मस्तय् दुरुवा बुयावइबलय्या समस्या

मस्तय्के दुरुवा बुयावइगु धयागु इमि मांअबुपिनि निंतिं लसताया क्षण जुइसा व हे ई मस्तय्गु निंतिं अनेक समस्याया सामना यायेमाःगु ई जुयाच्वनी । सामान्यतयाः मस्तय्के दुरुवा खुलां निसें च्याला दइबलय् तकया दुने पिहां वइ । वा पिहां वइबलय् मस्तय्त तसकं स्याइ, गुकिं यानाः उपिं न्हिछिं ख्वयाच्वनी, अले लागि लागि चायाच्वनी । थज्याःबलय् मस्तय्त विशेष रुपं बिचाः याये मालाच्वनी । छाय्कि उमि स्यानाच्वंगु लंकाबी माली । अले इन्फेक्सन मजुइकेबी माली । थज्याःबलय् उमित स्याइगु बाहेक नं यक्व खँ जुयाच्वनी, गुकिया बारे उमि मांअबुपिंसं न्हापा हे सिइकातये माः ।

गिजा मनावइ
वा पिहां वइगु प्रक्रिया सामान्यतयाः मचाया उमेर खुलांनिसें च्याला दइबलय् तकया दुने सुरु जुइ । न्हापां न्हापां बुयावइगु वायात हे झीसं दुरुवा धायेगु खःसा बुयावइबलय् मचाया गिजा मनावइ, अले गुबलें गुबलें ला गिजा ह्याउँसे नं च्वनी । थ्व हे कारणं मस्तय्त स्याइ, अले उपिं ख्वइ ।

ज्वर वयेफु
वा बुयावइगु प्रक्रियाया झ्वलय् मस्तय्त ज्वर वइगु नं छगू आम समस्या खः । यदि मचाया वा बुयावयाच्वंगु दु, अले वयात ज्वर वयाच्वंगु दुसा ग्यानादीमते, बरु डाक्टरया सल्हा कयादिसँ । सामान्यतयाः पारासिटामोलं थ्व ज्वर लनावनी, तर डाक्टरया सल्हा मकासें छुं नं वासः मचायात नकादीमते ।

नये यइमखु
वा बुयावइबलय् मस्तय् नये यइमखु । अथे जूगुलिं दुरु त्वनीबलय् नं ख्वयाच्वनी । अले शान्त जुइमखु । थज्याःबलय् मस्तय्त जबर्जस्ति दुरु त्वंकादी मते । मखुसा उमित अपच अथवा कब्जियत जुइफु, अले मस्तय्सं बान्ता नं यायेफु । यदि मचा खुला स्वयां अप्वः दयेधुंकूम्ह खःसा वयात दुरु बाहेक नं छुं छुं झोल पदार्थ अथवा नयेगु छुं नायूगु चीज बीफइ ।

डायरिया जुइफु
वा बुयावइगु इलय् स्याइगु जुयाः मस्तय्सं न्ह्यःनेलाक्व कयाः म्हुतुइ तयेफु । उकिं इन्फेक्सन जुयाः उमित डायरिया जुयाबी । थथे मजुइकेगु खःसा मस्तय्त सफागु थासय् तयादिसँ । अले वया लिक्क लिक्कसं दइगु चीजयात नं बांलाक सफा याना तयादिसँ । थ्व बाहेक जब मचां छुं चीज म्हुतुइ तइ, वयात गाजर वा मेगु छुं छाःगु सिसाबुसा बीफु, गुकियात वं गिजां न्ह्यये फइमखु ।

लागि लागि चाइ
वा बुयावइबलय् मस्त लगातार स्यानाच्वनीगुलिं यानाः लागि लागि चाइपिं जुयावइ । अले न्हिछिं ख्वयाच्वनी । थुकिया कारणं हे मस्त गबलें गबलें चान्हय् द्यनाच्वंपिं हे दनावइ, गुकिं यानाः छितः दिक्क यानाबी । लागि लागि चाइबलय् मस्तय्सं मिखा गिलिगिलि याइगु, सँ पुइगु, कय्पुइगु व उगुंथुगुं चीज म्हुतुइ तये यंकीगु थेंज्याःगु तःगू हे लक्षण खनेदयावइ ।

मस्तय्त यानादिसँ मालिस
मस्तय्त शान्त यायेत उमिगु तुतिइ मालिस यानाबीगु छगू बांलाःगु उपाय खः । तुतिइ मालिस यानाबीगु मस्तय्त तसकं ययाच्वनी । गुकिं यानाः उमित स्याःगु महसुस कम जुइ, अले उपिं याकनं हे शान्त जुइ । मालिसं उमित न्ह्यः नं वइ, अले उपिं द्यनाछ्वइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS