियां सहलह ला जुल, तर नेपालय् हिराया व्यापार जक जुइगु खः कि मखु धयागु खँय् अन्यौल जुल । उबलय् तक नेपालय् हिराया ज्या धयागु बांलाक जु हे मजूनि । हिरा न्याइपिं हे दइगु खः ला मखुला धयागु शंका । प्यम्हेस्यां ज्या त्वःताः नेपालय् ला वइ, तर ज्या असफल जुल धाःसा हाकनं सतकय् लाःवनी । अथे जूबलय् बाबुराजां हे मेगु उपाय लुइकादिल ।

‘आः झी प्यम्ह दु । प्यम्हेसिनं छक्वलं ज्या त्वःताः नेपालय् वनाः व्यापार याये धयां जिइ मखु । प्यम्हेसिनं पालंपाः स्वला स्वला बिदा कयाः नेपालय् वनेगु, अन ज्या सुरु यायेगु । दछि तकया दुने ज्या बांलात धाःसा मालंमाः थे बिचाः याये ।’

बाबुराजाया थ्व हे सुझाव कथं दकलय् न्हापां रमेश स्वलाया बिदा कयाः हंगकंगं नेपाः झाल । हिरा गनं हयेगु धयागु ला सिउ, तर हिरा न्याइपिं सु जुइ धयागु मसिउ । नेपाः वयाः रमेशं हिरा न्यायेफुपिं साहुत म्हसिइकाः म्हसिइकाः हिरा मिउ जुल । ‘धाथें उबलय् रमेशं तसकं तसकं मेहनत याःगु खः । उबलय् वयाके मोटरसाइकल छगः दु, व हे मोटरसाइकलय् च्वनाः उखेंथुखें ब्वाँय् जुया जुइगु । व अथे ब्वाँय् मजूगु जूसा जिमिगु व्यापार उबलय् हे छखे लायेधुंकूगु खइ’ बाबुराजां जिचादाजु रमेशं उबलय् याःगु मेहनतया कदरया यासें लुमंकादिल । उबलय् रमेशया स्वभावं नं तसकं ज्या वःगु खँ वय्कलं धयादी, ‘रमेश तसकं शान्त स्वभावयाम्ह । मुसुमुसु न्हिलाः ज्या याइ । ग्राहकतय्सं छुं धाःसां तंचाइ नं मखु । आः नं अज्याःगु हे स्वभाव दु । थज्याःगु स्वभावं मार्केटिंग यायेत तसकं ग्वाहालि जुल ।’

बिदा कयावःगु स्वलाया दुने रमेशं हिरा न्याइपिं छुं छुं ग्राहक दयेकल । थ्वयां लिपा अमीर बम्बइ नं नेपाः वल । अमीरं रमेशं दयेकाथकूपिं ग्राहकया लिसें मेपिं ग्राहक नं दयेकल । अमीर बम्बइ लिहां वनेवं समीर येँ वल । वय्कलं नं अथे हे यानाः हिरा मीगु सुरु यात । थथे यायां दछि बीत । ‘दछि ति लिपा छक्वः जिपिं छक्वलं हे २० लाखया हिरा मीत ताःलात । उबलय् साहु तेजानन्द याकःचां हे २० लाखया हिरा न्यानाबिल । उबलय् जिमित ताल आः नेपालय् नं हिराया बजाः दत’ बाबुराजां कनादिल ।

थ्वयां लिपा रमेशयात ज्या त्वःतके बिल । अले ग्वार्कोय् थःपिनिगु हे छेँय् शोरुम चायेकल– बीआर डाइमन्डस् । अर्थात बाबुराजा–रमेश डाइमन्ड । सन् १९९५ य् चायेकूगु थ्व पसलय् तिसा दयेकाः हे हिरा मीगु सुरु यात । तिसा दयेकाः हिरा मीत फुक्कं कथंया च्यानल मिले जुल । हिरा छ्वयाहयेत बाबुराजा हंगकंगय् दु, तिसा दयेकेत अमीर बम्बैलय् दु । अमीरं बम्बैया कालिगढत बांलाक म्हसिउगुलिं अनं हे तिसा दयेकाः छ्वयाहइगु । ‘माःमाःथाय् माःमाःकथं मनू दुबलय् अःपुल । जिमिगु ‘टिमवर्कं’ यक्व हे ग्वाहालि जुल । छुं नं ज्या यायेत ‘टिमवर्क’ तसकं महत्वपूर्ण’ वय्कलं धयादी ।

थ्व लिपा येँया प्युखाय् रमेश व बाबुराजाया नामं मेगु शोरुम ‘आरबी डाइमन्ड’ चायेकादिल । दाजुकिजा जक मखु जिचादाजु, जिलाजं सकलें छप्पँ जुयाः ज्या यानावंगुलिं वय्कःपिनि व्यवसाय च्वन्ह्याना वन । वय्कलं धयादी, ‘मेपिनि दाजुकिजा तकं मिले जुइमखु, जिपिं जिचादाजु, जिलाजं तकं मिलेचले जुयाः ज्या याना । ज्याय् जक मिले जुयागु मखु, उबलय् जिपिं छखा हे छेँय् च्वनाः ज्या सना ।’

क्लासिक डाइमण्डया ग्वसालय् येँय् जूगु डाइमण्ड शाेलय् मिस युनिभर्स सुष्मिता सेन लिसे बाबुराजाया परिवार

थ्व सफलताया मेगु छगू कसि नेतृत्व नं खः । ‘नेतृत्व याइम्हेसिनं थःगु जक स्वार्थ स्वयेगु यायेमजिउ । जिं नं गुबलें थःगु जक स्वार्थ मस्वया, सकसियां भिं जुइकेगुया निंतिं सहलह यानाः ज्या याना, गुकिं जिपिं छप्पँ जुयाच्वनेफत’ वय्कलं थःपिनिगु सफलताया मेगु सूत्र कनादिल ।

थौंकन्हय् धाःसा वय्कःपिं अलग च्वनादीधुंकूगु दु । तर छुटे जूगु धाःसां ल्वापुख्यापु यानाः मखु, फुक्कं सहमतिं हे जूगु खः । ‘सकसियां मस्त तःधिकः जुयावल । मस्तय् बिचाः व मांअबुपिनि बिचाः छगू हे जुयाच्वनी मखु । लिपा समस्या वयेफु । अथे जूगुलिं सकलें सहलह हे यानाः थःथःपिनिगु ज्या छुटे याना’ वय्कलं अपाय्सकं मिले जुयाः ज्या यानाच्वंपिं थःपिं छुटे जुइमाःगु कारण कनादिल ।

यल हात्तीवनय् च्वंगु क्लासिक टावर

बाबुराजा थौंकन्हय् रियल स्टेटया व्यवसायय् दी । तर वय्कःया जहान लुडी बिना धाःसा हिरा व्यवसायय् दु । हंगकंगय् च्वनाच्वंगु इलय् हे वय्कःया फिलिपिनो बिना लिसे मतिना जुयाः इहिपा जूगु खः । रियल स्टेटया व्यवसायय् नं न्ह्यथनेबहगु सफलता चूलाकादीम्ह बाबुराजां २०७१ सालय् हे १६७ गू अर्पाटमेन्ट दुगु ‘क्लासिक टावर’ धस्वाकादीधुंकूगु दु । थौंकन्हय् धापाखेलय् ३७ रोपनी जग्गाय् ८४ खा बंगला दुगु ‘क्लासिक भिल्ला’ दयेकेगु ज्या न्ह्याका च्वनादीगु दु । स्वदँ दुने पूवंकेगु आज्जु दुगु थ्व क्लासिक भिल्लाय् नं स्वीमिंग पुल निसें फुक्क कथंया सुविधा दइगु खँ वय्कलं धयादी ।

रमेश महर्जनं थौंकन्हय् आरबी डाइमन्ड संचालन यानाच्वनादीगु दु, अले किजा अमीरं पाकोय् च्वंगु क्लासिक डाइमन्ड । मेम्ह किजा समीर न्युयोर्कय् च्वंगु क्वीन्स डाइमन्ड व सानहुसेनय् च्वंगु क्लासिक डाइमन्डयात स्वयाच्वनादीगु दु । अथे हे जिलाजं कृष्णलाल महर्जनं यलया नत्वालय् च्वंगु क्लासिक जेम्स संचालन याना वयाच्वनादीगु दु ।
व्यवसायय् सफल जुल धायेवं तुं वय्कःपिंसं थःपिनिगु संस्कार, संस्कृति, धर्मयात ल्वःमंकादीगु मदु । थःपिनिगु संस्कार संस्कृतिया ज्याय् सक्रिय हे जुयाच्वनादीगु दु । ‘झीगु धर्म संस्कृति ल्यंकातयेत फुचाः कथं ग्वाहालि यानाच्वनागु दु । तर समाजसेवी धकाः सक्रिय रुपं धाःसा मवया । छम्ह व्यापारी नं समाजसेवी नं छक्वलं जुइफइमखु । व्यापारं आराम कायेधुंकाः जूसा जुइफइ’ वय्कलं धयादी ।

वय्कःया जिचादाजु रमेश थौंकन्हय् नेपाल संवत् राष्ट्रिय समारोह समिति ११४० या अध्यक्ष जुयादी । अथे हे किजा समीर अमेरिकाय् च्वनाः नं नेवाःतय् निंतिं सक्रिय जक मखु थौंकन्हय् ला हलिं नेवाः दबूया उपाध्यक्ष नं खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS