त्वालय् धरहरा थें तख्खागु
येँया देगः थें पुलांगु
जिगु नुगःया कुचा थेंज्याःगु छेँ छ ।
बाज्याया दक्व बाखं न्यंम्ह
झीगु पुस्तौं पुस्ता खंम्ह
९० व ४५ सालया भुखाय् फःम्ह
७२ या भुखाय् न्ह्यः
छन्त जिं साँचे याये मफुत ।।

येँया नुगलय् गर्व नक्सां दनाच्वंम्ह
लाखे प्याखं स्वःम्ह
येँयाःया छ्याँइछ्याँइ न्यंम्ह
माधव नारायण हा वःबलय् दनीम्ह
पलिं हे तिंख्य, स्वयम्भू व घन्टाघर खनीम्ह
छंगु जःखः बुर्ज खलिफा थें ततःखागु छेँ दनाः छंत किउबलय् जिं छुं हे यायेमफुत ।।

छंगु स्वाहानेय् दुरुरुरु ब्वाँय् वनाः
तलय् कुने यानाः
छ्यनं व न्हासं चुयाः ग्वारातुला
छंगु बपिक्वँय् थेंज्याःगु स्वाहाने त्वःधुला
तःधी जुयाम्ह जि
छंगु छाति (मेरुदण्ड चिरे यानाः) फायाः छखा छेँ निखा जूबलय्
जिं छुं हे यायेमफुत ।

छ्यनं निसें पालि तक सिउचा इलिम्ह
ततां माः वःबलय् खिउँथाय् सुचकीम्ह
अंगया न्ह्यिप्यं दु धाःगु खँ न्यंका च्वंबलय् न्यनीम्ह
मां नं सुथय् न्हापनं थनिबलय् न्ह्यः मगाइबलय् थःगु स्वाहानेय् थ्यनीम्ह
छंत तछ्यानाः थाय् बिहिन याःबलय् जिं छुं यायेमफुत ।

छेँय् मेपिं नाप तंचायाः
छ्यं छंगु छातीइ न्याकाबलय्
छं गुलि म्वाःल म्वाःल धायेगु कुतः यात जुइ
छंगु स्वाहानय् च्वनाः याकःचा ख्वयाबलय्
थःगु सिँइ जिगु खोबि तिका कयाः स्वल जुइ
उकथं जिं नंं छंत बचे यायेत स्वया
तर जि मचाया खँ सुनां न्यनी

जि मचा,
छेँय् दकलय् चिधिकःम्ह
छंगु मू–भाः यानाः मिउबलय् छुं हे याये मफया
कुचाकुचा जूगु नुगलय् जायेक लुमन्ति तयाः छंत लुमंकाः च्वना
छंगु अस्तित्व सीधुंकाः नं छंत म्हगसय् खनाच्वना
थ्व आःयागु छेँ ला छु छेँ
व चाया छेँ हे यः
न्ह्याक्व बांलाःथाय् वंसां नं
छ दुगु त्वाः हे यः
छंगु हा क्वतानाः
मेगु छेँया हा पिउसां नं
जिं अन छंत हे खं
छंत म्वाके मफुसां नं
छ जिगु संसारय् न्ह्याब्लें दः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS