हाम्वः छु ल्वचय् गुकथं छ्यलेगु ?–२

मुसु
– हाम्वःया १०० मिलिलीटर काढाय् निगू चम्चा चिनि तयाः त्वनाबिलकि मुसु क्वलाइ ।
– प्यंगू चम्चा हाम्वः छगू गिलास लखय् तयाः दायेकादिसँ । बछि लः सुपाः वनकि ल्ह्वनादिसँ । थथे यानाः न्हिं स्वक्वः त्वनाबिलकि सर्दिं यानाः वःगु सुख्खा मुसु लनावनी ।
– प्यंगू चम्चा हाम्वः व प्यंगू हे चम्चा चिनि तयाः छगू गिलास लखय् दायेकादिसँ । थ्व लः त्वनाबिल धाःसा सर्दिं वःगु मुसु लनावनी ।
– हाम्वःया काढाय् चिनि तयाः थ्यंमथ्यं ४० मिलीलिटर न्हिं न्हिं स्वक्वः प्यक्वः त्वनाबिल धाःसा मुसु लनावनी । थ्व काढा सुथय् व बहनी सेवन यात धाःसां नं लाभ जुइ ।
आउँ
– १० ग्राम हाकुहाम्वः निनाः उकी २० ग्राम चिनि व च्वलेचिया दुरु ४० मिलीलिटर ल्वाकछ्यानाः मस्तय्त त्वंकाबिल धाःसा हि खने दयेक आउँ जुयाच्वंगु लनावनी ।
– ४० ग्राम हाकुहाम्वः १० ग्राम चिनिइ ल्वाकछ्यानादिसँ, अले थुकिया ३–६ ग्रामया मात्रा दयेकाः न्हिं स्वक्वः कयादिसँ । थुकिं खिलिसें हि वइगु दिकाबी ।
– हाम्वः निनाः, बटरय् ल्वाकछ्यानाः नयाबिल धाःसां नं लाभ जुइ ।
लासाय् च्व वयेकीगु
– हाम्वः व साखः नापं तयाः नकाबिलकि मस्तय् लासाय् च्व वइगु ल्वय् मजुयावनी ।
– ल्वगियात लासाय् च्व वयेकेगु बानि त्वःफिकेत हाम्वः व साखःया लिसें इमूचुं ल्वाकछ्यानाः ल्वगियात नकादिसँ । थुकिं लाभ याइ ।
– हाम्वःचिकं त्वंकाबिल धाःसां नं मस्तय् लासाय् च्वः वयेकेगु बानि त्वःफी ।
याकनं याकनं च्व फाये तांन्वइगु जुयाच्वंसा
– ४० ग्राम हाकुहाम्वः व २० ग्राम इमू नचुक निनाः अले छानय् यानाः थुकी ६० ग्राम साखः ल्वाकछ्यानाः ५–५ ग्राम सुथय् व बहनी लःलिसें नयाबिल धाःसा बुराबुरि जूगु कारणं याकनं याकनं च्व फायेमालीगु ल्वय् मजुयावनी ।
– ३–३ ग्राम हाम्वः व इमू साखलय् ल्वाकछ्यानाः सुथय् व बहनी नयाबिल धाःसा याकनं याकनं च्व फायेमालीगु जुइमखु ।
– हाकुहाम्वः ४०० ग्राम, इमू २० ग्राम व साखः ६० ग्राम निनाः चुं दयेकादिसँ । थ्व चुं ६–६ ग्राम सुथय् व बहनी नयेगु यानाच्वन धाःसा बुरा जुइकाः यक्व च्व वइगु ल्वय् लनावनी ।
– सुथय् व बहनी तौला (हाम्वः लड्डु) छगः छगः न्हय्न्हु तक नयाबिल धाःसा च्व याकनं याकनं फायेमालीगु समस्या मदयावनी ।
– हाम्वः १० ग्राम निनाः ५० ग्राम साखलय् ल्वाकछ्यानाः न्हिं न्हिं भपादिसँ । थुकिं याकनं याकनं च्व फाये म्वायेकाबी ।
– थ्यंमथ्यं ५० ग्राम हाकुहाम्वः, २५ ग्राम इमू, १०० ग्राम साखः ल्वाकछ्यानाः चुं दयेकादिसँ । थुकी मध्ये ८ ग्राम चुं न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी सेवन याकातल धाःसा मस्तय् लासाय् च्व वइगु बानि त्वःफिना वनी ।
मिं पूसा
– हाम्वः लखय् निनाः लेप दयेकादिसँ । मिं पूथाय् थुकिया ख्वातुक लेप तयाबिलकि हियुगु याउँसे च्वनावनी ।
– हाम्वः व नैंक्याःचिकं उति उति हे मात्राय् तयाः लेप दयेकादिसँ । मिं पूथाय् थ्व लेप पानाबिल धाःसां नं याउँसे च्वनी ।
मचाछेँया ल्वय्
– १०० मिलीमिटर हाम्वःया काढा न्हिं न्हिं त्वनाच्वन धाःसा थीमजिउ जुइबलय् मचाछेँ (पाठेघर) स्याइगु मजुयावनी ।
थीमजिउ बांलाक मजूसा
– महिनावारीया इलय् थीमजिउ जुइगु बांलाक खोलय् मजूसा व प्वाः स्याइगु जुयाच्वंसा हाम्वःया १०० मिलीलिटर काढाय् २ ग्राम सुंपालु, २ ग्राम मलय्, व २ ग्राम पिपीया चुं ल्वाकछ्यानाः न्हिं स्वक्वः त्वंकाबीगु यायेमाः । थीमजिउ बांलाक खोलय् जुयाः प्वाः नं मस्यानावनी ।
– हाम्वःचुं बागू ग्रामया मात्राय् न्हिं स्वक्वः प्यक्वः लःलिसें कायेगु यानाच्वन धाःसा थीमजिउ जुइगु नियमित जुयावइ ।
– हाम्वःया काढा दयेकाः थ्यंमथ्यं १०० मिली सुथय् व बहनी त्वनाबिल धाःसा इलय् हे थीमजिउ जुइ ।
साहा साहा स्याःसा
– ४ ग्राम हाम्वः व सुंपालुया मिश्रण न्हिं निक्वः सेवन यानाच्वन धाःसा साहा साहा स्याःगु लनावनी ।
प्वाः स्याःसा
– हाम्वःचिकनय् हिं व बेय्चि ल्वाकछ्यानाः क्वाकाः प्वाथय् मालिस यायेगु व क्वाः तयेगु यानाबिल धाःसा वायु नं यानाः प्वाः स्यानाच्वंगु लनावनी ।
– हाम्वः निना प्वाथय् लेप तयाबिल धाःसां नं प्वाः स्याःगु लनी ।
वात ल्वय्
– हाम्वःचिकनं मालिस यात धाःसा वात ल्वचय् लाभ जुइ ।
– हाम्वःचिकनय् लाभाया काढा व सिंचि ल्वाकछ्यानाः नयाबिल धाःसां नं वात ल्वय् लनावनी ।
मिसा ल्वय्
थ्यंमथ्यं ६–१२ ग्राम हाकुहाम्वःया चुं साखःलिसें सुथय् व बहनी नयाबिल धाःसा मिसा ल्वचय् लाभ जुइ ।
मना वःसा
– निगू चम्चा हाम्वः निनाः बटर व दुरुइ संकाः म्हय् गनं मना वयाच्वंगु खः, अन इलाबिल धाःसा मनावःगु क्वलानावनी ।
– १० ग्राम हाम्वः व १०० ग्राम लैं नापं नयाबिल धाःसा छ्यंगूया तःलय् मुनाच्वंगु लः सुनावनी । थुकथं म्ह मनावःगु क्वलानावनी ।
दम
– चिकुलाबलय् तौला (हाम्वःया लड्डु) नयाच्वन धाःसा दम थहां वइमखु ।
ख्याम्प्वाः हियूसा
– हाम्वःचिकं व नीहःया चिकं उतिउति ग्यंक ल्वाकछ्यानाः ख्याम्प्वालय् इलादिसँ । थुकिं अन हिइयाच्वंगु लनावनी, घाः जुयाच्वंगु दुसां लनावनी ।
दुरुपाय् दुरु थानाच्वंसा
– हाकुहाम्वः दुरु अथवा लखय् निनाः भतिचा क्वाकादिसँ, अले थुकिं पीडित मिसातय्गु छातिइ लेप तयाबियादिसँ । थुकिं दुरुपाय् थानाच्वंगु दुरु पिहां वयेकाबी ।
तुँचा दाःसा
– हाम्वःचिकं तिलाबिल धाःसा छ्यनय् दायाच्वंगु तुँचा वनी ।
प्वाथय् ग्यास दयावइगु
– बागू चम्चा हाकुहाम्वः, कपू छकूचा, यला छगः, बागू चम्चा इमू, बेय्चि भतिचा ल्वाकछ्यानाः चुं दयेकादिसँ ।
अलःकै
त्र हाम्वःयात लखय् तयाः निनाः बटरलिसे न्हिं स्वक्वः जा नये स्वयां घौछि न्ह्यः फ्ययाबिइगु यानाच्वन धाःसा फाइदा जुयावइ । अलःकै नं हि वयेगु नं दिनावनी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS