पूर्णिमा श्रेष्ठ सगरमाथा च्वकाय्

सगरमाथा थ्यंम्ह न्हापांम्ह नेपाःमि फोटो पत्रकार व स्वम्हम्हं नेवाः मिसा

येँ -फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठं म्हिगः सगरमाथाया सफल आरो हण यानादीगु दु । म्हिगः सुथय् ८.१० बजे वय्कलं सगरमाथाया च्वकाय् पलाः तयादीगु खः । २८ दँ दुम्ह मय्जु श्रेष्ठ सगरमाथाय् थ्यंम्ह न्हापांम्ह नेपाःमि फोटो पत्रकार जूगु खँ धाःगु दु ।
सगर माथा थ्यंम्ह वय्कः स्वम्ह नेवाः मिसा नं जुयादी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS