स्वन्ति न्ह्यःया थुगु लकस

थ्व ई नखःचखःया ई खः । मोहनि क्वचाःसां मोहनिया रौनक धाःसा आः तकं क्वचाःगु मदुनि । मोहनिया झ्वलय् थःतिथिपिंथाय् वनाः सिन्हः तिउ वनेगु, आशीर्वाद काः वनेगु व भ्वय् नयाः वयेगु क्रम जारी हे दनि । धाये कि नखत्याया थ्व माहौल आः तकं कायम हे जुयाच्वंगु दनि । नखत्या वनेत न्हूगु लं फिनाः, यच्चुक पिचुक वनीगु कारणं यानाः नं मनय् मोहनिया रौनक आःतकं ल्यनाच्वंगु खः ।

मोहनि नखः न्ह्यःने थ्यंकः वयेवं न्हापा न्हापा जूसा भुतिमालि ब्वयेकी । त्वाःत्वालं मस्त मुनाः चौरय् वनाः भुतिमालि ब्वयेकाच्वनी । कःसि कःसिइ नं भुतिमालि ब्वयेकेत ई त्ययेवं मस्त, मिस्त व वयस्क मनूत तकं थःगु मेमेगु ज्यां दिपाः कयाः कःसिइ थ्यंके धुंकी । मोहनि लुमंकेबलय् मनय् वइगु छगू ई थ्वहे भुतिमालि खः ।

धाइ, भुतिमालि व न्या खन धायेवं मिखा मवंपिं सुं नं दइमखु । थ्व मिस्त थें हे आकर्षित याइगु चीज खः धकाः नं धाइ । भुतिमालि नेवाःतय्
मौलिक आविष्कार खः । यूरोप वा फ्रान्सय् थें थ्व पिनं वःगु आविष्कार मखु । थन वइगु वा फय्यात आपालं ई तक अध्ययन यानाःलि झी पूर्वजपिंसं थथे भुतिमालि दयेकाः, भांतां कथि, त्वाः कथि व झार्खि छुनाः माजा तयाः का बल्लाकाः भुतिमालि ल्वाकेगु चलन याना हःगु खनेदु ।

थ्व नं नेवाः वा नेपाःया हे जक मौलिक परम्परा खः । यूरोप, फ्रान्स, जापान व चीन देसय् नं भुतिमालि ब्वयेकेगु चलन दु । तर थथे भुतिमालि ल्वाकेगु व चाना छ्वयाः म्हितेगु सीप, कला वा चलन धाःसा नेपालय् हे जक दु । थ्व छगू नं नेपाःया मौलिक संस्कृति खः । थ्व ल्याखं फाइटर काइट भुतिमालि आविष्कार जूगु धइगु नं नेपालय् हे खः ।

मनूचा बांलूगु, स्वां बांलूगु वा मेमेगु कथंया भुतिमालि दयेकाः ब्वयेकेगु चीनया प्रभाव नेपालय् वःथें आः धमाधम भुतिमालि ब्वयेकाः चाना छ्वयेत भुतिमालि ल्वाकेगु चलन नेपालं पिने विदेसय् बिस्तार बिस्तारं न्यना वनाच्वंगु दु । चंगा चेट्या चलन चीन, जापान, अमेरिका व मेमेगु नेपाःमित दुगु थासय् धमाधम कासा कथं सुरु जूगु नं छगू ल्याखं नेपाःया सीप, कला व संस्कृतिया प्रचार हे खः ।

यूरो डाइनामिक्स लटाईं ज्वनाः भुतिमालि ब्वयेकेगु इलय् सुयातं हे छुं कथं कष्ट जुइगु, दुःख जुइगु व मेपिंत अन्याय अत्याचार याये म्वायेक हे छुं ध्यबां नं तसकं आनन्द काये खनीगु जुयाः भुतिमालि ब्वयेकेगु संस्कृतियात ल्यंका तयेमाःगु खनेदु ।

वातावरण बांलाः वा बांमलाः धइगु थुइकेगु सीकेगु भुतिमालिपाखें हे जुइगु खः । उकिया लागिं नेपाली भ्वं हे छ्यलेगु चलन दु । लिपा जक चीन भारत थेंज्याःगु जःलाखःला देय्पाखें भुतिमालि दयेकाः झीथाय् दुत हयेगु नं चलन वःगु खः । आः ला लटाइँ व का तकं पिनं वइ । न्हापा अथे मखु ।

थ्व च्वमिं तकं माजा वा माद दुगु का तयार यायेत कांग्वःचा, खाःचुं वा खाः तछ्यानाः निनाः उकिया चुंपाखें काय् इलाः का बल्लाकेगु सिउ । ख्येँ, गुँद, आरागुंद व जले जूगु चीमपाखें नं खाःचि माजा तयाः भुतिमालि ब्वयेके नं । न्हापा वातावरण प्रदुषण याइगु चीजपाखें हे थज्याःगु चकचके, थिकथिके, नुगःबाल, बापाःच्याः, वाउँ सारा, ज्यासलि गल्हँ, तीन धर्के, फात्वाः, न्हिप्यं ताहा व ह्याउँ सारा भुतिमालित तयार याइगु खः ।

थज्याःगु चलन आः मदयेधुंकूगु कारणं वा कम जक जुया वंगुलिं आः पाठ्यक्रमय् थज्याःगु भुतिमालिया पाठ दुथ्याकाः स्कूलया मस्तय्त ब्वंकेगु व मौलिक संस्कृतिया रक्षाया कुतः जुइमाःगु खनेदु ।यूरो डाइनामिक्स लटाईं ज्वनाः भुतिमालि ब्वयेकेगु इलय् सुयातं हे छुं कथं कष्ट जुइगु, दुःख जुइगु व मेपिंत अन्याय अत्याचार याये म्वायेक हे छुं ध्यबां नं तसकं आनन्द काये खनीगु जुयाः भुतिमालि ब्वयेकेगु संस्कृतियात ल्यंका तयेमाःगु खनेदु ।

फसय् भुतिमालि ब्वयेकेगु कला नं छगू तसकं उच्चस्तरया कला खः । गुलि फय् वयाच्वंगु दु, कःसिइ गुलि स्पीडया फय् बाः वयाच्वंगु दु, आकासय् थ्यंकाः उलि फय्या सामना याये माली लाकि म्वाःली धइगु खँ तकं हिसाब यानाः फाताफाता व का छानेगु ज्या यायेमाली । ककाः गुलि तयेगु व बकुलाः न्वकाः जूसां भुतिमालि ब्वयेकेगु सीप म्हो मनूतय्के जक दइ ।

उकिं नं थ्व छगू नेपाःया मौलिक पहिचानं भय्बिउगु संस्कृति धाःसां छुं पाइमखु । उकिं नं सुयातं छुं कथं नोक्सान मजुइगु थ्व भुतिमालि ब्वयेकाः मनोरञ्जन कायेगु ज्यापाखें तापाये मजिउ । मोहनि वल कि झीथाय् हाकुगु सिन्हः दइ । हाकुगु सिन्हः वा मोहनि सिन्हः दयेकेगु अवसर कथं हे मोहनि नखः हनीगु खः ।

अथे धइगु मोहनिया इलय् मोहनि सलिंचाय् मोहनि फइ । थःथःगु धुकुती नं थ्व सिन्हः फइ । नापं ख्वपय् थःनेया कुम्हाःत फुक्कं हे थःनेया तलातुंथि च्वंगु विश्वकर्माया द्यःथाय् बाहां ज्वनाः पूजा याः वनी । उमिसं अन हे च्वनाः नयेमाः धइगु हे ल्याखं भतिचा जक जूसां थ्वँ, अय्लाः, समय्ज्वलं चिपं थियावनी ।

अन नं छगः सलिंचा भपुइकाः, मेगु सलिंचाय् चिकं तयाः खेलुइताः च्याकाः मेगु छगः सलिंचां उगु च्यानाच्वंगु पाल्चा बांलूगु सलिंयात त्वपुया तइ । अथे धइगु तान्त्रिक विधिपाखें चिकं सलिंचायात त्वपुयाः गनं मवंकुसें कुनातःगु खःसा थ्वहे कुँया खुपःपाखें तयार जुइगु सिन्हः वा हाकुसिन्हः हे वास्तविक मोहनि खः ।

नेवाः जाति दुने मोहनि शब्द वःगु नं थथे मोहनि फयेमाःगुलिं हे खः । मोहनि लगे जुइ (मोहनि लाग्ला है) धइगु ग्याःचिकु म्ये तयार यानातःगु दु । राई व लिम्बूतय् तुयूगु सिन्हः ती । नेवाःतय् हाकुगु सिन्हः तीगु खः । लिपा लिपा उगु हाकुगु सिन्हः नापं हे ह्याउँगु सिन्हः नं तिइगु चलन वःगु खः ।

सुरुं ला हाकुगु सिन्हः हे जक तीगु चलन दुगु खः । व नं तान्त्रिक विधि छ्यलाः तयार यानातःगु । मोहनिया इलय ख्वपया ब्रम्हायणी
पीठय् नं थथे हे हाकुगु मोहनि सिन्हः फयेगु निंतिं पुलुया भकारी दयेकाः मोहनि तयार यानातःगु दइ । उकियात खुपः, ख्वप वा ख्वप सिन्हः नं धायेगु याः ।

खुपःपाखें दयेकीगु वा खुपः छ्यलाः दयेकूगु कारणं नं थ्व सिन्हःयात ख्वप सिन्हः धाःगु जकं मखुला ? नेवाः संस्कृति धमाधम लोप जुजुं वनाच्वंगु कारणं आः थज्याःगु सिन्हःदयेकेगु चलन मदयेधुंकल । थज्याःगु नेवाः संस्कार संस्कृति लोप जुल धकाः पीर कयां जक नं मगाः । ल्यंकेगु प्रयास नं याना च्वने फयेकेमाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS