ब्लड प्रेसर थहां वनकि इलय् हे वासः नयेमाः

थौंकन्हय् अप्वः मनूतय्त ब्लड प्रेसर थहां वनीगु समस्या खने दया वयाच्वंगु दु । न्हापा न्हापा ला उलि खने हे मदइगु ल्वय् थौं वयाः ब्यापक जुइ धुंकल । खला ब्लड प्रेसर थहां वनीगु ल्वय् उलि ग्यानापुगु मखु, यदि इलय् वासः जुल धाःसा, तर विडम्बना धाये ला चेतना मगाःगु धाये ला, अप्वः ब्लड प्रेसरया ल्वगितय्सं काचाक्क याकनं वासः नयेगु कुतः याइ मखु ।

छाय्कि ब्लड प्रेसरया वासः नलकि मसीतले नयेमाल, वासलं थीथी साइड इफेक्ट यानाः मेमेगु ल्वय् पिचायेकी, छकः निकः वासः नये ल्वःमनकि छु जुइ ? आदि इत्यादि न्ह्यसः थनाच्वनी । प्रेसर थहां वनकि वासः हे नये माः ला ? म्हुतु बारय् जक याःसां मगाः ला ? प्रेसर गुलि थहां वनकि वासः नयेगु ? वासः ननं म्हो जुलकि त्वःते जिउ ला ?

वास्तवय् नयेत्वने बारय् याये मफयाः बारय् मयानाः हे ब्लड प्रेसर थहां वनीगु खः । थौंकन्हय् मनूतय् झ्यातु क्यातु ज्या याये हे म्वाः । तर नयेत्वनेगु धाःसा न्हापा स्वयाः अप्वः न्हापा न्हापा थें मखु । न्हि न्हि साःसाः भिं भिं नयेमाः । ला ख्येँ धयागु ला भुतुली खालि हे जुइमखु । पिहां वंसां ला ख्यें खालि जुइमखु ।

न्हिं हे प्यकः न्याकः नया जुइ थौंकन्हय् । ज्या धाःसा छुं हे यायेम्वाः । गनं वंसा मोटरसाइकल, बस । पलाः छी धइगु हे म्वाःला वनेधुंकल । अले अथे न्हिं हे प्यकः प्यकः साःसाः भिं भिं नइगु पचय् जुइगु गबले ? नक्वः फुक्क म्हय्तुं थात, अले ल्ह्वना वल । गनं वंसां स्येंस्यें फुंफुं वल । स्वाहाने छपु हे गये थाकुल ।

धिकः कथं ५०–६० किलो जक ग्यसु माःम्हेसिया ८०–९० किलो दयावल । नुगःचुया ज्या थाकुयावल । अले ब्लड प्रेसर थहां वनीगु जुयावल ।
न्हापां ला ब्लड प्रेसर धाथें थहां वंगु खः ला मखुला निं पक्का यायेमाः । यःयःबलय् यःयः थे यानाः ब्लड प्रेसर स्वलकि ब्लड प्रेसर ठिक कथं जुइमखु ।

ब्लड प्रेसर अप्वःगु शंका जुलकि नियमित सुथय् दनाः उखे थुखे मयाःसे लगातार न्यान्हु तक ब्लड प्रेसर जाँच यायेमाः, सःम्हं । यदि थथे सुथय् सुथय् ब्लड प्रेसर अप्वःगु खःसा अवश्य नं ब्लड प्रेसर अप्वःगु जुइ । हानं ब्लड प्रेसर जाँच यायेबलय् गनं स्याःसी दुबलय्, खि फाये–च्व फायेबलय् तनाव दुबलय् जाँच याये मजिउ ।

अप्वः खनेदइ । ब्लड प्रेसर जाँच यायेबलय् हाले नं मजिउ । गनं वनावःगु खःसा म्होतिं नं न्यागू मिनेट आराम याये धुंकाः जक जाँच यायेमाः । यदि ब्लड प्रेसर १२०÷८० निसें थहां वनाः १३९÷८९ थ्यन धाःसा होस चाहिं यायेमाः । आः ब्लड प्रेसर थहां वनीन धकाः सीकेमाः । थ्व अवस्थाय् फःसा म्हुतु बारय् यानाः थःगु ग्यसु अप्वः दुगु खःसा भचा भार म्हो यानाः नं, भचा भचा व्यायाम यानाः वासः नये म्वायेका च्वनेफु ।

छक्वः डाक्टरनाप सल्हा कायेमाः । म्हुतु बारय् यायेगु, ब्यायाम यायेगु लागि । तर ब्लड प्रेसर १२०÷८० जुल, अझ व स्वयाः भचा भचा कुहां वल धाःसा ग्यायेम्वाः । व ब्लड प्रेसर ठिक खः । नर्मल खः । ९०÷६० स्वयां कुहां वल धाःसा जक सल्हा कायेमाः । वासः यायेमाः । ब्लड प्रेसर डाक्टरं धाःकथं म्हुतु बारय् यानाः व्यायाम यानाः, ग्यसु म्हो यानाः नं कुहां मवयाः ब्लड प्रेसर १४०÷९० थ्यन धाःसा अवश्य नं वासः नयेमाः ।

वासः मनसे बारय् याना धकाः च्वंच्वने मजिउ । ब्लड प्रेसरया निगूगु अवस्था यानि ब्लड प्रेसर थहां वनाः १५९÷९९ वा व स्वयां अप्वः थ्यन धाःसा वासः मनसे मजिउ । वासः याये हे माः । थ्व अवस्थाय् वासः मनसे म्हुतु बारय् यानाः व्यायाम यानाः ब्लड प्रेसर म्हो याये धकाः च्वने मजिउ । खः, म्हुतु बारय् यानाः व्यायाम यानाः थःगु अप्वःगु ग्यसु म्हो यायां ब्लड प्रेसर म्हो यानाः वने जिउ ।

तर वासः मनसे मखु, वासः नयाः । वासः ननं म्हुतु बारय् यायां व्यायाम यायां बुलुहुं ब्लड प्रेसर म्हो जुयाः वन धाःसा डाक्टर क्यनाः वा क्यना च्वनाम्ह डाक्टरयाथाय् वनाः सल्हाः यायेमाः । यदि थःगु धिकः व ग्यसु मिले जुल धाःसा वासः त्वःते नं जिउ । ब्लड प्रेसरया वासः धकाः ज्यूताः ज्वःछि नयाच्वने माः धयागु मदु ।

थ्व खँ छता ब्लड प्रेसर ल्वगितय्सं अप्वःसिनं मथूगु खनेदु । ब्लड प्रेसरया वासः नलकि मसीतले नयेमाः धकाः च्वनी, थ्व खँ खःगु मखु । तर वासः यायां नं म्हुत बारय् यायां मफयाः ग्यसु मिले याये मफयाः ब्लड प्रेसर अझ थहां वन धाःसा वासःया मात्रा नं अप्वः जुया वनेफु । वासःया परिमाण नं अप्वः जुया वनेफु ।

अय् जुयाः ब्लड प्रेसरया बिरामीतय्सं दकलय् न्हापां थःगु ग्यसुयात धिकः कथं थातय् तयातये फयेकेमाः । यल, नयेखन धायेवं थःगु माग स्वयां अप्वः खाना नयेमजिउ । छम्ह वयस्क मनूया मुटु अथे हे बागू किलो वा भचा अप्वः ३०० ग्राम ति ग्यसु दइ । व मुटुं व मनूया म्हय् न्यंक तुति पतिंचां निसें छ्यनय् तक नियमित कथं हि पम्प यानाः छ्वयेमाः ।

यदि मनूया धिकःकथं जक ग्यसु दुसा मुटुयात याउँक ज्या याये खनी । तर धिकः कथं ५०–६० किलो जक ग्यसु माःम्ह मनूया ग्यसु ८०÷९० किलो दत धाःसा उलिमछि ग्यसुइ थ्यंक हि छ्वयेत मुटुं अप्वः थाकुक ज्या यायेमाली । अले मुटु स्यनावइ । मनू ल्ह्वनावल धायेवं मुटु ल्ह्वना वइमखु । मुटु ला उलि हे अपाय्ग्वः हे जुयाच्वनी ।

लिच्वः ब्लड प्रेसर अप्वइ । मुटुया अनेक ल्वय् जुइ । ब्लड प्रेसर थहां वनीगु खास यानाः निगू कथं खः । छगू कथंया ब्लड प्रेसर थहां वनीगुया कारण हे सिइके थाकु । थज्याःगु उच्च ब्लड प्रेसरयात प्राथमिक उच्च ब्लड प्रेसर वा प्राइमरी हाइपर टेन्सन धाइ । करिब करिब ८५प्रतिशत ब्लड प्रेसर अप्वइगुया कारण थ्व हे खः ।

सिइके मफुगु । छगू खनेदुगु कारण खः ल्ह्वनीगु । मेगु निगू कथंया अप्वइगु ब्लडप्रेसरयात सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन धाइ । थुकी म्हय् थीथी अंग गथेकि स्येँ, जलास्येँ, नुगःस्येँ, हिनू, क्यान्सर, आदिया कारणं जुइगु खः । अःपुक निदान जुइ । निदान कथंया वासः जुलकि ल्वय् नं लनी, ब्लड प्रेसर अप्वइगु नं लनी । थ्व सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन अथे हे १५ प्रतिशत ति जक दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS