छ्यं कुतुं वःम्ह भगवान दयेकेगु शुरु

येँ – रंग पायेगु झ्वलय् छ्यं कुतुं वयाः क्षति जूगु स्वयम्भूया तःधीम्ह भगवानया मूर्ति म्हिगःनिसें दयेकेगु शुरु जुल ।छुं न्हि न्ह्यः छम्ह लामा दातां स्वय्म्भू थहां वनेथाय् क्वय् स्वम्ह झ्वःलिं दुपिं थ्व भगवान बुद्धया मूर्ति रंग पाके बिउगु खःसा रंग पानाच्वँच्वं हे छ्यं कुतुं वयाः मूर्ति क्षति जूगु खःसा रंग पानाच्वंम्ह ज्यामि नं घाःपाः जूगु खः । छ्यं कुतुं वःगु व घाःपाः जूम्ह ज्यामिया वासः नं रंग पाकूम्ह दातां हे याकेत्यंगु खँ स्वयम्भू महाचैत्य व्यवस्थापन महासमितिं धाःगु दु ।

मूर्तिइ छ्यं हानं छुइ न्ह्यः उकी पायेधुंकूगु रंग निं खुर्के याइगु खँ धाःगु दु । वयांलि मूर्तिया म्हय् पाना तःगु रंग नं खुर्के याइ । छ्यं छुइधुंकाः हानं बांलाक रंग पाइगु खँ धाःगु दु । ल्वहँयागु उगु छ्यं तसकं झ्यातुयाः छुइत थाकुगु खँ नं धाःगु दु । कुतुं वयाः छ्यनय् जूगु क्षति धाःसा व्यवस्थापन महासमितिया ज्याकुथी हे तयाः दयेकीगु खँ नं धाःगु दु । मूर्तिइ छ्यं छुनाः हानं रंग पानाःलि तयार जुइत स्वन्हु ति लगे जुइगु खँ सीदुगु दु । स्वयम्भू महाचैत्यया क्वय् स्वाहानेपाखे तयातःपिं थ्व स्वम्ह भगवानया मूर्ति पंचबुद्ध अन्तर्गतया स्वंगू हे मुद्रायापिं खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS