अबुया मतिना जक म्हो जुइमखु

मां मचाया जन्मदाता । मामं मचायात लांलां प्वाथय् तइ । मचाया लागिं दुःख सी । मचायात घालय् ध्वइथें मतिना याइ । चिचिपापा यानाः ब्वलंकी । मां मचाया न्हापांम्ह पासा । अले न्हापांम्ह गुरु नं जुल । उकिं मांयात दकलय् च्वय्या दर्जा बियातःगु दु । मांया मतिना काये मखंम्ह मचायात अभागी कथं काइ ।

अझ मांया मतिनां तापाःम्ह मचां दुःख सी । तर छम्ह मचाया लागिं मांया मतिना जक मखु अबुया मतिना नं माः । मां जन्मदाता । अबु कर्मदाता खः । थः मस्त मां अबु खनाः ग्यायेफु । अबुया न्ह्यःने निर्धक्क जुयाः खँ ल्हाये मफयेफु । थःगु नुगः खँ प्वंके थाकुइफु । अझ अबुं थःत मतिना, माया मयागु थें तायेफु ।

तर अबुं थः सन्तानया लागिं जिवंकाछि दुःख सियाच्वनी । माल धाःसा थःगु ज्यान तकं बीत तयार जुयाच्वनी । सन्तानया लागिं थः सीत तयार जूगु घटना बुद्धकालय् नं दु । विम्विसार मगढ राज्यया जुजु खः । विम्विसारया लानि कौसलदेवी खः । लानि कौशलदेवीया प्वाथय् दत । थुगु इलय् लानिया मनय् जुजुया हि त्वनेगु इच्छा जुल ।

थुकथंया इच्छा ब्वलंगुलिं लानि ग्यात । लानिं थःगु गर्वय् राक्षसी भावया मचा दुगु तायेकल । उकिं वं मचायात स्यायेगु बिचाः यात । मचा क्वकायेत थीथी उपाय नं यात । थुगु खँ जुजु विम्विसारं सीका काल । जुजुं लानियात थथे धाल, ‘यदि जिपाखें बूम्ह मचां जितः स्यात धाःसा स्यायेबिउ । तर मचा क्वथले दइमखु । जि थः मचाया ख्वाः स्वयाः जक सीगु जुइ ।

प्वाथय् दुम्ह लानिया जुजुया हि त्वनेमास्ते वःगु, थ्व अतिकं ग्यानापुगु स्वभाव खः । जुजुं थुकिया कारण सिइकेत ज्योतिष सःतल । ज्योतिषीतय्सं दक्वं कथंया लक्षणया अध्ययन यात । अनंलि गर्वय् च्वंम्ह मचां थः अबुया हत्या याइगु खँ कन । तर जुजु छतिं विचलित मजू । थः सन्तान प्रति द्वेष मदु । छुं कथंया दुःख मदु ।

छम्ह मचा थःगु आज्जुइ थ्यंकेमाः । थुकिया लागिं मांया मतिना जक दयां मगाः । अबुया नं उलि हे साथ माः । थन मांया मतिना अप्वः, अबुया मतिना म्हो धइगु जुइमखु । गुम्ह मचाया मां व अबु निम्हेसिया मतिना दइ । उम्ह मचाया जीवन याउँक न्ह्याइ । व अःपुक थःग अज्जुइ थ्यंनी ।

जुजुं थः मचाया ल्हातं सी धकाः सिउ । अय्नं मचा बुइवं जुजु लय्ताल । मचाया ख्वाः खनाः जुजु दंग जुल । मचा मदुबलय् जुजु न्हिया न्हिथं तथागतया उपदेश न्यंवनीगु । मचा दयेवं तथागतयाथाय् वनेगु नं कम जुल । मचाया मतिनाय् तक्यन । छन्हु न्यासः भिक्षुपिं नापं तथागत राजदरवारय् बिज्यात । तथागत नापं भिक्षुया आदर सत्कार जुजु स्वयमं यात ।

सकसितं खाद्य भोजन दान यात । भोजन क्वचाल । अनंलि तथागतं धर्मदेशना यानाबिज्यात । थुगु इलय् मचाम्ह राजकुमारयात जुजुयाथाय् हल । थः काय् न्ह्यने वयेवं जुजुया पुत्रप्रेम ब्वलन । जुजुं मचायात मुलय् तल । तथागतया उपदेश अतिकं मू वं । थ्व खँ जुजु विम्विसारं बांलाक सिउ । तर जुजु काय्या मनिताय् तक्यन । थुकिं यानाः उपदेश न्यनेगुपाखे ध्यान मवन ।

जुजु विम्बिसारं थः काय्यात गुलि मतिना याः धइगु खँ मेगु छगू नं घटना दुथ्याके । छकः मचाम्ह राजकुमारया पतिंचाय् कै वल । उकी न्हि दाल । कै स्यागुलिं मचा अतिकं ख्वल । मचायात सुनानं ह्ययेके मफुत । गुलि कुतः यात, गुलि उपाय यात । छुं मजू । अले मचायात जुजुयाथाय् यंकल । जुजुं अतिकं माया यानाः मचा काल, ह्ययेकल ।

मचा सन । सँसं मचाया पतिंचा जुजुया म्हुतिइ लात । मचा पलख सुम्क च्वन । जुजुया म्हुतिइ कै तज्यात । अय्नं जुजुं थःगु म्हुतिं मचाया पतिं लिमकाः । बरु कैपाखें पिहां वःगु न्हि घुर्का छ्वल । जुजु देय्या अधिपति खः । सकसितं अधिनय् तयेफु । सकसिनं मान सत्कार याकाच्वने दु । सत्रुयात नाश यायेफु ।

तर जुजु जुयाः नं विम्बिसारं काय्या मतिनाय् तक्यन । थःत हत्या याइम्ह काय् । अय्नं वया हत्या याये मफुत । वयात घृणा याये मफुत । सोझा, समझदारम्ह अबु, मेपिनि लागिं क्रू्र निर्दयी छाय् मजुइमाः, तर वया थः सन्तानप्रति मतिना दयाच्वनी । अझ अबु जुलकि क्रुरतायात त्याग तकं याइ ।

अजातसत्रु जुजु विम्बिसारया काय् । वं थः अबुयात गुबलें भिंगु मिखां मस्वः । वं थः अबुया हत्या तकं यात । वया नं काय् बुल । वं थः काय्यात ल्हातय् काल । वया नुगलय् पुत्रप्रेम ब्वलन । अबु जुयागु अनुभव यात । थुकिं यानाः दना वयाच्वंगु पितृद्वेश तनावन ।
थः सन्तानया सदां सुख जुइमाः ।

सुख भोग याये दयेमाः । दुःखया किचः तकं मवयेमाः धइगु कामना मामं जक याइगु मखु, अबुं नं याइ । थुकिया लागिं अबु नं छपलाः न्ह्यःने दँ वइ । सन्तानयात माःगु स्वयां अप्वः उपभोग याकी । फयां फति आरामदायी जीवन बीत स्वइ । थः भ्वाथःगु वसः पुनाः जूसां सन्तानयात बांलाःगु वसः पुंकि ।

सन्तानया सुखय् थःगु सुख तायेकी । फयांफति थः सन्तान थः नापं तयेत स्वइ । थन जुजु शुद्धोदनयात नं लुमंके । जुजु शुद्धोदन सिद्धार्थया अबु खः । जुजु शुद्धोदनं राजकुमार सिद्धार्थयात अति सुखभोगय् ब्वलंकल । मचांनिसें अतिकं मतिना याना तल । इलय् हे विद्यां पारंगत याकल । जुजु शुद्धोदनं सिद्धार्थं गृहत्याग याइगु खँ सिउ ।

उकिं जुजुं फयांफति सिद्धार्थयात दरवारय् तयेगु बिचाः यात । थुकिया लागिं ई कथं च्वनेगु दरवारत दयेका बिल । सिद्धार्थयात भोग विलासय् तक्यंकेगु ग्वसाः ग्वल । दरवारय् बांबांलाःपिं नर्टकीत ब्वये हल । गुलिं प्याखं हुलिपिं, गुलिं म्ये हालीपिं । बाद्यबादन याइपिं । चां–न्हिं मधासे लिउ लिउ तल । अझ पारिवारिक सुख भोगय् तक्यंकेत स्वल ।

झिंस्वदँ दुबलय् यशोधरा नाप ब्याहा याना बिल । थुकथं थः सन्तानयात थःगु दरवारपाखें पितिना मछ्वयेत जुजुं अने तने कुतः यात ।
थन मामं थें मतिना याइपिं अबु नं दु । छम्ह मचा थःगु आज्जुइ थ्यंकेमाः । थुकिया लागिं मांया मतिना जक दयां मगाः । अबुया नं उलि हे साथ माः । थन मांया मतिना अप्वः, अबुया मतिना म्हो धइगु जुइमखु । गुम्ह मचाया मां व अबु निम्हेसिया मतिना दइ । उम्ह मचाया जीवन याउँक न्ह्याइ । व अःपुक थःग अज्जुइ थ्यंनी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS