बौद्धमार्गी जुइवं ला नये मजिउला ?

का छं नं ला नया ला ? बुद्ध धर्म नाला कयाः ला नये जिउला ? ला नइम्ह नं बुद्ध धर्म नालिम्ह जुइला ? बुद्ध धर्म नाला कयाच्वंपिं सुनां नं ला नल कि न्ह्यसः तइगु थ्व हे खः । जिं बुद्ध धर्मय् लानाच्वना उकिं ला मनया धइपिं नं दु । बुद्ध शिक्षा ब्यावहारिक शिक्षा खः । बुद्ध शिक्षा नाला काइपिसं शील पालना याइ । शील प्राणी हिंसा मयायेगु खः ।

तथागत बुद्धं कनाबिज्याःगु थ्व न्हापांगु शील खः । थुकिं थःगु जक मखु सकल प्राणीया रक्षा याइ । सकलें भयरहित जुयाः म्वाये फइ ।
अय्नं मनुखं थीथी कथं प्राणी हिंसा याइ । गुलिसिनं द्यः लय्तायेकेत प्राणी हिंसा याइ । गुलिं थःगु नसाया लागिं हिंसा याइ । अले गुलिं थःगु लजगाः कथं थुकियात काइ ।

लजगाः धायेवं थः व थःगु छेँजःया लागिं जुइ । गृहस्थीया मांबौ काय्म्ह्याय् नापं परिवार दइ । छेँज लहीगु गृहस्थीया कर्तब्य नं खः । थुकिया लागिं लजगाः माल । लजगाः कथं प्राणी हिंसा याइ । ला ब्वथली । ला बजारय् यंकी । मिइ । उगु ला न्याइपिं नं गृहस्थी हे जुइ । गृहस्थीं ला न्याना यंकी । थीथी कथंया परिकार दयेकी ।

थः नाप नापं छेँजःपिं च्वनाः नइ । बुद्ध शिक्षा ब्वनेवं, बुद्ध शिक्षायात आत्मसात यायेवं, बुद्धमार्गी जुइवं हे ला नये हे मजिउगु खःला ? शाकाहारी हे जुइमाःगु खःला ? थुगु खँ थुइकेत बुद्ध कालया छुं छुं घटना स्वये । सुप्रिया बुद्धकालया छम्ह उपासक । व न्हिन्हिं थें बिहार चाःहिला जुइ । अन सुं ल्वगि बिरामी दुला धकाः माला जुइ । गनं सुं ल्वगि भिक्षु दत धाःसा सेवा याइ ।

छकः छगू बिहारय् ल्वगि भिक्षु खन । भिक्षुयात लाया सुप माःगु । सुप्रियां थः च्यःयात सतल । वयात ला न्याके छ्वत । उगु दिं सुयात स्याये मजिउगु दिं जुयाच्वन । च्यः बाराणसिं शहर चाःहिल । तर गनं ला लुइके मफुत । ला मदु । लाया रस गनं वइ ? सुप्रियात आपत जुल । भिक्षुयात लाया रस मबिलकि ल्वय् तच्वइ । ल्वचं सी तकं फु । उकिं वयात ला मदयेक मगात ।

सुप्रियां चुप्पी काल । वं थःगु खम्पाया ला ध्यन । उकिया ला दयेके बिल । उगु लाया रस बिहारय् बिइके छ्वत । भिक्षुं लाया रस त्वन । वसपोलया ल्वय् शान्त जुल । थुगु खँ तथागतं सीकाः बिज्यात । अनंलि तथागतं बिनय दयेका बिज्यात । मनूया ला नये मजिउ । यदि सुनानं नल कि व दोषी जुइ ।

बुद्ध शासनय् दक्व प्राणीया ला नये मजिउ धयातःगु मदु । झिगू कथंया नये मजिउगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । गुगु खः, मनूया ला, किसिया ला, सलया ला, खिचाया ला, ताहाःया ला, सिंहया ला, धुँया ला, चितुवाया ला, भालुया ला, तरक्ष (जथभलब( या ला । थन उत्पलबिरया स्थविरया खँ नं न्ह्यथने । उत्पलवर्ण स्थबिरया तथागतप्रति अति स्नेह दु ।

छकः उत्पलवर्ण स्थविरं खुयाः ला खानातःगु खन । उगु ला तथागतयात दान यायेगु विचाः यात । उकिं वसपोलं ला कयाः बिज्यात । ला बीत वसपोल राजगृह थ्यंक बिज्यात । तर तथागत भिक्षाटनया लागिं
बिज्याये धुंकूगु जुयाच्वन ।

छकः उत्पलवर्ण स्थविरं खुयाः ला खानातःगु खन । उगु ला तथागतयात दान यायेगु विचाः यात । उकिं वसपोलं ला कयाः बिज्यात । ला बीत वसपोल राजगृह थ्यंक बिज्यात । तर तथागत भिक्षाटनया लागिं बिज्याये धुंकूगु जुयाच्वन । उत्पलवर्ण जक मखु । लानि श्यामावतीं नं तथागत बुद्धयात ला दान बिउगु दु । श्यामावती जुजु उदयनया लानि खः ।

लानिया तथागत बुद्ध प्रति अति श्रद्धा दु । छन्हु जुजुया उजं वल । खाया ला दयेकि । व ला तथागत बुद्धयाथाय् छ्वयाबिउ । जुजुया उजं लानिं स्वीकार यात । लानिं खाया ला दयेकल । झीगु म्हया लागिं दक्वं कथंया नसा माः । विज्ञानं प्रतिपादन याः कथं धाये । झीत प्रोटिन, कार्वोनडाइअक्साइड, भिटामिन, चिकं आदि सकतां माः ।

थ्व सकतांया मात्रा मिले जुइकथं नसा नयेमाः । नसाया मात्रा मिले मजुलनि ल्वचं कइ । ला व न्या नं झीसं नये जिउ । ला व न्यां झीत प्रोटिन बी । अथेहे बुवःपाखें नं झीसं प्रोटिन कायेफु । गृहस्थीं ला व न्याया पलेसा बुबः वा मेमेगु नसा नयेफु । तर प्रबजित जीवन हने अःपु मजू । प्रबजित जुइवं गृहस्थीं दान बिउगु नसाः नयेमाः ।

थःम्हं धयाथें मदु । दान बिउगुलि सन्तुष्टि जुइमाः । गृहस्थीया इच्छा कथं ला न्या दान यायेफु । थ्व इलय् प्रबजितं ला व न्या नये मालेफु ।
देवदत्त बुद्ध कालया छम्ह भिक्षु । तथागत (सिद्धार्थ) या किजा । बुद्धकालय् देवदत्तं संघभेद यायेगु कुतः यात । थुगु इलय् देवदत्तं न्यागू माग तल । थुगु इलय् छगू माग भिक्षुं जिवंंकाःछि हे ला न्या नये मजिउ ।

तर तथागतं देवदत्तया माग माने मयाः । वसपोलं धयाबिज्यात – चाहे आख्यकय् च्वनेमाः । चाहे गामय् च्वनेमाः । पिण्डपाण्डक जुइमाः । निमन्त्रणा स्वीकार यायेमाः । पाशुकुलित जुइमाः । गृहस्थ जुइमाः । चिवर पुनेमाः । सिमा क्वय् जुइमाः । बिहारय् जुइमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS