अक्सिमिटर छु खः व थुकिं गुकथं ज्या याइ

कोरोना भाइरस महामारी सुरु जुइवं चिकित्सकतय्सं कोरोना संक्रमण जूपिंत पल्स अक्सिमिटर छगू न्यानाः छेँय् हे तयेत सुझाव बिउगु दु । अस्पतालय् भर्ना यायेम्वाःपिं कोरोना संक्रमितत छेँय् हे च्वनाः वासः याकाच्वनीगु अवस्थाय् अक्सिजनया मात्रा स्वयेगु निंतिं थ्व यन्त्र न्यायेत धाइगु खः । थ्व यन्त्रया मू ज्या धयागु हे हिइ अक्सिजनया मात्रा गुलि दु धकाः स्वयेगु खः । कोरोना संक्रमण जूसां स्वास्थ्य सामान्य जुयाः अक्सिजनया मात्रा नं ठीक दुसा अस्पतालय् च्वनाः वासः यायेमाली मखु । यदि अक्सिजनया मात्रा म्हो जुयावन धाःसा तुरुन्त चिकित्सकया सल्हा कथं उपचार यायेमालीगु जुइ । अथे जूगुलिं नं इलय् ब्यलय् अक्सिजनया मात्रा स्वयेगु निंतिं पल्स अक्सिमिटर छगू छेँय् हे तयेत सुझाव बीगु खः ।

पल्स अक्सिमिटर धयागु छु खः, थ्व छाय् आवश्यक दु व थुकिं गुकथं ज्या याइ धयागु बारे थ्व च्वसुपाखें सीकेगु कुतः याये ।

छु खः पल्स अक्सिमिटर
पल्स अक्सिमिटर चिकिचाधंगु छगू विद्युतीय उपकरण खः, गुकिं हिइ अक्सिजनया प्रवाह गुलि जुयाच्वंगु धयागु पत्ता लगे याइ । वसः पायेबलय् वसः कायेत तयेगु क्लिप थें अक्सिमिटरयात पतिंचाय् काकेगु याइ । थथे काकेबलय् थ्व यन्त्रय् दुगु डिस्प्ले स्क्रिनय् अक्सिजनया मात्रा गुलि दु धयागु क्यनी । थुकिइ क्यंगु नम्बर स्वयाः विरामीयात अक्सिजन बीमाः वा म्वाः धयागु सीकेफइ ।

गुकथं ज्या याइ
पल्स अक्सिमिटरं छगू कथंया किरण त्वःती, गुकिं म्हय् न्ह्यानाच्वंगु हिया सेल्सया रंग व उकिया गति मापन याइ । गुगु ब्लड सेल्सय् माक्व अक्सिजन दइ उगु सेल्स चमकदार व ह्याउँसे च्वनी, मखुसा कडा ह्याउँसे खनेदइ । थ्व जानकारीया आधारय् पल्स अक्सिमिटरं अक्सिजनया मात्राया मापन याइ, अले स्क्रिनय् अक्सिजनया मात्रा क्यनी । यदि स्क्रिनय् ९७ प्रतिशत क्यन धाःसा थुकिया मतलब थ्व जुइ कि ३ प्रतिशत ब्लड सेल्सय् अक्सिजन मदु धयागु सीकेमाः ।

अक्सिजन दयेमाःगु मात्रा
छम्ह स्वस्थ मनूया हिइ अक्सिजनया मात्रा ९५ निसें १०० प्रतिशत दथुइ दयेमाः । पल्स अक्सिमिटरय् ९५–१०० तक दुनेया ल्याः खनेदत धाःसा अक्सिजनया मात्रा ठीक जूगु तायेकेमाः । यदि अक्सिजनया मात्रा ९२ प्रतिशत स्वयां कुहां वल धाःसा ल्वगिया हालत खराब दुगु व वयात तुरुन्त अक्सिजन बीमाः धयागु थुइकेमाः । पल्स अक्सिमिटरं विरामीया नुगःचु गुलि धुकधुक जू ९एगकिभ च्बतभ० नं क्यनी । छम्ह स्वस्थ मनूया सामान्य पल्स रेट ६० निसें १०० बिट तक जुइ ।

पल्स अक्सिमिटर छ्यलेगु तरिका
– थ्व यन्त्र छ्यलेबलय् फयांफक्व मेम्ह छम्ह मनूया ग्वाहालि काःसा बांलाइ । छाय्धाःसा गुबलें गुबलें विरामी अःखः नम्बर स्वयाः ग्याये यः ।

– थ्व यन्त्र छ्यलेबलय् विरामीया पतिनय् लैंचा वा लुसिइ पालिस तयातःगु दु मदु ध्यान बीमाः । पतिनय् लंैंचा तयातःगु, लुसिइ पालिस तयातःगु जुलकि अक्सिमिटरं बांलाक अक्सिजनया मात्रा मक्यनेफु । अथेहे ल्वगिया लुसि ताःहाकः मजूसा बांलाइ ।

– अक्सिमिटरं ख्वाउँगु ल्हातय् स्वयां क्वाःगु ल्हातय् बांलाक ज्या याइ । न्हिछिया दुने ल्हाःया तापक्रम च्वय् क्वय् जुयाच्वने यःगुलिं अक्सिजनया मात्रा नं च्वय् क्वय् जुयाच्वनेफु । उकिं न्हिं निक्वः स्वक्वः अक्सिमिटर तयाः जाँच यानास्वःसा बांलाः । अथे हे अलग अलग पोजिशनय् च्वनाः नं जाँच याःसां ज्यू । गथेकि न्यासि वनेबलय्, ग्वारातुला च्वनेबलय् आदि ।

– अक्सिमिटरं म्हाला पतिनय्–ष्लमभह ाष्लनभच) दकलय् बांलाक ज्या याइ । थुकिया लिसें दथु पतिनय् नं अक्सिमिटर तयाः जाँच यायेफइ । यदि अप्वः जव ल्हा छ्यलीम्ह जूसा जव ल्हाःया दथु पतिनय् व खव ल्हाः छ्यलीम्ह जूसा खव ल्हाःया दथु पतिनय् अक्सिमिटर तयाः स्वःसां बांलाइ । चिकित्सकतय्सं धाःसा अप्वः यानाः म्हाला पतिनय् हे अक्सिमिटर तइ ।

– तुतिया पतिनय् अक्सिमिटर तयादीमते, छाय् धाःसा थ्व उपकरणया क्लिप ल्हाः पतिनय् तयेगु कथं दयेकातःगु दइ । ल्हाःया पतिं नं थ्वया क्लिप स्वयां तःधं जूसां ल्हाःया पतिनय् नं मतंसां ज्यू, थुकिं मेशिन नं स्यंकाबीफु ।

– थ्व यन्त्रयात बांलाक छ्यले मसल धाःसा सही लिच्वः क्यनीमखु । उकिं ल्वगियात थ्व यन्त्र तयाः जाँच याना स्वये न्ह्यः छम्ह स्वस्थ मनुया पतिनय् तयाः निं ठीक जू कि मजू जाँच यानास्वःसां जिउ ।

– पल्स अक्सिमिटर छ्यलेबलय् पतिनय् बांलाक फिट जुइक काकेमाः । पतिनय् क्वातुक तल धाःसा वा ह्वालुक तल धाःसा थुकिं बांलाक ज्या मयायेफु । छाय्कि क्वातुक तयेबलय् थुकिं हिया प्रवाहय् पंगः थनाबीफु, अथे ह्वालुक तल धाःसा पिनेया किरण नं मेसिनय् दुहां वनेफु । अथे जुल धाःसा सही लिच्वः पिहां वइमखु ।

– तसकं निभाःया किरणय् वा तप्वाःगु मतया प्रकाशय् नं थ्व उपकरण छ्यलेमजिउ । यक्व जः दुथाय् थुकिं बांलाक लिच्वः क्यनीमखु ।

– अक्सिजन जाँच यायेगु इलय् फयांफक्व म्ह संके मजिउ, यक्व म्ह सनाच्वन धाःसा अक्सिजनया स्तर थहांकुहां जुयाच्वनेफु ।
गुबलें गुबलें छेँय् अक्सिमिटर छ्यलबलय् गलत जानकारी नं बीफु । उकिं पल्स अक्सिमिटरं अक्सिजनया मात्रा जाँच यायेगु नापं ल्वगिया लक्षण नं स्वयेगु यायेमाः । अक्सिजन म्हो जुल धाःसा याकनं याकनं सासः ल्हायेगु, नुगःचुया धुकधुकी तच्वइगु, सासः ल्हायेत थाकुइगु, सेँसेँ वइगु लिसें शारीरिक गतिविधि यायेत थाकुइगु जुइफु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS