थौं यलय् दीपंकरपिनि मेला

यल – हरेक न्यादँय् छक्वः न्यायेकीगु इतिल्हने सम्यक थनिंनिसें यलय् न्यायेकाच्वंगु दु । थौं व कन्हय् निन्हु थ्व पर्व न्यायेकीगु ग्वसाः दु । थ्व झ्वलय् थौं न्हिनंनिसें यलया थीथी बहालय् च्वंपिं दीपंकर द्यःपिंत थनया नागबहालय् तयाः ब्वये हइ । सकलें द्यःपिं नागबहालय् मुनीबलय् व छगू तःधंगु मेला थें जू वनी । कन्हय् सकलें द्यःपिंत दान प्रदान यायेगु ज्या जुइ ।

थ्व झ्वलय् यलन्यंकं च्वंपिं सछिम्ह स्वयां अप्वः दीपंकर द्यःपिं हइगु खँ ग्वसाः खलकं धाःगु दु । सकलें द्यःपिंत हिरण्यवर्ण महाविहारय् लसकुस यानाः नागबहालय् यंकेगु याइ । थौं चछि हे सकलें द्यःपिं अन हे तया तयेगु याइ । हरेक न्यादँय् याइगु सम्यक महादान यलया छगू तःधंगु बौद्ध पर्व खः । येँय् नं थज्याःगु पर्व झिंनिदँय् छक्वः यायेगु परम्परा दुगु खःसां वंगु तःदँ न्ह्यवंनिसें थ्व पर्वया आयोजना धाःसा मजुइधुंकूगु खनेदु । ख्वपय् धाःसा दँय्दसं घ्यःचाकु संल्हू कुन्हु अनया थीथी विहारय् च्वंपिं दीपंकर द्यःपिं पित हयाः सम्यक न्यायेका वयाच्वंगु दनि ।

यलय् जुइगु थ्व सम्यकयात नेपाःया हे दकलय् तःधंगु द्यःपिनि ब्वज्याया रुपय् कायेमाःगु खँ विज्ञतय्सं धायेगु याः । यलया सम्यक पर्व स्वयेगु लागिं यल जक मखुसें येँ, ख्वप, किपू, भ्वँत, थिमि आदि लागां तकं मनूत वयेगु याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS