मिस्तय् मचा प्वाथय् दइबलय्…

मिसा मिजं ब्याहा यातकि नापं च्वनी । संभोग याइ । यौन आनन्द प्राप्तिया लागि, यौन तनावं मुक्ति प्राप्तिया लागि । वंश न्ह्याकेया लागि मचा नं दयेकी । जमाना हिलावंगु व नियोजनया थीथी साधनत उपलब्ध जुयाच्वंगु कारणं थौंकन्हय् मचा नं थःगु योजना कथं जक दयेकी । न्हापा न्हापा थें द्यवं बिउगु फया कायेमाः धकाः ग्वाः ग्वाः मचा दयेकीगु जमाना आः वनेधुंकल ।

आः ला थःथःगु क्षमता कथं मिसामिजंतय् भावना कथं छम्ह वा निम्ह जक मस्त दयेकीगु जुइधुंकल । थ्व तसकं बांलाःगु चलन खः । मिसा मिजंतय् संभोग जुलकि मिसाया मचा प्वाथय् दइ । थ्व प्राकृतिक नियम खः । मिसातय् मचा प्वाथय् दतकि उमिगु थीमजिउ जुइगु दिनावनी । अले दक्वसिबय् लिपा थीमजिउ दिउगु न्हि निसें गुला व न्हय्न्हु दयेकाः मचा बुइ ।

निन्ह प्यन्हु उखे थुखे जुइफु, मांम्हेसित वा मचायात छुं मजुल धाःसा ।मिसाया मचा प्वाथय् दुकुन्हु निसें मिसाया शरीरय् शारिरीक हिउपाः वयेधुंकी । उबलय् थीमजिउ दिउसां छकः निकः भचाभचा हि खने दयेफु, तर ग्यायेम्वाः, थ्व प्राकृतिक खः । मचा प्वाथय् दसांनिसें मचा मबूतलेया ईयात स्वला स्वला वा झिंनिवाः झिंनिवाःया ब्वय् ब्वथलाः व्यवस्थापन यानातःगु दु । वयात ट्राइमेष्टर धकाः धाइ ।

न्हापांगु स्वला अथवा न्हापांगु झिंनिवाःया ब्व अथवा न्हापांगु ट्रार्डमेष्टर :
बुलुहुं नये मयया वनी । सुथं निसें वाक्वाक् वइ, बान्ता जुइ । सुथय् थथे जुइगुयात मर्निङ्ग सिकनेस धाइ । गुलिसितं सामान्य कथं जुइसा गुलिसितं तसकं नं जुइ यः । दुरुपाः स्याइ । दुरुपाः झ्यातुसे च्वनी । थ्व अवस्थाय् छक्वलं प्वाः जायेक मनयेगु । भचा भचा निगःचा निगःचा यानाः प्यकः न्याकः नयेगु ।

अप्वः वाक्वाक् वल, वान्ता जुल धाःसा डाक्टर क्यनाः वासः नयेगु । छ्यं स्याइ, कपाः स्याइ तर डाक्टरयाके मन्यँसे छुं नं वासः नयेमजिउ । मखुगु वासः लातिक अपाङ्गम्ह मचा बुइयः । सामान्य जक वाक्वाक् वल धाःसा भचा सुख्खा सुख्खा नयेगु । ति अप्वः मनयेगु । विस्कुट, पाउरोटी, कुकीज नयेगु ।

निगूगु ट्राइमेष्टर वा झिंस्ववाः निसें नीच्यावाः 
स्वला पुलकि न्हापा वयाच्वंगु वाक्वाक् वान्ता अथें तनावनी । लनावनी । नये जिया वइ, नये मास्ति वया वइ । अप्वः बारे यायेमाली मखु । छ्यंगुलिइ हिउपाः खने दयावइ । वासः यायेम्वाः । मचा बुलकि तनावनी । ख्वालय् लापचा थें बांलूगु हाकु थाना वइ । च्याः व दाग दाग खनेदयावइ । फुक्क मचा बुलकि लनावनी, तनावनी । प्वाः झन झन तग्वः जुयावइ ।

दिं वंलिसे मचा झन झन सना हइ । प्वाः हे थाराथारा नयेक सना हइ । न्हि च्याकः झिकः सनाहइ । तर मांम्हं सिइकेमाः, लुमंकेमाः यदि मचा प्वाथय् बांलाक मसन वा सं हे मसन धाःसा तुरुन्त डाक्टरायाथाय् वनाः क्यनेमाः । मचायात छुं जूगु जुइफु । वा मचा सी नं फु । नःलिपिं मिसातय्सं भचा लिपा, मचा दयेधुंकूपिं मिसातय्सं भचा न्ह्यः हे प्वाथय् मचा संगु चाइ । थ्व निगूगु ट्राइमेष्टरय् मांया ग्यसु न्यागू किलोति बढय् जुइ ।

स्वंगूगु ट्राइमेष्टर वा नीगुंगू निसें पीगू वाः
स्वला स्वलाया छगू छगू गाइमेक्टर यानाः कयातःगु खः । सीके अःपुकेत व्यवस्थापन याये अःपुकेत । बुलुहं नं प्वाः झन झन तग्वः जुयावइ । क्वय्पाखे प्वाः तग्वः जुयाः कुहां वलकि च्वप्वःचायात दबाब लाइ । मचा दुगु मचाछें च्वप्वःयात क्वत्यला हइ । गुकिं यानाः न्हापाथें च्वप्वःचाय् जायेक पिसाब थाइमखु ।

भचा भचा जक पिसाब च्वप्वचाय् मुनकि पिसाब यायेमाली । अय् जुयाः चुलुचुलु पिसाब याना च्वने माली । अथेतुं गुला क्यनकि मचा दुगु मचाछेँ च्वय्पाखे बढय् जुयाः थहां वनी । गुकिं प्वाथय् नुगःचुइ वा स्येँय् दबाब लाइ । यानिकि च्वय् पाखे घ्वानाछ्वइ । गुकिं यानाः सासः ल्हाये थाकुइ, याकनं याकनं सासः ल्हाये माली ।

प्वाः जायेक नयेफइ मखु, निगःचा निगःचा यानाः प्यकः न्याकः नयेमालाच्वनी । निगःचा जक नःसां प्वाः जाः थें जुइ । प्वाः ज्यामछिं थें जुइ । अथेहे मचां यानाः जँ स्याना वइ, दने फ्यतुइ मफया वइ । च्याला क्यनकि मचा घरीघरी सनी, गुकिं यानाः इलय् ब्यलय् प्वाः नं स्याना वइ । गुला फुतकि मचा बुइ ।

थुबलय् तक मिसाया ग्यसू झिगू किलो स्वयां अप्वः बढय् जुइ । यदि नयेत्वनेगु गाःगु जूसा थुकथं यदि ई लिसे मिसाया ग्यसु माःकथं बढे जुया मवल धाःसा डाक्टर क्यनाः बिचाः यायेमाः ।

गर्भावस्थाया असाधारण चिं व लक्षणत :
च्वय् न्ह्यथना कथं स्वला स्वलाया ईयात कयाः प्वाथय् दुम्ह मिसायात जुइगु थीथी कथंया चिं व लक्षण सामान्य यानि साधारण कथंया सकसितं जुइगु जुल । अन ग्यायेमाःगु आवश्यकता मदु । तर अज्याःगु सामान्य व साधारण चिं व लक्षण बाहेक ज्वर वल , योनीं आकाझाकां हि ज्वल, तुयु लः कुहां वल, पिसाब पोलय् जुल, पिसाब याये थाकुल आदि जुल धाःसा व फुक्क आसाधारण चिं व लक्षण खः ।

अथेहे झारा जुल, बान्ता जुल, निरन्तर प्वाः स्यात, छ्यं स्यात, मिखा बुलुल, रक्तचाप अप्वल धाःसा तुरुन्त जाँच यायेमाः । नापनापं ग्यसु यक्व दत अर्थात तसकं तुति मनावल, अप्वः ल्ह्वन अथवा ल्ह्वं हे मल्ह्वन, न्हापा गथे खः अथेहे जक ग्यसु जुल धाःसा झन ग्यायेमाःगु जुइ । गुबलें गुबलें ल्हाः तुति म्हं चासुया नं वयेफु ।

व्यवस्थापन :
नये त्वनेगुली बिचाः यायेगु । मां व मचायात बिचाः यानाः मचा प्वाथय् दसां निसें मचा मबूतले माःमाः कथंया पौष्टिक नास नकेगु, त्वंकेगु । न्ह्याबलें सफा सुग्घर जुयाच्वनेगु । कसे जूगु वसः मपुनेगु । भचा भचा ह्वालुगु जक वसः पुनेगु । ग्वालि तजागु लाकां मन्ह्यायेगु । न्ह्याबलें हसिंखुसि जुया च्वनेगु । तनाव कयाः मच्वनेगु ।

तनाव जुइगु ज्या मयायेगु । आराम यायेगु । पाउँ पालु घ्यः चिकं अप्वः मनयेगु । लिपा गुला फुतकि न्हिं झिघौ आराम यायेगु । च्याघौ द्यनेगु । दिसा कसे याये मजिउ । कसे जूसा लः गाक्क त्वनेगु, वाउँगु तरकारी गाक्क नयेगु । दुरु त्वनेगु । अय्लाः, थ्वँ, बिडि, चुरोट, सूर्ति, खैनी सेवन मयायेगु ।

खास यानाः न्हापा स्वला, लिपाया स्वलाय् तातापाक्क मवनेगु । मोटरसाइकल स्कुटर मगयेगु । मिसाया इच्छा बिना यौन स्वापू मतयेगु । तये हे माल धाःसा प्वाथय् च्वंम्ह मचायात दबाब मजुइ कथं आसन नालेगु । म्वायेकं सुनां धाःसां डाक्टरया सल्हा बिनाः छुं नं वासः मनयेगु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS