वल वल मच्छिन्द्र

नेपाःया राष्ट्रिय टिमया निंतिं दकलय् अप्वः कासा म्हितूम्ह कासामि खः– विराज महर्जन । ताः ई तक व टिमया कप्तान नं जुल । तर थौंकन्हय् व राष्ट्रिय टिमय् लानाच्वंगु मदु । अथेला विराज थःगु कासा जीवनया अन्त्यपाखे दु । वया कासा नं आः न्हापा थें मखुत । अय्नं राष्ट्रिय टिमय् मलाःगु छगू कथंया चोट ला वया दुने पक्कां दु । थ्व हे पृष्ठभूमिइ वं मच्छिन्द्रनाप अनुबन्ध यात । विराज कप्तान नं जुल । व इलय् वं धाःगु खः, ‘न्हापासिबें आः जिं थम्हं थःत सिद्ध याये माःगु दु ।’

थ्व ज्याय् सायद व छगू कथं सफल नं जुल, वसिबें दकलय् सफल ला स्वयं मच्छिन्द्र क्लब हे जुल । मच्छिन्द्रं आः छ्यं धस्वाकाः दाबी यायेफुगुु स्थिति दु, ‘जिपिं आः च्याम्पियन क्लब खः ।’

थुगुसीया नेपाःया फुटबल सिजन क्वचाल धाःसां जिउ । लिपा लिपा वनाः ०७६ या नेपाःया फुटबलयात लुमंकेबलय् सकसिनं धाइगु हे जुइ, थ्व इलय् सुनां दकलय् बांलाक म्हितलसा व मच्छिन्द्र क्लबं हे खः । मच्छिन्द्रं सहिद स्मारक लिग ए डिभिजन त्याकल । थ्व ला ऐतिहासिक उपलब्धी हे जुल । थ्वयां लिपा नं क्लबं झ्वःलाक मेगु निगू नकआउट उपाधि नं त्याकल ।

थुपिं मध्ये दकलय् न्हापां त्याकूगु विर्तामोडय् जूगु सताक्षी गोल्डकप खः । थ्व उपाधीया निंतिं वं फाइनलय् थ्री स्टारयात बुकल । अनंलि व इलामय् जूगु माइ भ्याली गोल्डकप नं त्याकल । थुकिया फाइनलय् मच्छिन्द्रं स्थानीय माइ भ्याली क्लबयात बुकूगु खः। छगू कथं थ्व उपाधिया ह्याट्रिक हे खः। थथे लिगनापं निगू नकआउट उपाधि त्यायेवं विराजया लसता ला स्वयेबह हे जुल । थ्व लिसें मच्छिन्द्रया नं लसता न्ह्यथनेबह जुल ।

जनबहाःया न्हूगु म्हसीका

छगू इलय् झीथाय् त्वाःत्वालय् छगू छगू फुटबल क्लब दयाच्वनीगु । छगू जक मखु, निगू स्वंगू धाःसां जिउ । जनबहाःया मच्छिन्द्र नं उपिं मध्ये छगू खः । तर वया म्हसीका गुबलें नं बांलाःगु फुटबल क्लब थें मजू । बरु जनबहाःया हे सतिक लाःगु असंया आरसीटीं नेपाःया घरेलु फुटबलय् थःगु प्रभुत्व कायम यानातल । उकिं ताः ईतक आरसीटीया प्रसिद्धीइ मच्छिन्द्र तनावन, गन खः गन जुइक ।

तसकं लिक्क लाःगु निगू क्लबया नुगः गुबलें छताः जुइ मखु धाइ । मच्छिन्द्रं आरसीटीया व बांलांगु दिं यक्व स्वल, आः आरसीटीं मच्छिन्द्रया थज्याःगु हे दिं स्वयेगु ई वःगु दु । थौकन्हय् मच्छिन्द्रया नायः खः, नेपालभाषासेवी प्रवोध कंसाकार । मछिन्द्रया क्लब इतिहास वय्कःया म्हुतुइ दु । यक्व दत हँ जनबहाःया ल्याय्म्हतय्सं थःथवं फुटबल म्हितेगु याःगु । प्रवोधं धयादी, ‘नीलकाजी दाइया पालय् हे मच्छिन्द्र धकाः फुटबल म्हितूगु सिउ ।’ नीलकाजी शाक्ययात जनबहाःया जःखः म्हमसिउपिं सु दइ जुइ ? थ्व हे मच्छिन्द्र २९ दँ तक बी डिभिजनय् लात । ए डिभिजनय् वःगु ला ०६१ सालनिसें हे जक खः ।

थ्वयां न्ह्यःया लिगय् मछिन्द्रया प्रदर्शन च्वय् क्वय् जूसां मच्छिन्द्रं थ्व पालय् बल्लाःगु हे टिम दयेकल । घरेलु नेपाःया गुलि नं स्टार कासामित दु, उपिंमध्ये अप्वःसित थःथाय् हयाः अनुबन्ध यात । धायेगु याः, थुकिया दकलय् अप्वः जस धाःसा फुटबल टिमया व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठयात बीमाः । मछिन्द्रया लिग उपाधितकया यात्राय् पर्दा लिउने च्वनाः माःगु सकतां भूमिका म्हितूम्ह वय्कः हे खः । स्टार कासामित वया हे ख्वाः स्वयाः, वया हे विश्वासं मच्छिन्द्रय् वःगु खः ।

लिगया यात्रा
छु मखुसां लिग सुरु जुइ न्ह्यः थुकिया उपाधि त्याकेत दकलय् बल्लाःगु टिम ला मच्छिन्द्र हे खः । थ्वं तयार याःगु टिम स्वयाः धाये माःगु ला थथे हे खः । बरु मच्छिन्द्रं मत्याकूसा समस्या जुइगु खः । भ्वँतय् हे जुइमाः, मच्छिन्द्र छाय् बल्लाःगु खनेदुगु धाःसां वं मनाङ मस्र्याङ्दी व थ्री स्टारया मू मू कासामित थःथाय् हल । थुकिया अःखः थुपिं हे निगू टिमं धाःसा औसत टिम जक तयार यायेत स्वल, गुकिं यानाः मच्छिन्द्रयात अःपुगु हे जुल ।

मनाङमस्र्याङ्दी व थ्री स्टारया तर्क खः– बांबांलाःपिं कासामित जक तयां टिमं न्ह्याब्लें त्याकेफुगु दु ला ? दच्छि न्ह्यः विशेष यानाः थ्री स्टारं बल्लाःगु टिम दयेकूगु खः, तर उमिसं लिग त्याकेमफुत । उकिं थ्री स्टारं जोखिम कायेगु इच्छा मयात । मनाङया धाःसा खँ भचा पाः । कासामितय्गु हे खँ न्यनेगु खःसां थौकन्हय् अनया व्यवस्थापन बांमलाः । छम्ह–निम्ह जक मखु, यक्वसिनं मनाङया आःया व्यवस्थापन पुचःयात ययेका च्वंगु मदु । थुबलय् हे मच्छिन्द्रं धाःसा छगू कथं तःधंगु हे जोखिम काःगु खः । ग्याःचिकु छु धाःसां मच्छिन्द्र थ्व पालय् नं असफल जूगु खःसा क्लबया भविष्य व थ्वनाप स्वानाच्वंपिं पदाधिकारीयात तसकं थाकुइगु खः । धन्न थथे मजुल । स्वयेबलय् फुटबल निगू टिमया झिंछम्ह झिंछम्ह कासामि दथुइ जुइगु कासा थें च्वं । तर फुटबलया थःगु हे दर्शन दु, अले व हे कथं कासा नं ।

थुगुसीया लिगय् लाक्क निगू टिमं जक थथे थःत यःगु दर्शन कथं म्हितल । थुकी छगू मच्छिन्द्र हे जुल, मेगु आर्मी । मेगु टिमया खँ ल्हायेगु खःसा थुमिगु पहः धयागु गोर्खाली पारा हे जुल । गन न्ह्याः, गन लात अन बल थ्वायेगु जक । धाये हे माः मच्छिन्द्र व आर्मीं जक आधुनिक फुटबलया सिद्धान्त कथं म्हितूगु खः । मच्छिन्द्रं अनुबन्ध याःपिं यक्व धयाथें कासामित फुटबलया भाय् थूपिं खः । उकिसनं उपिंमध्ये यक्व कासामित न्हापांनिसें प्राविधिक फुटबल गथे यानाः म्हितेगु धकाः सयेका वयाच्वंपिं खः । थथे जूसां मच्छिन्द्रया लिग उपाधि तकया यात्रा धाःसा पक्कां अःपु मजुल । लिग सुरु जुइ न्ह्यः हे मच्छिन्द्र छगू अंक ऋणात्मक स्थिति लानाच्वंगु खः ।

थगुनेया लिग धलखय् मच्छिन्द्र लिखतं निगूगु थासय् लाःगु खः । अथे धयाःगु रेलिगेसनया थाय् । थुकिं यानाः मच्छिन्द्रया छगू अंक दण्ड कथं ऋणात्मक यानातःगु खः । धाये हे माः, धन्न थगुने रेलिगेसन मदु । दुगु खःसा मच्छिन्द्रया स्थिति छु जुइगु धयागु यक्वसित लुमंके हे यइमखु । अले थ्व हे कारणं यानाः ला खः, थगुनेया लिगयात लिगया नामय् कलंक धाइगु । गनं रेलिगेसन मदुगु लिग नं दइ ला ? न्ह्याःगु जुइमाः, लिगया सुरुवाती खुगूगु चरणतक मच्छिन्द्रया मुक्कं १३ ल्याः जक जूगु खः, प्यंगू कासा त्याःगु व निगू बराबरीया ल्याखं ।
थ्व ला खालि ठिक्कया प्रदर्शन जक जुल, लिग त्याकीगु टिमया प्रदर्शन मजुल ।

मच्छिन्द्रं च्यासल व मनाङनापया निगू निर्णायक सावित जुइफुगु कासाय् बराबरी म्हितूगु खः । थ्व धुंकाःलि हिमालयन शेर्पाविरुद्धया कासाय् धाःसा मच्छिन्द्र अजूचाइपुक बुत । सातदोबाटोय् जूगु उगु कासाय् मच्छिन्द्रं न बांलाक म्हितेफत, न वं थः कासामितय्सं बांलाक म्हिते मफुत धकाः हे लिसः बिइफुगु स्थितिइ दत । तर पराजयं छता ज्या धाःसा बांलाक हे यात– मच्छिन्द्रयात न्ह्यलं चायेकल, अले धाल, ‘थथे हे म्हिताच्वनेगु खःसा लिग त्याकेफइमखु न्हिं ।’

थ्व धुंकाःलि मछिन्द्रया कासा ला छगू लिग च्याम्पियन टिमया थें हे जुल । थ्व हे झ्वलय् मच्छिन्द्र स्वंगू महत्वपूर्ण कासा त्याकल, पुलिस, थ्री स्टार व आर्मीविरुद्ध । थुपिं स्वंगुलिं कासाय् मच्छिन्द्रं छगू नं गोल मनः, क्लिन सिट तयेफत । थ्व हे प्रदर्शनं मच्छिन्द्र लिग उपाधि तक थ्यन ।

थ्व पालय् मच्छिन्द्रया प्रशिक्षक खः, प्रवेश कटुवाल । न्हूम्ह जक मखु, तसकं म्हो जक अनुभवी प्रशिक्षक धाःसां जिउ । थ्व पालय् हे वं ए डिभिजनय् डेब्यु याःगु खः, प्रशिक्षकया ल्याखं ।

तर मच्छिन्द्रया भाग्य हे धायेमाः वं हे मच्छिन्द्रयात लिग उपाधि तकया यात्राय् ग्वाहालि यात । लिगय् फाइनल दइ मखु, तर आर्मीविरुद्धया अन्तिम कासा फाइनल हे सावित जुल । थ्व कासा न्ह्यः तक आर्मी हे बल्लाःगु स्थितिइ दुगु खः । थ्व कासा त्याःसां आर्मी च्याम्पियन, बराबरी जूसां च्याम्पियन । तर थ्व हे कासाय् आर्मी पराजित जुल, मच्छिन्द्रं त्याके माःगु कासाय् त्याकाः हे क्यन । मच्छिन्द्रं लिग छाय् त्याका क्यने फत धकाः न्यन धाःसा उकिया न्हापांगु लिसः खः, झीथाय् गुलि नं ए डिभिजन क्लब दु, उपिंमध्ये कासामिया ल्याखं दकलय् बांलाःगु टिम थ्व हे खः ।

थुकिइ शंका मदु । थ्व हे कारणं थ्व टिम दबाबय् नं लात । तर कासामितय्सं थ्व हे दबाबया दथुइ बांलाक म्हिताः क्यन । मच्छिन्द्रया कासामितय्सं थुकिया हे छगू रणनीति दयेका क्यन, थः आलोचकतय्त लिसः बिइगु । थुकिं हे यानाः मच्छिन्द्रं लिग नं त्याकेफत । आर्मीविरुद्धया कासा कुन्हु पूरा जनबहाः व वया जःखः च्वंपिं अप्वः धयाथें दशरथ रंगशाला थ्यंगु खः । उमिगु हे न्ह्यःने मच्छिन्द्रं लिग नं त्याकल । उबलय् हे रंगशालाय् नारा थ्वयाच्वंगु खः, ‘वल वल मच्छिन्द्र ।’

twitter : @himeshratna

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS