साहसी मिसा आवश्यक

भद्रा कुण्डलीकेशा बुद्धकालया छम्ह मिसा खः । वया जन्म राजग्रह नगरया श्रेष्ठी कुलय् जूगु खः । उगु इलय् सत्थुक नांया खुँ छम्ह नं दु । वयात मृत्युदण्डया सजाय बिइत तयार यानातःगु खः । भद्रा कुण्डलीकेशाया उम्ह खुँनाप मतिना जुल । वं खुँनाप हे इहिपा यायेगु क्वःछित । थुगु खँ वं थः अबुयात कन । अबुम्हं गुलि गनेत स्वल ।

व माने मजू । वं वया अबुया खँ मन्यं । म्ह्याय्या जिद्धि व निरास जुल । सम्पन्न कुलयाम्ह अबुम्ह । वयाके ध्यबाया अभाव मदु । उकिं म्ह्याय्या इच्छा पुवंकेगु बिचाः यात । वं राजकर्मचारीयात घुस नकल । मृत्युदण्ड बिइत तयातःम्ह खुँयात जेलं पिकाल । व नाप थः म्ह्याय्या ब्याहा यानाबिल ।छुं ई इमिगु जीवन न्ह्यइपुसे च्वन ।

ई वंलिसे खुं थःत मृत्युदण्ड बिइत तयातःगु खँ ल्वःमंकल । वया मभिंगु बिचाः तनामवं । न्हूगु जीवन दःसां वया स्वभावय् हिउपाः मवः । छन्हु उम्ह खुं भद्रायात पहाड च्वकाय् पूजा याःवनेगु खँ कन । भद्रां वया खँय् विश्वास यात । वं धाःथें ज्वाँय् ज्वाँय् तिसां तिल । बांलाःगु वसः पुन । तर जव उपिं पहाडया च्वकाय् थ्यन खुं वयात स्यायेगु स्वल ।

थ्व खँ सीकाः भद्रां धाल— ‘जिगु दक्व सामान सम्पत्ति छंगु हे खः । थुलि तिसाया लागिं जितः स्यायेमते ।’ तर खुँ माने मजू । भद्रां थः सीगु वाः चाल । अले वं छगू जुक्ति बिचाः यात । थः बचे जुइगु उपाय लुइकल ।भद्रां थः सीत्यंम्ह थें यानाः क्यन, अले सी न्ह्यः थः भाःतयात स्वचाः चाःहिलेगु अनुमति फ्वन । खुं भद्रायात लाचार मिसा तायेकल ।

उकिं छुं मखु थें च्वंक अनुमति बिल । भद्रां नं छुं मसिउ पहः यानाः वयात चाःहिल । न्हापां छचाः चाःहिल । वयात बन्दना यात । निक्वःगु पालय् नं थथे हे यात । अले स्वक्वःगु पालाय् बन्धना यायेगु त्वह तयाः पहाडं हे कुर्का छ्वत । पहाडं कुतुं वंम्ह खुँ अन हे सित ।भाःतम्ह सीवं व याकःचा जुल । थःछेँय् वने नं मछाल ।

छेँखापतिकं महिला हिंसाया सः थ्वयाच्वंगु दु । छेँ पिने ला झन मिस्त लँय् जुइ तकं थाकु । मचा जुइमाः वा बैस वने धुंकूपिं, सकसियां अधिकार हनन् जुयाच्वंगु दु । अझ बलात्कार थेंज्याःगु जघन्य अपराधया शिकार जुयाच्वंगु दु । उकिं थौंया
युगय् नं भद्रा कुण्डलीकेशा थेंजाःम्ह साहसी महात्वाकांक्षी बुद्धिमानम्ह मिसा माःगु दु ।

थःके दुगु तिसा दक्व त्वतल । व गृहत्यागी जुल । अनंलि व जैन मतावलम्वियाथाय् वन । अनं याकनं हे ज्ञानं पारंगत जुल ।
थः ज्ञानं पारंगत जुइवं वनाप शास्त्रार्थ याइपिं माःजुल । वं आयुष्मान सारिपुत्रनाप शास्त्रार्थ यात । तर व बुत । अनं लिपा व भिक्षुणी जुल । ध्यान अभ्यास यायां अर्हत फल तकं प्राप्त यात ।

भद्रा कुण्डलीकेशा छम्ह साहसिक मिसा खः । वं मृत्युदण्ड बीत तयातःम्ह मिजंनाप च्वनेगु जक मखु, वया न्ह्यःने थःत पाःगु दु । वनाप जीवन हनेगु आँट याःगु खः । व छम्ह साहसिक जक मखु बुद्धिमानम्ह मिसा नं खः । वं भाःतं हे थःगु हत्या यायेत्यंगु सीवं भाःतम्हेसित हे चतुराईपूर्वक स्यानाबिल । यदि वयात बलं स्यायेत स्वःगु खःसा भद्रा असफल जुइगु खइ ।

तर वया चतुराइ बुद्धिया न्ह्यःने बलवानम्ह मिजनं छुं याये मफुत । सह यायेगु नं छगू लागा दइ धइगु खँ भद्राया जीवनं क्यँ । वं थः भाःतयात तिसा दक्वं बी धकाः इनाप नं याःगु खः । तर भाःतम्ह माने मजू । थुकिं यानाः वया सह यायेगु सीमा मंत । उकिं थःम्ह अतिकं मतिना यानाः ब्याहा याःम्ह भाःतयात तकं स्याना बिल ।

थौं नं थः मस्तय्गु इच्छा पूवंकेत मांबौ सदां तयार जुयाच्वनी । मांबौया इच्छा धइगु हे मस्तय्सं याउँक जीवन हनेमाः धइगु खः । थन भद्राया बौ नं थः म्ह्याय्या इच्छा पूवंकेत थःम्हं फक्वः यात । अझ मृत्युदण्ड बिइत तयातःम्ह मनूयात घूस नकाः जेलं तकं पिकाल । धाइ मतिनाय् तक्यनकि सत्य असत्य ब्वथले फइमखु । मतिनामिपिं कां जुइ ।

थः मतिनामियात सर्वश्रेष्ठ तायेकी, अले व छम्ह बाहेक मेपिं मदु भाःपी । वया लागि सर्वश्व त्याग याइ । वयात हे जीवन तायेकी । वनाप जीवन हनेगु स्वर्गय् च्वना थें बिचाः याइ । तर लिपा थःम्हं ल्यःम्ह जीवनपासां थःत धोका बी । विश्वास व मतिनाया पलेसा अविश्वास व घृणां थाय् काइ । अले अन द्वन्द्व ब्वलनी । थुगु घटनाय् भद्राया जीवनय् नं ब्वलन ।

थःम्हं अतिकं मतिना याःम्ह थः भाःतयात तकं वं हत्या यायेमाल । उकिं जीवन हनेगु धइगु छन्हु जक मखु । जीवन पासा नं छन्हु छझाःया लागिं जक मखु । जीवनकाःछि याउँक जीवन हनेत खः । उकिं सुयातं विश्वास यानाः पासा दयेके न्ह्यः छकः भविष्य नं स्वयेमाःगु खँ थुकिं क्यँ । अझ मति मभिंपिंत विश्वास याये मजिउगु खँ नं थुकिं क्यँ ।

भद्रा छम्ह तिक्ष्ण बुद्धिम्ह मिसा खः । छम्ह मिसा जुयाः नं शास्त्रार्थ यायेफुम्ह । थौं छेँखापतिकं महिला हिंसाया सः थ्वयाच्वंगु दु । छेँ पिने ला झन मिस्त लँय् जुइ तकं थाकु । मचा जुइमाः वा बैस वने धुंकूपिं, सकसियां अधिकार हनन् जुयाच्वंगु दु । अझ बलात्कार थेंज्याःगु जघन्य अपराधया शिकार जुयाच्वंगु दु । उकिं थौंया युगय् नं भद्रा कुण्डलीकेशा थेंजाःम्ह साहसी महात्वाकांक्षी बुद्धिमानम्ह मिसा माःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS