लुँ न्यानाः नक्कली नोट ज्वंका थकल

यल (नेपालभाषा टाइम्स) – थनया ताल्छीखेलय् नक्कली नोट ज्वंगु दु। प्रहरीं द्वःछि वंगु ४६५ पाः नक्कली नोट ज्वंगु खः । ताल्छीखेलय् च्वंगु जयनाथ दुर्गा जेम्स एण्ड ज्वेलरी लुँ पसलय् वःपिं निम्हेस्यां लुँया हार न्यानाः थ्व नक्कली नोट बियाः बिसिउँ वंगु खः । लुँ पसल्याया कथं बिल तकं मकासे उपिं बिसिउँ वंगु खः । लुँ न्यानाखतं उपिं बिसिउँ वंगुलिं उमिसं बिउगु नोट स्वःबलय् पँ पँय् सक्कली नोट तयातःगु लूगु खः । नक्कली ध्यबा बियाः लुँ न्याःपिंत प्रहरीं मालाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS