प्यम्ह लाखेया छथासं प्याखं

येँ – लाखे प्याखं धायेबलय् अप्वः यानाः छथाय् छम्ह हे जक लाखे प्याखं हुलीगु झीसं सिउ । तर येँया दक्षिणी भेगय् लाःगु नैकाबय् धाःसा म्हीग छगू हे थासय् छक्वलं प्यम्ह लाखे प्याखं हुइकाः छगू न्हूगु चलन शुरु यात । नैकाबया सिंर लागा व बन्थोक लागाय् निम्ह निम्ह लाखे पिकायेगु चलन जुयाच्वंगु खः ।

न्हापा अन मंकाः रुपं निम्ह जक लाखे पिहां वइगु खःसां वि.सं. २०३९ सालय् ल्वापु जुयाः बन्थोक लागां अलग्ग हे निम्ह लाखे पिकायेगु शुरु यात । तर आःयागु न्हूगु पुस्तां न्हापा जूगु ल्वापुख्यापुयात ल्वःमंकाः मिले जुयाः वनेमाः धासें म्हीग निगुलिं लागाया दथुइ लाःगु बानिया गाउँ धाःथाय् निगुलिं पुचःया प्यम्हं लाखे छथासं तयाः प्याखं हुइकूगु खः ।

अन दँय्दसं गथांमुगः धुनेवं यँयाः पुन्हि तक लाखे पिकाइगु चलन दु । म्हीग प्यम्हं लाखे छथासं प्याखं हुइकेगु ज्यापाखें न्हूगु पुस्ता ल्वापु यानाः मखु मिले जुयाः वनेमाः धइगु सन्देश प्रवाह जूगु खँ निगुलिं लाखे पुचलं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS