भेन्टिलेटरय् माणिकलाल

दुर्गालाल श्रेष्ठ

काल अहो ! जिं दु धकाः छु सिल
थुलित असामान्यगु नं काल
अन्तिम विन्दुइ तक नं दैच्वन
भेन्टिलेटरय् माणिकलाल !

ख्वय्गु बिलं नं पन्यय हे मफय्क
ज्वैगु मिखां गुगु खः धरधर
उगु हे पहलं मद्दिक्क ज्वैगु
ख्वबिया नां हे खः सुन्दर !

सत्य तक्कं नं यातुइफुु खनिं
अझ नं वं तिमस्यूनि मिखा
स्वैतं लसकुस याय्त आय्बुयाः
चाला च्वंथें च्वंगु लुखा !

स्वय्गु अहो ! प्याःचाः थ्व गजाःगु
छपुलु व नं खःला मखुला
छुं मखु खःसां अहहह थुगु झाः
स्वस्वं जि अथें वातां काः !

मन्त धकाः अल्य थ्वैत सिँपँय् तै
छ््वै, अल्य नौ ज्वी, मन्त फुत !
अय्सां नं जिं गय् सित धाय्गु
मणिकलाल अखण्ड मत ?

सीमखु, सीमखु माणिकलाल व
थुलि छुं मखु थें सी व मताः !
स्वन्ति लुमन्यवं च्याय् हे धुंकी
नेवाः नुगलय् खेलु इताः !

शिक्षित, विद्वान् जक नं मखु छ
विश्वकोश अय् माणिकलाल !
गय् छ मदै धा, ब्वहे मब्वय्कं
जिमिगु सर्गतय् ह्याउँ मशाल !

ने.सं ११४१ सिल्लाथ्व १०

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS