हृदयघात अर्थात हर्ट अट्याक । न्यनेबलय् हे ग्यानापुसे च्वंगु ल्वय् । हर्ट अटाय्क जुलकि ला अप्वःसिनं मनू सीगु हे ल्वय् धकाः नालाकाइ । मखुगु खँ नं मखु, मनूत हृदयघात जुयाः सीगु, अनेकन बुखँ मिडियाय् न्यने दु। अस्पताल थ्यंके हे मलाः, अस्पताल थ्यनाः नं वासः याये मलाः, वासः यानाः नं म्वाके मफु आदि इत्यादि । अय्जुयाः हृदयघात धालकि मनूत थारा न्हू । मखुगु बुखँ नं मखु, थौंकन्हय् नेपालय् नं हृदयघातं यक्व मनूत सिनाच्वंगु दु ।

जि छम्ह थः हे डाक्टर । जितः हृदयघात जूगु जितः हे विश्वास मदयाबिल । जिं जितः हृदयघाट जूगु शंका यानासां पक्का यायेमफया बिल । हृदयघात जुयाः नं जि ला निन्हु तक अस्पतालय् मवँसे ग्यास्ट्रिक वासः नयाच्वना । डाक्टरी सफुलिइ धयातःगु दु – ल्वय् सफुलिइ च्वयातःथें सफुलिइ धयातःथें खने मदयेफु । बस् जितः अथे हे जुल । वंगु मोहनिया नवमिकुन्हु अर्थात कार्तिक २० गतेया सुथय् ३ बजे जितः प्वाः स्यात । छाति मस्याः, वाक्वाक् वल, धक्का वल । निकः तक म्ह छम्हं चःति वल । तर हृदयघातया लक्षण व चिं गथेकि छाति दथुइ स्यायेमाःगु, खवगु लप्पा स्यायेमाःगु, खवगु मन्चा स्यायेमाःगु, अथे छुं नं मजू । तसकं कमजोर जुइमाः, सने हे मफयेमाःगु, अथे छुं नं मजू । मात्र प्वाः स्यात, नुगचु स्यानाः मात्र ग्यास्ट्रिक थें जुल । हृदयघातया छगू हे जक लक्षण खः चःति नाःनाः वःगु। जितः शंका ला अवश्य जूगु खः । हानं नवमिकुन्हु बहनी छेँय् मस्तय्सं मोहनि धकाःभचा भचा अय्लाः त्वनेगु, पालुगु, पाउँगु स्नाय्क्स नयेगु यात। जिं नं भचा भचा त्वना, नया ।

अले जव कन्हय्कुन्हु ३ बजे् सुथय् तसकं प्वाः स्यात, जितः व हे अय्लाः व पालुगु, पाउँगु स्नाय्क्स लुमना वल । मति लुल, उकिं हे प्वाः स्याःगु जुइ । अले चान्हय् हे ग्यास्ट्रिकया मति लुल, उकिं हे प्वाः स्याःगु जुइ । अले चान्हय् हे ग्यास्ट्रिकया वासः नया । चान्हय् वासः न्याकेछ्वया । सुथय् जूबलय् प्वाःस्याःगु लनावन। भचा भचा खःथें मखुथें जक स्यानाच्वंगु वासः नया हे च्वना ।

दशमिकुन्हु अर्थात २१ गते आगमय् पुजासाजा याना । थकालि च्वना । सम्हय् नया, छुं मजू । प्वाः नं उलि मस्याः, तर कन्हय् कुन्हु याने २२ गते एकादशिकुन्हु हानं भचा भचा प्वाः स्यानावल । हानं भचा भचा चःति नं वयावल । अय् नं जितः पक्का हृदयघाट जूगु धकाः धायेमफु। शंका जुयाः अस्पताल वने धकाःअस्पतालय् फोन याना । अस्पतालय् इमर्जे न्सि जक चाः । डाक्टरत मदु धाल । उकुन्हु अथेहे फुनावन । छेँय् नखत्या सःतातःगु। थःथितिपिं सकलें वल । नापं च्वनाः गफ नं याना । भचा भचा प्वाः स्याः । यःयःगु मनया । छाति, ल्हाः, मंचा जितः स्या हे मस्यात । उकिं कमजोरी महसुस नं मजू । उकुन्हु नं अथेंहे बिते जुयावन ।

अन सातिकुन्हु २३ गते नं उलि प्वाः मस्याः । नयेफु, जुइफु । ग्यास्ट्रिकया वासः नयाच्वना । सुथय् क्लिनिकय् वना । ल्वगित स्वया । ल्लिहां वयाबलय् जितः तसकं कमजोर थें च्वनावल । तुति स्यात, न्यासि वने थाकुल । त्यानु थें च्वनावल । अले जितः ग्यास्ट्रिक जक मखु, हृदयघात हे जुइगु जुइ धयागु मति वन । जिगु खाइप्वःचाय् छगः ल्वहंचा नं दु। वहे स्याःगु खः ला धयाथें नं च्वनावइगु। आः ला जि हे मजिल बांलाक जाँचबुझ यायेमाल धकाः काययात ब्वनाः अस्पताल वना । अस्पतालय् जाँचबुझ जुल । जि न्हापा ज्या यानाच्वनागु हे काठमाडौं मोडेल अस्पतालय् सकतां जाँच यायेधुंकाःया लिच्वः जितः हृदयघात जूगु हे ठहरे जुल ।

अनंलि तुरुन्त हे एम्बुलेन्स तयाः शहीद गंगालाल अस्पतालय् यंकल । अन नं सकतां जाँच यात, हृदयघाट जूगु हे ठहरे यात । एन्जियोग्राम यानाः स्वयेमाःगु जुयाः भर्ना यात । एन्जियोग्राम याःबलय् जिगु नुगःचुया प्यपु हिनू छसिकथं १०० प्रतिशत, ९० प्रतिशत, ८० प्रतिशत व ६० प्रतिशत प्वाः तिनाः बन्द जुयाच्वंगु खनेदत । लिच्वः बाइपास अपरेशन यानिकि नुगःचु चायावइगु अपरेशन यायेमाः धाल । बाइपास अपरेशन याइम्ह डाक्टरं स्वःवल । खुवाः लिपा अपरेशन यायेगु, अबलय् तक वासः नयाच्वँ धकाः छेँय् छ्वयाहल । वासः नयाः नं मलं । हानं हानं छाति स्याना वइगु। स्याइबलय् नयेत धकाः बियाहःगु वासः नःसां गबलें लनी, गबलें मलं । अस्पताल हे वनेमाः, छेँजःपिंत दुःख, सास्ति ।

उकिं वैश वनेधुंकूपिं, खास यानाः पीदँ पुले धुंकूपिं सकसिनं यदि प्वाः स्यात, छाति स्यात धाःसा छकः अवश्य नं मुटु जाँच याकेमाः । जि थें लिपा लाकाः च्वने मजिउ। गुबलें गुबलें छाति स्यानाः प्वाः स्यानाः क्यंवंपिनि ग्यास्ट्रिक जक हे जूगु जुइ धकाः जाँच यायेत अल्छि चायाच्वने मजिउ। ज्यानया सवाल, सुम्क च्वने मजिउ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS