चिकुलाया ई । कःसिइ तपाःगु सुकू छपाः लानाः निम्ह तःकेहेँ निभाः पानाच्वन । थःगु छेँय् ई फाये मलाक यायेमाःगु न्हियान्हिथंया ज्यां थौं छन्हु फुर्सद लाकाः थःछेँय् न्हिसं वःपिं ।
‘स्वः मैंचा ! जितः ला छु धाये छु धाये का । बाउचां जागीर दुम्ह हे मिसा माः धयाच्वन । उकुन्हु क्यनेहःम्ह मिसा भचा हाइऽऽ धाये मल्वः का । भचा भुतुचा । हाकनं जागीर दुपिं सःसिउ धाःपिं भम्चा ब्याहा यानां कन्हय् जितः हे छ्यनय् न्हूवइगु खः ला । अथे ला जि नं न्हापा जागीर मदयाः भति जक हेपे याकाच्वने माल ला ? जिथाय् न्हयःने छेँय् च्वंम्ह बुरिं भत्ति क्वथुनाः खँ ल्हाइगु ला बाऽऽ । न्ह्याब्लें जिमि माजुयात भौ यक्व आखः मसःलाकि छु धकाः न्यंकीगु । हाकनं थःत यःगु छुं छता न्याये मास्ति वःसा ध्यबा माल धकाः ल्हाः फयेमा । छु याये थःत मासेंलि न्ह्यागु हे धाःसां सह यायेगु बाहेक मेगु लँपु हे मदु । न्हाय्पं हे हियु । उलिमछि दँ दयेधुंकल ब्याहा यानागु आः गन वनाः, छु ज्या यायेगु का धासा छं !’ तताम्हं खँ थ्वकल ।
‘छेँज्या नं ला ज्या हे खःनि । थौंकन्हय् च्यःतय्सं हे लछिया न्याद्वः खुद्वः दां काइगु इलय् झीसं यानाः ध्यबा बचे जुल धाःगु मखु । थःपिंत खर्च यायेत ध्यबा दइगु नं खः, इज्जत दइगु नं खः कर्किया न्ह्यःने । व हेरामायाचिया खं ला जागीर दुपिं भौपिं लानाः छेँ लिहां वइगु हे ईब्यः मदु । बर्खां ला म्वाःल का,द्यः तुइसे च्वं न्ह्यागु नं ज्या यायेलाः धायेका । चिकुलां ला बहनीसिया ६ बजे जुलकि ला द्यः खिउँल । बिचरा व हेरामायाचा बुरि जुइकाः भचा याउँक च्वने दइ ला धकाः आसा यानाच्वंम्ह । च्वन मखुला याउँक ? अफिसं लिहां वयेसातकि ला त्यानुल धकाः थहां हे वइमखु हँ । गबलें ला जि जा नयेम्वाःल थौं’ धाइगु हँ का । छुं धाःसा काय्म्हं न्हिछि छेँय् च्वनाः छं हे जा थूसां जि हे जिउ नि धाइगु हँ वया मांयात । तःमिया म्हयाय्मचा छुं धायेमजिउ । म्हुतु नं उति हे न्याःम्ह । उकुन्हु लँय् नापलाःबलय् लँजुवाःतय्सं हे भ्वाँय् भ्वाँय् स्वयेक मिखाय् ख्वबि जायेक तयाः व हेरामायाचां कंगु जितः’ केहेँम्हं धाल ।
ख्वाउँक वःगु फसं मू हालाः थय्क घडिइ छक्वः मिखा ब्वल तताम्ह मायाचां । अहो ! ई वंगु हे मचाः का, न्हिनसिया स्वताः थायेधुंकल । निभाःद्यः ला गन लिउने ब्वाँय् वनेधुंकल खनीसा । ‘तता बजि नयेत्यल तलय् झासँ ।’ किजाभौनं सःतल । उमि दथुइ खँ त्वाःदल ।
मांबौ निम्हं मदयेधुंकल । किजाया मन छ्वः । लछि निलातक थःछेँ मवनकि ला फोन यानाहइगु । भौनं उलि हे भिं, गनं कुंखिनेथाय् मदु ।
मायाचिया काययात भमचा स्वकाच्वंगु ई थौंकन्हय् । वया केहेँ मीनाचां कंगु खं यानाः वया नुगः आवंनिसें हे धुकुधुकु मिन । जागीर दुम्ह मिसा काय्यात यइ, छेँज्या याइपिं माजुयात यइ । न्हापा कर्पिंसं थःत हिस्याःगु खँ लुमंलुमं ज्या दुम्ह हे मिसा ब्याहा यायेगु मायाचिया मतियात हेरामायाचित वया भौ नं ज्या याकातःगु लुमनाः नुगःद्यः हे भाराभारा मिनावल । ‘कन्हय्कंस जितः नं अथे हे ज्या याकातःसा…।’ जिं नं हेरामायाचां थें दुःख सिउ साऽऽ! नुगलय् खँ ल्हात । लखं पिनेलाःम्ह न्या थें वाथावाथा कन । तलय् वने ला कुने वने ला छु याये छु याये जुल । कपालय् ल्हाः तयाः झसुकाः तल ‘जितः गज्याःम्ह भमचा लाइथें काऽऽ !’
नुगलय् खँ ल्हाःगुलिं बहनीसिया बेलीनं कथुं हे कुहां मवं थें जुल मायाचिया । ‘तताया थौं जा नये मयल लाकि छु थें, ल्वसा जकं मिले मजुल ला ?’ भौनं न्ह्यसः छुत । ‘अथे मखु छुं मजू’ चिहाकलं लिसः बिल वं ।
पिने गल्ली तक नापं वन निम्हं तःकेहेँ । दुवातय् थ्यंकाः निम्ह निखे स्वयाः लिहां वन । लँय् वँवं मायाचां थःगु बिचाःयात क्वातुकल । ‘अथे मखु, जिं थःगु निंतिं जक स्वयेमजिउ । जि छम्ह मिसा जुयाः मिसातय् विकास यायेत स्वये । न्ह्याम्हेस्यां न्ह्यागु हे धाःसां सुनां नं क्वतुने थाय् मदयेक सःसिउम्ह, ज्या दुम्ह हे भमचा जि काय्या लागि हयेगु जुल का । लिपा मालंमाःथे जुइ का । लिपाया खँ सुनां धायेफइ धकाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS