तर ….. गं घाकीम्ह सु ?

सत्यमोहन दाइ । सछिदँ क्यने धुंकल । तर । धाथें उलि बैंश क्यंम्ह थें मच्वं । तन्दुरुस्त तिनि । ताजा । उतिकं हे सक्रिय । तनं नं मनं नं । सछिदँ उमेरय् नं ल्याय्म्हतसें ध्वये मफइगु वय्कःया सोच विचार । तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता । खनी । खंकू फुक्क अचम्मित जुइ । सत्यमोहन दाइयात सछिदँया उमेरय् नं तनंमनं सदावहार खनी ।

छता निता घटनात नुगलय् लुया वइ । लुमना च्वनी ।छम्ह निनि । सछिदँ क्यनेधुंकी । सछिदँ क्यंम्ह गथे जुइ ? वं गथे खँ ल्हाइ ? वया सुद्धिबुद्धि गथे जुइ ? सीके मास्ति वइ । स्वये मास्ति वइ । अबलय् सछिदँ दुपिं मनूत खंके मनं । उकिं नुगलय् तःधंगु जिज्ञासा जुइ । यक्व दत मखनागु निनियात । उमेर दुबलय खनाम्ह ।

आः सछिदँ मयाये धुंकल ! स्वयेत खुलदुल जुइ । छन्हु । वने । निनिया कायं नं म्हसीका बी । ‘मांया कान्छा पाजुया छय् !’ जिमि बाज्या निनिया कान्छा पाजु । जिमि बाज्या मदुगु न्हय्दँ (सत्तरी दँ) मयायेधुंकल । निनिं ला न्यना हल ‘छिमि कान्छा पाजु पसलय् वःनि ला ? म्हं फु ला कान्छा पाजुयात …… ?’

जिं लिसः बिया ‘वः नि, वः नि । कान्छा पाजुयात म्हं फु ……!’ निनि ख्वया हल । ‘कान्छा पाजुयात गुलि दत नाप मलाःगु ….. मखंगु । जिं न्यना हःगु धया बिउ न्हां …..!’ ‘जिउ, जिउ’, जिं धया । सछिदँ पुलेधुंकूम्ह निनिया खँत न्यने ….. मत्ती लुइ वय्कः वर्तमानय् स्वयां विगतया स्मृति । न्हय्गू दशक न्ह्यः हे मदयेधुंकूम्ह कान्छा पाजुयात ‘वर्तमान’ खंकी ।

नुगः खँ प्वंकी । सछिदँ दुपिं गथे जुइ ? तीव्र जिज्ञासा ज्वनाः जि निनियात स्वः वनागु ……. तर पृथक छाप ज्वनाः वया । विचाः याये । तसकं उमेर वंकाः मनू शरीरं जक म्वायेगु जुइ । मानसिक रुपय् ला इपिं वर्तमानं तापाय् धुंकी । सुदूर विगतय् लिकुनी । तनी । तर थौं सछिदँ दुम्ह सत्यमोहन दाई खनी, जिगु व पृथक छाप, अनुभव फुक्क गलत सावित जुइ ।

सत्यामोहन दाइ थें असाधारण शक्ति दुपिं विशेष यानाः वृद्धयुवात युरोप, अमेरिकाय् जूसा अध्ययन, अनुसन्धानया विषय जुइ । स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान हरदृष्टिं गहन अध्ययन यानाः वय्कः थेंज्याःपिनि विशेषताया खोजी याइ ।

सछिदँ दयेकाः नं छम्ह मनू शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रुपय् नं उलि हे स्वस्थ व सक्रिय जुयाः थौं वर्तमानलिसे नं उतिकं हे भ्यलय् पुनाः वनेफु धइगुया ज्वलन्त दसू सत्यमोहन दाइ जुयाबी । थौं न्हियान्हिथं थें गुगुं नं समारोह, कार्यक्रमय् सत्यमोहन दाइ मूपाहां जुयाः थ्यनाच्वनी ।

कार्यक्रम, समारोहय् वय्कःया उपस्थिति सकसितं नं तःधंगु गौरवया खँ जुयाबी । कार्यक्रमया उद्देश्य, स्रोतातय् प्रकृति स्वयाः ल्वःगु,
पाय्छिकथंया न्वचु बीत वय्कः माहिर । वय्कःया न्वचुइ छगः आखः नं उखेथुखे लाइमखु । च्वय्क्वय् जुइमखु । कथंहंक थःगु धायेमाःगु खँत सशक्त भासं धाइ । लरबर व गडबड गनं दइमखु ।

‘कान्छा पाजु ……’ धकाः ख्वःम्ह सछिदँ दुम्ह निनि लुमनी । सछिदँ दुम्ह सत्यमोहन दाइया भाषणत लुमंके । आकास पातालया अन्तर अनुभव याये । जुइ । सछिदँया ल्याय्म्ह खः सत्यमोहन दाइ । थन विरोधाभासया खँ वइ मखु । मेगु छगू घटना । लुमंके । यक्व दँ न्ह्यः । जि जनकलाल सरलिसे विद्वान प्रा. खड्मान मल्लजुयाथाय् वनागु ।

वय्कः नेपालभाषाया अनुरागी । वय्कलं जिके जिम्ह बाःया बारे न्यनादिल । जिमि बाः अबलय् ग्वीदँ क्यने धुंकल । बाःया उमेर न्यनाः वय्कलं धयादिल, ‘दाइपिनिगु ताःआयुया बारे न्यनेबलय् जिमित नं अप्वः म्वाये दइ धइगु आशा ब्वलना वइगु …… !’ वय्कःया धापू दुनेया मनौवैज्ञानिक तथ्य सत्य लुमना च्वनी ।

पक्का खः । थौं सछिदँया जवान सत्यमोहन दाइ खनाः यक्वसिया मनोबल क्वातुइ । ग्वीदँ दुपिं मनूत नं सत्यमोहन दाइ लुमंकाः उत्साहित जुइ । म्वाये फइ, म्वाये दइ । आशावादी जुइ । सत्यमोहन दाइया जीवनं ज्याथपिंत आशावादी जुइगु शक्ति बी । सत्यामोहन दाइ थें असाधारण शक्ति दुपिं विशेष यानाः वृद्धयुवात युरोप, अमेरिकाय् जूसा अध्ययन, अनुसन्धानया विषय जुइ ।

स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान हरदृष्टिं गहन अध्ययन यानाः वय्कः थेंज्याःपिनि विशेषताया खोजी याइ । जीवनशैलीया विश्लेषण याइ । अज्याःगु उमेरय् नं दइगु अक्षय शक्तिया गुह्य कारण सीकेत स्वइ । हालसालय् छगू पत्रिकाय् सत्यमोहन दाइयात सछि व छगू न्ह्यसः तयाः वय्कःया बारे खँत सीकेत स्वइ ।

तर न्ह्यसःत फुक्क साधारण, न्ह्याबलें न्ह्याम्हेसिनं नं न्यनीगु । गहन अध्ययन, अनुसन्धानया उद्देश्य मदुगु । अखबारय् इलय्व्यलय् वइगु ब्वँब्वं सत्यमोहन दाइयाबारे जिके गुलिखे खँत कण्ठ वयेधुंकल । तर वय्कःया बारे सीकेमाःगु जिज्ञासा दनि । काये माःगु खँत दनि । सछिदं उमेरय् नं वय्कःयात ‘उकिया अनुभव जू, मजू व गुकथं जू ? थ्व सीके दुसा व शास्त्रया लागिं तःधंगु योगदान जुइ ।

‘उकिया’ धयाच्वना । छिकपिंत अलमल जुइफु । तर हलू धासेंलि कुतिं न्याये माःला ? अश्लिल, पाप मती तयाः धयाच्वनागु मखु । अनुसन्धानया दृष्टिं धया च्वनागु । ‘उकिया’, ‘व’ बारेया वय्कःया अनुभव सीके फुसा वृद्ध मनोविज्ञान अध्ययनय् ग्वाहालि जुइ । तर ग्व भौचित गं घाकीम्ह सु ?

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS