स्याक्क यग्गाइगु कन्हय्, छपु स्वप्न सुका

सखे थथे खः कन्हय् लिसे म्वायेगु धयागु अस्थिति खः अले म्वायेगु खँ हे मखु धात्थें ला । थ्वयात अझ स्पष्ट याये थुपिं खँपुत लिसे ।

छं स्यू मनू यक्व दुःख ज्वनाः म्वाइ । तःता कचिंग व कचवंया ज्या हे मछिंगु भुलिं भुलिं जुया नं म्वाइ । गन व मन्ह्यं अन थःत चानाः, लथ्यानांसां न्ह्यंकि, कन्हय्लय् पलाः तइ व न्ह्यावनां च्वनी । जीवनकाःछीया थुकथंया ब्वाँय्वनाय् आखिर ल्हातय् छता मृत्यु जक लाइगु जूसां न्ह्यावनेगु व म्वायेगु मनूया स्वधर्म खःधकाः कन्हय् लिसे उलि हे सत्तिका च्वनी । तर खः ला थथे ?

छं धायेफु ला मनूया स्वधर्म धयागु छु ?
संघर्ष ? कचिंग, तनाव अले आशा ?
छु थुपिं त्वःताः मनू किचलय् जक म्वाइगु, निभालं जक खयेकाः ? अथवा मनू तंगु भिडय् थःगु अस्तित्वया थ्व छता ब्वज्या खः ? अस्तित्वया सत्तारुढ खः ? छगू दसि लिसे थ्व खँयात न्ह्याके । मनू थुलिमछि आतङ्कित, सशङ्कित व ग्याफर थन स्वयावं वनेबलय् छं थुइ थ्व गुगुं जीवन मजुल, थुलिमछि घाः उलिमछि स्याः मानो दक्व क्यान्सर ल्वचं ग्रस्त जुइधुंकल यद्यपि कन्हय् हे लुखाखरुइ दनाच्वंगु मृत्युयात छफुति स्वीकार याये म्हा, मिखा तिसिनाच्वंगु दु जि क्यान्सर ल्वचंग्रस्त मखु, मृत्यु ला छता इल्ल विकल्प दथुया विकल्प जक खः ।

थ्व मनस्थितियात छं छु थुइके ? थौंया मनूया नियति हे जुइधुंकल थ्व । मनूयाके छुं दुसा थौं, म्हिगःया अर्थहीन ल्यंपुल्यं दु व संभावनाविहीन भविष्यया ख्यूं दु। थुपिं स्वप्निल निगू च्व दुने वर्तमान ला बस् ल्हाये हे धुंकूगु थें । ग्व मनू न्यासि वनाच्वंगु थौंया सतकय्, लकसय् व बजारय् ? व ला म्हिग न्यासि वनाच्वन, कन्हय्या सासः ल्हानाच्वन ।

खयेफु जीवन संघर्ष खः तर थ्व चःति मनुखं छुके हायेकाच्वन? म्हिगःया अस्वीकृतिइ मखुला, कन्हय्या न्ह्यगसय् मखुला ? जुइफु जीवन आशा खः, तर थ्व खिपतय् मनू गनथाय् यग्गानाच्वन, गुखे ब्वयाच्वन । भविष्य वर्तमानया मात्र लिच्वः खः । मनूया थौंया मात्र आशां कन्हय् मात्र व दुने आशा ह्वइसिबें थ्वं पतिंचां सूगु यथार्थयात कन्हय् हया तये फइ मखु। थ्व उपलब्धिहीन श्रृंखला, छ अजू चाइ, सम्मोहनं मनूयात गननं मल्यंकल । छाय्कि कन्हय् छगू सम्मोहन ख, लः फसं मनूयात थुके झुमिं यंकेत गननं मल्यंकल ।

वं मस्यू थ्व सतकय्
थुभनं व छाय् ब्वांवनाच्वन ।
बस् वयात ब्वां वनेमाःगु दु।
कचिंग, कचवं छाय् ब्वलंकाच्वन,
मस्यू
बस् थुकथं ब्वलंका तनावय् वयेमाःगु दु ।

छं न्यंसा छाय्, व छुं नं धाय्फइगु स्थितिइ दइमखु। थ्व मनूया जीवन खः अले थ्व मनूया दिनचर्या । छन्हु न्हिच्छि ।

खः जुइ दकलय् अप्वः आत्माया धेंधेंबल्लाः मनूया गर्भ जः खः जुइ मेमेपिनिगु गर्भ सिबें । छाय् धाःसा चेतनायात प्रयोग छम्ह मनुखं जक यायेफु। व मनू धयागु मात्र जीवन जक मखु अ–जीवन नं खः व थ्व निगू च्वःयात स्वाइगु छता महत्व पूर्ण सेतु नं खः । छाय्कि मेपिं जीवन दुने म्वाइ जकसा मनू सि नं फु , सिगु व म्वाइगु या दत्थी यग्गानाच्वने नं फु। छाय्कि मनू दुने विद्रोह दु, विरोध दु, स्वतन्त्रता दु , सभ्यता दु , । मेपिंके ला छता प्रकृतिप्रदत जक दु। छगू इकोसिष्टम । प्रकृति प्रदन, इकोसिष्टमया चाकः दुने ला मनू नं दु अथेसां मनूया थःगु विस्कं प्रकृति प्रदन नं दु, इकोसिष्टम धयागु नं दु। थ्व छता संभावनाया पुसा खः जङ्गल दुने । जङ्गलया झ्वाम्म सिमातय्गु पुचः दुने । सिमा बुयाच्वंगु छं खनाच्वंगु तथ्य खः तर गर्भया जःखः हय्भुंवयाच्वंपि/च्वनिपिं गुलि आत्मात सिमा जुइफत, जङ्गलया छगू ब्व जुइफत, अले मात्र पुसाया अथाह संभावनाया नियति लिसे जक म्वाय् मालिगु वाध्यताय् गर्भ जःखः धेंधें बल्ला यानाया छु सार दत ? छु मूति लिसे जीवनयात छगू परिभाषा बिइफत ? जीवन परिभाषा विहिन जुइबले गर्भ मनूया व्यर्थ जुइ । महान संभावना धकाः मिखा कनेगु थ्व थासय् गुबले जीवन अथें जक म्वाना बि मालि झसूका नं जीवनयात कालान्तर तक्क तियाच्वनि , लिनाच्वनि । अतीतया थ्व हे असंगत न्ह्यो लिसे मनूनं थःत छगू छगू जन्म बियायंकि । न्ह्यलय् जन्म, न्ह्यलय् जीवन व न्ह्यलय् मृत्यु ।

न्ह्याबले सागाः व हाहू
मनूया छ्यलि धाय्गु,
जःखःधाय्गु ।
छगू फांगः मनूया मातं कोठा धाय्गु,
छगू खागः मनूया कसि धाय्गु छकूचा पलिः क्वय् ।

जीवनया थजागु प्रत्येक तगिंनय्
वाच्योफ्वाच्यो मजूसा गजागु सुचुकुचु दइ ?
उसुक नवः मदुसा छुकेया नस्वा दइ ?
पाँय् पाँय् सि धँय् कुसि व चलः मदुसा
गनं स्वच्छ लः फय् दइ ?

मनू अले तगिं तगिं कुतुंमवंसे गात ?
शनैँः शनैँः थःत ल्वमंमकुसे गात ?

छाय्कि मनूयातला विस्थापित याये धुंकुगु दु सागः, हाहू, फांगः , खागः व सि , धँय्, कुसि व चलः तय्सं ।

थुमिसं मनुयात मनू हे गन जुइका तइ धकाः ।
थुमिसं मनूयात विस्थापित यानां त्वति ।
व विस्थापित मनू, मनू जुइमखु ,
गुलि नं जुइ
इमिसं अले थुमित
ख्यायेत कन्हेया तुतां बः काइ ।
छाय्कि कन्हे,
ल्यंदुपिं इपि मनू तय्गु छगू चि खः,
छगू घोषणा व याचना ।

मुक्कं विस्थापित वाचाय्कुपिंला बूगु भापाः याकनं याकनं थःत मनूया आवरणं त्वतका थ्व वस्ती, गां अले शहरं हे पौ पुलावनि । थ्वयात मंदुसा छं स्वश्लाघा धाः वा इमिगु हाकःया नियति । तर धाय्मालि संसार थुलि ग्याफर मखु ,थुलि पुंसत्वबिहिन मखु। थीगु निभालय् धाय्वं गनावनिगु लःफुतिया ल्याखय् ग्याइपि थुलि ग्याइ, सिपिं थुलि सिइ ।

जुइमागुला वस्ती थजागु चाचां हुयावनेमागु खः । जुइमागुला गां थजागु न्हि न्हि म्हुना वनेमाःगु खः । जुइमागुला शहर थजागु चान्हिं फुनावनेमागु खः । तर गां शहर थजागु छुं नं ला फरक मदु, म्हिगः गथे दु , थौं कन्हे छुं नं ला मपाः , छु नं ला विस्कं मदु। बस्ती थः दुने उलि हे नवः व्हयेकाच्वंगु दु । गाँ थः दुने उलि हे सागाः बांवंका च्वंगु दु अले शहरं उलि हे प्रदुषण व्हलाच्वंगु दु ।

थुपिं अभूत अस्तव्यस्तता दुने मनू वँय् जूगु खःसा, मनू सिना ब्यूगु खःसा छता स्वाभाविक धकाः सम्वेदना प्वंकेगु खइ द«ष्टा जुया, समस्वर जुया नियतियात द्वपं ब्युवनेगु खइ । तर अजुचायापु , तसकं अजुचायापु मनू स्वां या नस्वा लिसे जक मखु सागाःया नवः लिसे व्हनेत नं उलि हे तयार । संभावनाया अथाह जक मखु कय्कुनाया अनस्तित्व नं याउँक, बिना सम्झौता दय् ! थ्व छु जुल ! मनू गनं रबर जुयाबिलकि अथवा कतांमरि । लाय्कु दुने नं वहे दु , क्वें निपुतिं ना नं वंहे तुयाच्वंगु दु। क्वे नं ना तुल धकाः मनूयात चिधं खंकामच्वना । मनूनं सम्झौता जक यायेफुसा राजदण्ड ज्वना सिंहासनय् फेतुइगु व क्वें निपुतिं धः धः या ना तुया जुइगु उत्थें उत्थें खः । खनेत निगः मिखाय् न्हिनय् हे पित्त थाकातय् मजिल सम्म  मिखाला छता ज्याबः भापा नुगलं स्वयेब्यु गुगुनं लू स्वया मनूनं मिखा तिसि मालि मखु। थजु व भौ या न्ह्योने छुं वा इमाः या नापं बखुं ।

धात्थेला मनूनं सम्झौता यायेमफु । वयागु न्ह्यःने यक्वो दापुत दु गुकें सम्झौताया वया प्रत्येक कुतःयात निर्मम कथं कय्का वयात सम्झौताबिहिन याना छगू ख्यूं धय् सुइत बाध्य याकां त्वति वयात। वयागु अस्वभाविक संस्कार, ल फय् अले भिडयात वं थुलि स्वभाविक खंकि गुगुनं इलय् छुं हुनि वश इमिगु तिरोहित वयात इतमित: कनिः सतह मदुगु फसय् न्यासिवनाच्वनागु भापाः याकनं व मिखा गिलिगिलि याइ, कुतिं न्याइ थःत व जवरदस्ति म्हगस खः धकाः धोषणा याइ । ख्युं या अभ्यस्तताय् जलय् दुस्वय् म्हा । जः लं बिइगु पलख कां व ख्युं पूर्ववत् अस्पस्त ख्यूं सिबें सास्ना थें जः लिसे सम्झौता याये न्ह्याबलें ग्याफर मनू । अले वहे सनातन ख्युं दुनेहे जीवन मनूया ब्वलनि, सिइ, हानं ब्वलनी, हानं सिइ । थ्वयात छचाकः भापा, लुखा खरुइ भूत व पिशाचतदुहां वइ धकाः स्वताक्क तानातःगु प्याकि भापा । भूत व पिशाच छगू मुक्ति । भूत व पिशाच तुं नं पिहाँवया खनेफैगु छगू सर्ग व ख्यः अले सागर । सम्भावित भूत व पिशाच, सुं मदुगु जः लय् ख्याकं त्यु थें त्यु वइगु किचः, छगू सनातन संस्कार अले प्याकिं तानाया सनातन आश्वस्त थ्व निताँ खँ मुक्त जुइत सखे छपु लँ या, छेँया वास्तुकला, भूगोल हे हिलेमानि । मनूनं म्हो नि थ्व लफसय् सखे आ विद्रोह यानाच्वनि मखुत, विरोध थुइका च्वनि मखुत। मनू आ म्वानाच्वंगु यथास्थितियात आ छगू भ्वखाचँ, थ्व वस्ती गां अले शहरयात हुया छुमां निसें मनूयात छकः हानं बुइके माल । जीवनयात निकूचा, स्वकूचा न्ह्याकूचाय् थला प्रत्येक द्वनिगु अवस्थाय् मनूयात हानं छकः बुइका वयागु द्वंयात हुइकेमाल, म्हुइकेमाल ।

मनू न्यासिवंगु लँ मखुगु लात सा छाय् लिहाँ मवनेगु ? छु जीवन लिहाँवने मज्युगु लँ जुल अथवा मनूनं फःहिल मसःगु तुति घानावल ? मनू थुलि यान्त्रिकला सखे खइमखु। ई ला न्ह्यावनेगु जक मखु लिज्यायेगु नं खः । गुबले धाल ई नं कि न्ह्यावनेगु जक हे ई या दापु खः व तुतिं थ्वयात मिखा तिसिना स्वीकार याय्थाय् दत व लिहाँवनेगु छगू मृत्यु खः धकाः प्रत्येक लँ द्वं पिन्त छत्थुं मृत्यु न्ह्यच्याकाच्वन ! मृत्यु थुलि निर्मम गुबलें मखु। लिहांवय्गु मृत्यु मखु मृत्युला न्ह्यावना द्वंगु वाचाय् वं लिहां वये ल्वमनिगु स्थिति जक खः । ई लं सुयातं पियामच्वंगु जक मखु ई अतीत, म्हगस कथं अयथार्थ नं जुयाच्वंगु मदु। ई लं पियामच्वं धाय्गु ई न्ह्यानाच्वंगु मखु बरुकंछि मनू न्यासिवंलिसे स्याक्क यग्गाइगु कन्हय्, छपु स्वप्न सुका सतक थः नापंतु तुलावःगु भापिगु खः । अले लँ हे मदु धकाः , फहिला हानं हानं न्यासिवने मालि धैथें । मानो पुनरावृति स्वयं मृत्यु जुल ! फहिलेत लँ मदुगु मखु, मनूनं लिपाया पिढिं यात स्वीकार याये मफुगु सम्म खः । कथित अहं दुने लिपाया पुस्ता मन्ह्यंगु दावा यायेगु सम्म खः । थँ व क्वँ या बर्लिन पःखाः अनावश्यक पीदँ धस्वाकेगु जक खः । तर सखे थ्व पः खाः आ क्वमदनी , पीदँ मथ्यंनि मखुसा छकः हानं न्यासिवनेत मनू छाय् कुचाल ? ई यात थुलि क्षय छाय् गुकथं भापि फत कि व मनू नापंतुं सिनावनिगु जुल ? द्वन धकाः बरु छगू विमूढता ज्यूताभरि कय्च्याय मनदु, शंसोधनयाना छकः हानं न्यासिवने म्हा !

छम्ह छम्ह मनू कय्काछ्वगु छगू छगू तीर खः । धनुष व धनुधारी निम्हेसियां बसय् मदुगु। सुं बुल, छगू तीर कय्कल, मेम्ह बुल हानं मेगु तीर कय्कल । मनू थुगुकथं प्रत्येक लिसे निरपेक्ष व स्वतन्त्र । मेपिनाप थःत सम्बन्धित याना मनूनं थः दुने गुगुनं कमजोरी व सिमा व्हय्केम्वा । थुकथं थःत फ्याना मनूनं थःगु बां त्वफिका यंकेम्वा । न्ह्यावनेगु थुगु अर्थय् मनूया स्वभाव थें लिखतं फःहिला वय् मालिबले मेपिनि ख्वाः स्वया डिस्पोज याये मज्यूगु जिन्दगी धकाः द्वं यात नियति ध्वाथुइकेगु मनूया गजाःगु स्वभाव खः ? डिस्पोज याये मज्यूगु जिन्दगी मखु , जिन्दगीला न्हिथं डिस्पोज जुयाच्वनि आदर्शतय्सं जिन्दगीयात धोका बिया न्हिथं न्हूगु जिन्दगीया निर्माण जुयाच्वनि । मनूनं थःगु ल्यं पुल्यं आदर्शयात च्वतुक हुयाछ्वये फयेव जिन्दगी ला हाकनं दनि, धस्वाइ ।

छं स्यू गुबले जः खः या सामान्य सत्य हे मनूया आत्मसातं पिने लाई उबले छगू युद्ध जुइ । छगू न्हूगु संरचनाया नितिं, सामान्य सत्यया हाकनं उलि हे गरिमायुक्त पलिस्थानितिं । छाय्कि गोतुइवं हानं दने फय्गु मनूया स्वधर्म खः तर गुबले थ्व ल्वमनि अले छगू युद्ध मजूसें गात ?

गोतुपिसं प्रत्येक दनाच्वंपिन्त इमिसं न्हूयावनिगु भापाः थःत न्ह्याबलें सुरक्षा मालाच्वनिसा दनाच्वंपिन्सं गोतुपिन्त लँया हे छगू ब्व भापाः लँ हे धकाः, इमित चिका हानं मेगु लँ माला न्ह्यावनि मखु। दनाच्वंपिसं गोतुपिन्त मिखाप्वा चासां निसें हे छगू सतक खनिबले इमिगु तलेया सतक, गनं इपि स्वयं हे नं न्ह्यावने मानि खनिगु गुकथं, कल्पनातित हे जुइमखु । यद्यपि थ्व सत्य मखु, अवस्था खः त्वाथः व यथास्थिति खः । तर माने याये मालि कि अवस्था यक्व अर्थय् सत्यभ्रम जुया पुस्तात अनाम भविष्य तक्क न्ह्यावना संस्कार दयेकावनाच्वनि व मनूया छथ्व ब्वँ थःत बिलकुल हे ल्वमंका मात्र सतक लिसे, थः पुस्तां आरोपित यागु अमनूया त्वाथलय् इकिधिकि मसंकुसे थाकातइ । गुबले मनू हाचां गाय्मफुगु संस्कार लिसे खालि कतांमरी जक जुइ , म्हाइपुया न्ह्यइगु चुईगम जक जुइ, सुं निम्हम्ह, स्वम्हम्ह वा प्यम्हम्ह मनूनं गुकथं कतामरि म्हितेगु लोभ तंके फै, चुईंगम न्ह्यय्गु अनावश्यकताय् बिचाः यायेगु फुर्सद लुइकि ?

छ वनाबिल, लँ थःगु हाकःया परिचय् ब्युं ब्युं वन बस् ! थ्व लँया बाध्यता सिबें छ वंगुया दसि खः । मखुसा ज्यूताभरि हरेक सापेक्ष मूयात बाध्यता जक नाला यंकेबले, उगुथुगुं कथं द्वपं जक बियावनेबले मनूनं थन थःत गुकथं धस्वाकि व छं खंथेंया थौंया संसार दइ ? पाय्छि खः, सहिछाप तय्माःसा तय् कि थौंया संसार प्रति हे छंगु असंतुष्त दु तर छगू न्ह्यसः छु मेगु संसारया उपस्थितियात जक मुक्कं चकं थुइकेगु न्ह्याबलें लिधंसा दइला ? मू खँ ला छु धाःसा संसार सिबें व छ हे खः गुम्हेस्यां सुइ माःसा पतिचां न सुइ व माःसा सहिछाप नं तइ, मनूया उपस्थितिइ, मनूयात । थुकथं छथ्वः मनूत सहिछाप तया म्वाइ, मेथ्वः मनूत पतिचां सुया म्वाइ । थुपिंनिथ्व दुने मनू अयथार्थ म्वाइ, शोषण व अनस्तित्व म्वाइ । तर धाय्मालि विक्षोभ गुगुनं कालवा ई लिसे मदु । छाय्कि शोषण गुबलें म्वाइसा छगू संभावना लिसे हे म्वाइ प्रकारान्तरय् कि छम्हु छम्हु शोषण संभावित कन्हेया नितिं अर्थबीज खः । छाय्कि मुक्कं घृणाय् थःत फ्यायेगु मनूयात न थौं स्वीकार्य दु न म्हिग न कन्हे हे । व ला छु धाःसा घृणा यात कन्हे खंकिपिसं थुकथं न्ह्याच्याकि कि थ्व मतिनाया हे छता खालु खः , मतिनायात अझ अप्वः सन्तुष्टि बिइगु पालाभिया ति खः कथं थुइकि ।

मखुसा विष त्वनिपिसं
कन्हे नं विष जक खनिगु खःसा
सायद हे सुं सुकरातं विष त्वनि ।
म्ह्य् नकिं ताकिपिसं कन्हे न नकिं जक दइगु स्यूसा
लायद हे सुं क्राइस्ट क्रसय् यग्गाइ ।
कक्कुइ सोतिपाँय् चि पिसं कन्हे नं सोतिपाँय् जक
खनिगु खःसा
सायद हे सुनानं थःत ‘क्रान्तिकारी’ कथं न्ह्यब्वइ ।
नाबगा दे चाहुकिपिसं कन्हे नं भक्त कुमारीपिन्त
नाबगा दे चाहुकिगु खःसा
सायद हे थ्व देशय् भिमसेन थापां थःगु गःपः ध्वनि ।

थुकथं इतिहासया धाःहे मेथाय् न्ह्याइगु खइ
न माओत्सेतुब सांस्कृतिक क्रान्ति याइ,
न सद्दामं अरब जगतया शहंशाह जुइगु कुतःयाइ
नं गोर्वाबोभं ग्लासनोष्ट व पेरेस्त्रोइका हया
बागः पृथ्वीयात चा चां प्रवाहित याइ ।
गथे अक्टोबर क्रान्ति याना लेनिनं रुसयात पृथ्वीया
बाम्ह कथं चकंकल ।
सापेक्षवादया नियमं विशौं शताब्दीयात छगू
हाथ्याबिल आइनस्टाइनं ।

तर छु भिडया छम्ह ल्याःमदुम्ह मनूयाके इतिहासयात थुकथं मेगु मोड बिइगु सिमां हा कयाच्वंगु दैला ? गथे थुइके व यग्गानाच्वंगु कन्हे सिद्धार्थया पलाःखः गौतम पाखे न्ह्यानाच्वंगु ? छगू प्रसव खः थौं व थौं जक बुइकिगु ? छगू आन्दोलन खः अनिवार्य शहिद व शालिक प्रतिमा पालाक गोतुलिगु ? भास्को डि गामाया नुगःखः अमेरिका थुइकेगु ?

धात्थेला छम्ह निम्ह रुजवेल्त, मिखाइल गोर्वाचोभ, शलमान रुश्दी व रजनीशपिसं यक्व भिडयात तुति दयेका दनाच्वनि । इमिगु छगू ब्व भिड खःसां भिडया इपि ब्व मखु। अले मनूत मानो हःसय् धाइपिनिगु सःलय् हाईसय् जक धयाच्वन । लालकृष्ण आडवाणी पिनिगु रथयात्राय् छगू युद्धया आकारय् मनूतयसं थःत भिडय् फ्यानाच्वन ।

बिलकुल अनस्तित्व थौं या मनू । गुलि याकनं छम्ह मनू भिडय् हिल अथवा भिड दुने तन थ्व चाइबेलय् तक्कया दुने वयागु अस्तित्व चिके हे मफेक ल्हानाच्वने धुंकि । मस्यू थौं मनूया छु गजागु मूल्य दु तर मेपिनिगु म्हय् जक जुनां मनूतय्सं थःत अभिब्यक्त यानाच्वनिगु खनिबेलय् मति लुइ थ्व गुगु असंख्य भिड व भिडया पुचः दु सखे इपि छम्हुचा मनूतय् जक अभिब्यक्ति खः । धात्थोला इपि भिड मनू मखु , बिचाःमखु , चिन्तन मखु व थः मखु । उकिं इमिगु कन्हे इमि न्ह्यलुवातय् ल्हातय् स्वत्ताक दु । गुबले न्ह्यलुवातय्सं म्हगस म्हंकेगु ज्या तोति, इपिं अले क्रमशः दु दुं वनि । ए मनू ग्व गुबले छं थःगु जीवन म्वाय् फत व थःगु कन्हेलय् न्यासिवने फत? खालि भिडय् शहिद जक जुयाच्वनेगु ? खालि मेपिनिगु म्ह जक घाना जुइगु ? मेपिनिगु तुति जक न्यासिवनाच्वनेगु ? मनूया छ सेकेण्ड क्रियशन ला मखु फस्त क्रियशन हे खः । अथेसां थुभनं छाय् यान्त्रिक कतांमरि अले अनस्तित्व ? छं चा ला छम्ह मनूनं पलाः पतिं गुकथं प्रभावित यानाच्वनि, छंके दुगु दक्व क्रितिकल सेन्सयात हां निसें लेंथना मात्र व मात्र छन्त छगू दिशा बि, गनया लँया प्रत्येक अर्गचाय् मात्र व मात्र छगू दासता दै, मनू स्वमंगु छंगु विराट चेतना दै ।

उकिं
गाःत आ छं सुयागुं नेतृत्वय् भिडया शहिद जुइुगु,
कृपायात जिन्दगीया अहोभाग्य थुइकिगु।
छन्त नेतृत्व बिइपिं,
छन्त कन्हे क्यनिपिं
गुगुनं अर्थय् छ सिबें बीर्यप्रधान मखु ।

खुना ब्यू इमिसं फिनातःगु लं,
त्वकाब्यु इमिसं पुनातःगु तःपुलि,
गोतुइका ब्यु इपि लिधना च्वंगु मेच,

उला ब्यु इमिसं थुइका च्वंगु भ्रमया विश्वास
छं खनि अले अन छ थें हे ग्याफर व काथरम्ह मनू ।

सुयागु नं तथाकथित नेतृत्वय्
भिडथ् तनावनेत तयार मनस्थितिया
छज्वम्ह ब्यक्तित्व ।

छुं नं ला फरक मदु छ व व दत्थीइ ।

न्हाच वं त्वतुगु लँ छकः छं फिना ब्यु
सुनां धाइ अले छ व ‘किसुनजी’ खः
गुम्ह छगू इलय् भीडय् तनिगु ब्यक्तित्व खः ।
प्रत्येक भिडं अलग खनेदइपिन्त न्हुइके बिइगु
छ्यं खः ।
अथवा
व परशु नारायण चौधरि गुम्हेसिनं
थःगु सम्झौतायात सखे वरदान भापीगु खइ
सुं ‘किसुनजी’ चा चां सत्तारुढ मजुइगु खःसा ।

मतलब ई जिन्दगीयात न्ह्याबलें न्हूगु खः । खुसिया लःधाःखय् गुगुनं छपासः लः न्हूगु खः । छं वा मचाः छंगु कन्हे गुलि छंगु आजुइ समर्पित जुयाच्वंगु दु । व आजु गन थ्यनिगु, थ्यनिगु मखु यात्रा झं झं बरु ताहाइगु खः । अरे, भ्रमयात आजु याना थ्यनिगु नं गुगुं थ्यनिगु खःला ? छं वाचाय्कुगु हाकःयात छु वं सहिछाप तइ धकाला, उपलब्धि धकाः ? थ्यनेमाथाय् थ्यं हे मथ्यंसेलि हाकः जक छं पुलेवं छ थः हे गनं लुधनि धकाः । खः बरु, अन थ्यंका छबः भ्रमया छबः छंगु ब्वला वइ ।

उकिं जिं धाय् छंगु न्हापांगु पलाः छं तुनावनिगु
धयाचलय् मखु
छानावनिगु सतकय् ति
स्वये अले
छं गुकथं थःत ध्याचलय् तुनावःगु पलाःयात सतकय्
तुलावन धकाः थुइकि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS