गज्याःम्ह पासायात पत्याः यायेगु ?

‘नायुगु बचन ल्हानाः छाःगु नुगः तया जुइपिंसं अनेतने कथं पासा दयेका जुइ । अज्याःपिंत गबलें विश्वास याये मते ।’ थुकथंया पासापिं छिगु न्ह्यःने । जिगु न्ह्यःने । अझ झी सकसियां न्ह्यःने दइ । इमिसं नाइक खँ ल्हाइ । उकिं अःपुक याउँक हे विश्वास नं याइ । तर सुनानं चाइ मखु । इमिगु नाइगु खँय् छागु नुगः दइ । खय्त ला थ्व छपू गाथा खः । थुगु गाथा थौंया मखु । जातक बाखनय् दुथ्याःगु छपु गाथा खः ।

जातक धायेवं झीसं सिउ । थ्व सछि निसः दँ न्ह्यःया जक खँ मखु । थ्व द्वलंद्वः दँ न्ह्यःया खँ खः । तथागत बुद्धया न्हापाया जन्मया खँ खः । वसपोल थीथी इलय् थीथी योनीं जन्म कयाबिज्याःगु घटना खः । थुकथं ५५० योनी वसपोल जन्म कया बिज्याःगु खः । थुगु सकतां घटना जातकय् दुथ्याकातःगु दु । थुपिं मध्ये थुगु गाथा कुक्कट जातक (जातक ४४८) दुने दुथ्याःगु खः ।

छगू इलय् कौशाम्बी कोसम्बक जुजुं राज्य याना च्वन । उगु इलय् बोधिसत्व खाया योनीइ जन्म जुल । अबले पंया वनय् सलंसः खाया पुचः दु । इपिं सकलें जंगलय् वनाः च्वंवन । अनं भचा उखे इमा छम्ह नं दु । व अतिकं चलाख । नाइक खँ ल्हाये सः । वया खँय् सकसिनं विश्वास याः । उकिं वं छम्ह छम्ह यायां खा नया यंकल । अन्त्यय् बोधिसत्व छम्ह जक ल्यन । व याकःचा जुल ।

वं थः बचे जुइकथं ज्याखँ यात । इलं लाःबलय् नसा मालाः नल । अनं लिपा पंझाः दुने सुपिया जुल । इमां वयात लाये मफुत । उकिं इमां वयात झंगः लानाः ज्वनेगु बिचाः यात । इमा पंझाःया नापसं च्वंगु सिमाय् च्ववन । इमां खायात पासा थें तायेकाः थथे धाल, ‘पासा कुक्कटराज छ जि खनाः छाय् ग्यानागु ? जि छिलिसे त्वाय् चिने मास्ति वः । फलानागु थासय् नसा मालेगु यक्व दु ।

अन निम्हं मिले जुया वने । थवंथवय् प्रेमपूर्वक च्वं वने वा । थ्व खँ न्यनाः खां धाल, —‘यःम्ह जितः छ प्रति विश्वास मदु । छ जक हुँ ।’ खां थुकथं लिसः बिल । तर इमा हानं वयात विश्वास याकेगु बिचाः यात । उकिं इमां धाल, ‘जिं न्हापा यानागु पाप कर्मं यानाः छं विश्वास मयाःगु खः । आवंलि अथे याये मखु ।’ तर खां वया खँय् विश्वास मयाः । खां अःपुक हे वयात त्याग यात ।

खातय्सं इमायात म्हसीके मफुत । वयात अःपुक विश्वास यात । तर व हे इमां खातय्त छम्ह छम्ह यायां स्याना नल । तर बोधिसत्व खां इमायात म्हसीकल । वं इमापाखें गुकथं बचे जुइगु उपाय नं यात । थुकिं यानाः याकःचा जुल । तर नं थःगु ज्यान बचे याये फत । उकिं मित्र कथं थःगु न्ह्यःने दंवःसां शत्रुयात इलय् म्हसीकेमाः ।

खँ ल्हायेगु स्वभाव थःथःकथंया दइ । गुलिं छाक्क खँ ल्हाइ । गुलिं नाइक स्याचुक्क खँ ल्हाइ । छाक्क कडा बचन ल्हायेगु बांलाःगु व्यवहार मखु । उकिं सकसिनं नाइक खँ ल्हाइपिं ययेकी । थन नाइक खँ ल्हानाः छेँ–बुँ थःगु नामय् याना काइ । किजां दाजुयात छेँनं पितिनी । कलातं भाःतयात स्याइ । अझ थः हे जन्मदाता मांबौपिंत तकं झंगः लाइ । थन नाइक खँ ल्हानाः च्वय्या दर्जाय् थ्यनी । खँ व भाषणं मक्ख याना तइ ।

तर थःतत हित जुइगु ज्याखँ जक याइ । थःगु निजी स्वार्थ जक पूवंकी । उकिं मिखा तिसिनाः सुयातं विश्वास याये मजिउ । थुगु जातकय् गज्याःपिंत विश्वास याये जिउ धइगु खँ नं कनातःगु दु । गुगु थुकथं दु —पापीम्हेसित गबलें विश्वास याये मते । मखुगु खँ ल्हाइम्हेसित नं गबलें विश्वास याये मते । अले थःके गुण मदुसां दु थें च्वनीम्हेसित नं विश्वास यायेमते ।

गुलिं गुलिं मनूत प्याःचाःम्ह सा थें जुइ । इमिसं खँ जक ल्हानाः पासापिंत लय् तायेकी । ज्यां मखु । थज्याःपिंत नं विश्वास यायेमते । खालीगु ल्हाः दुपिं खँ जक सःपिं थज्याःपिं निस्सारपिंत विश्वास याये मते । लाज शरम मदुपिंत नं विश्वास याये मते । अकृतज्ञपिं मनूतय्त नं विश्वास याये मते । मिसापिं जुइमा वा मिजंपिं, तुरुन्त मन हिलीपिं जूसा इमित गबलें नं विश्वास याये मते ।

अनर्थ ज्याखँ याना जुइपिं, अस्थिरपिं, न्ह्याम्हेसितं घात यायेत तयार जुइपिं दापय् दुने सुलाच्वंगु तरवार थें खः । उकिं थज्याःपिंत नं विश्वास यायेमते । नायुगु बचन ल्हानाः छाःगु नुगः तयाः अनेतने कथं पासा दयेका जुइ । थज्याःपिंत नं विश्वास यायेमते । धनसम्पत्ति ठगे यानाः, स्याना जुइपिंत नं गबलें विश्वास याये मते ।
सुयातं अःपुक छत्थुं विश्वास याये मजिउ । थुकिं थःगु अस्तित्व नापं संकटय् लाये यः ।

थः जक मखु थःगु वंश नापं न्हना वनेयः । उकिं इलय् हे थः शत्रुयात म्हसीकेमाः । थन खातय्सं इमायात म्हसीके मफुत । वयात अःपुक विश्वास यात । तर व हे इमां खातय्त छम्ह छम्ह यायां स्याना नल । तर बोधिसत्व खां इमायात म्हसीकल । वं इमापाखें गुकथं बचे जुइगु उपाय नं यात । थुकिं यानाः याकःचा जुल । तर नं थःगु ज्यान बचे याये फत । उकिं मित्र कथं थःगु न्ह्यःने दंवःसां शत्रुयात इलय् म्हसीकेमाः ।

वपाखें तापाक च्वनेमाः धइगु खँयात थुकथं न्ह्यथनातःगु दु । आपालं शत्रुत मित्रया रुपय् लगे जुयाच्वनी । थज्याःपिंत खां इमायात त्याग याः थें त्याग यायेमाः ।
गुम्हसिनं तुरुन्त खँ थुइका काये फइ मखु । व लिपा शत्रुया ल्हातय् लाःवनी । अले नुगः मछिंक च्वनेमाली गुम्हसिनं तुरुन्त खँ थुइका काइ । व शत्रुया ल्हातं मुक्त जुइ फइ । व इमाया ल्हातं बचे जूम्ह खा थें जुइ ।बुद्धिमान मनुखं अधार्मिक विध्वंशकारी मनूयात त्याग यायेमाः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS