मी टू व मिसा पुचः

मिसातय्सं वा मिसातय्गु पुचलं थःथःगु न्हापाया जीवनय् मिजंतय्सं गनं गनं, गबलें गबलें, ख्याः यानाः, नी यानाः, माया यानाः वा जबरजस्ती यानाः याइगु थीथी कथंया व्यवहार यात लिपा वयाः अर्थात आः वयाः मयःपिं मिसातय्सं दशकौं न्ह्यवया उकथं याःगु व्यवहारयात यौन हिंसाया नां बियाः थौं वयाः समाजय् देशय् च्वपिं ततःधंपिं मिजंतकं इमिगु चरित्रय् नैतिकताय् कुंखिनाः हयेगु यानाहल ।

अज्याःपिं मिसातय्सं पलिस्था यानातःगु छगू संस्था खः ‘मी टू ।’ नेपालय् मखु, विदेशय् । अले व संस्थाया मिसातय्सं जक मखु, मेमेपिं मिसातय्सं नं थःथःगु वनेधुंकूगु जीवनय् गबले गबले गन गन मिजंतय्सं च्वय् न्ह्यथनाकथंया व्यवहारयात यौन हिंसा याःगु धकाः थौं वयाः धया हयेगु आँट यानाहल ।

जमानाय् हिंसा जूबलय् धायेमफु, नवायेमफु । थौं वयाः धायेगु यानाहल । गुकिं यानाः गुलिखे मिजंतय्सं थःथःगु लजगाःतकं त्वःतेमाल । थीथी देय्या थीथी सीमित मिसातय्सं थें तुं छम्ह निम्ह नेपाःया मिसातय्सं नं नेपाःया मिजंतय्त कुंखिनेगु वा अज्याःगु द्वपं बीगु यानाहल । थीथी देय्या थीथी सीमित मिसातय्सं यौन हिंसायात कयाः कुंखिना हःसां थुकिं आन्दोलनया रुप थ्यंक धाःसा काये मफु ।

अझ थौंया इलय् वयाः ला तना नं वनेधुंकल । थ्व हे ‘मी टू’ कथं गथे मिसातय्सं यौन हिंस्रक मिजंतय्त पोलय् याःथें तुं नेपाःया भ्रष्टाचारीतय्त नं पोलय् याना हयेमाल धकाः नेपाःया छम्ह मिसा प्रधानन्यायाधिशं छगू च्वसु च्वःगु ब्वनागु लुमंनि । तर सुनानं वास्ता याःगु धाःसा खनेमदु । वास्ता याइगु छुं छाँटकाँट नं मदु ।

छाय्धाःसा सुनानं सुंलिसे खतरा मोलय् याये चाहे जुइ मखुनि ।आः थज्याःगु यौन हिंसायात कयाः ‘मी टू’ घटनाया पर्दा उल स्वल धाःसा प्रत्येक समाजय् अन यौन हिंसां मथिउपिं मिसा मिजंत माले हे थाकुइ । उकिं यानाः सुनानं वनेधुंकूगु घटनायात कुत्तुकुलाः स्वया हल धाःसा छखे ला स्वयम थःगु हे बेइज्जत जुइ, थःगु हे नैतिकताय् घाः लाइसा, मेखे हाकनं सुयातं छुं जुल धाःसा बदलाया शिकार नं थः हे जुइमालीगु खतरा नं दयाच्वनी ।

शायद अथे जुयाः हे जुइमाः ‘मी टू’ चाहे यौन जुइमा, चाहे भ्रष्टाचार हे छाय् मजुइमा सकसिनं सिउसां नं स्वीकार याःसां नं न्ह्यज्याये मफु ।
यौन हिंसा, यौन शोषण मानव समाजय् जक मखु, देवीदेवताया समाजय् नं दु । गन मिसा मिजं दइ, अन यौन शोषण व यौन हिंसा नं दइ । देवीदेवताया समाजय् नं यौन हिंसा जू धइगु झीगु हे थीथी बाखं, पुराण आदित स्वल धाःसा स्पष्ट जू ।

महाद्यवं यौन सुखया निंतिं यौन तृप्ति प्राप्तिया निंतिं चल्लाया रुप कयाः श्लेषमान्तक वनय् चाःहिला जुइ । न्हय्दँ दुम्ह मचानाप इहिपा याइ । विष्णुया ला खँ हे मल्हाये, व ला थीथी रुप कयाः थीथी देवीतय्त यौनत्व स्यंका जुइम्ह । इन्द्रया छु खँ ल्हाये ? इन्द्रलोकय् गुलि अप्सरात दु धइगु ला थन बयान यानाच्वने माःगु हे खँ मखु ।

अथे हे कृष्णया ला द्वलंद्वःला मिसा पासा दु । देवीदेवतातय् समाजय् बांलाक दुवालाः स्वल धाःसा अन देवता जक मखु, देवीत नं उलि हे यौनया सौखिनत लुया वइ, लुयाच्वंगु दु । महाभारतया खँ ल्हाये धाःसा कुन्तिया कायपिं वया भाःतपाखें दुपिं मखु । अथे हे न्याम्ह न्याम्ह भाःत दुम्ह द्रौपदी नं ला खत ।

आः थुपिं देवदेवीतय्सं ‘मी टू’ यानाहल धाःसा देवलोकय् नं अन सुं नं ल्यनीमखु । ‘मी टू’ नं मथिउपिं सुं नं दइमखु । कृष्णया उलिमछिं कलाःपिं दुगु खनाः छन्हु महाद्यवं कृष्णयात धाल, ‘ छं ला उलिमछिं कलाः दु, छम्ह जितः नं बिउ रे !’ महाद्यःया खँ न्यनाः कृष्णं धाल हँ— ‘जि मदुगु क्वथाय् च्वंम्ह छम्ह जिमि कलाः छन्त जुल का हुँ !’

महाद्यवं कृष्णया दरवारय् वनाः दक्व क्वथा चाःहिलाः स्वल तर कृष्ण मदुगु क्वथा, कृष्णनाप रामलिला म्हिता मच्वंम्ह छम्ह हे कृष्ण मदु । बल्ला महाद्यवं वाःचाल कृष्णं थःत छल यात धकाः । आः व हे द्यःतय् समाजय् देवदेवीतय्सं ‘मी टू’ यात धाःसा देवलोकय् भुखाय् मब्वइला थें ? हाकनं अज्याःगु म्वाःमदुगु खतरा मोलय् यायेगु ज्या सुनां नं याइ नं ला मखु ।

अथे हे मानव समाजय् मनूत वैंशया इलय् दुने पिने, स्कुलय्, कलेजय्, ज्याकुथिइ, आदि थासय् ल्यासेल्याय्म्हतय् दथुइ छकः निकः उखेथुखे मजूपिं मिसामिजंत ला दइ हे मखु, जिं स्वयेबलय् । यदि दत धाःसा इपिं अपवाद जक खः । इमित वैंशं जायावःपिं धकाः नं धाये फइमखु ।

जमानाय् ल्वःमना वनेधुंकूगु अज्याःगु इलय् छकः निकः धाथें वा ख्याः यानाः उखेथुखे जूगु अवस्थायात कयाः दँ दँ लिपा लुमंकाः ईख याये थें, बदला काये थें, बेइज्जत याये थें मौका वल धायेवं ‘मी टू’ यानाः छुं अर्थ दइमखु । थःत खतरा मोलय् याये थें जक जुइ । शायद अथे जुयाः हे खइ सकसिनं चायाः हे खइ ‘मी टू’ न्यंकं न्यनेमफु । थौंला तना वने नं धुंकल । म्वाः मदुगु समाजय् मभिनीगु सकतां तना वनीगु ला स्वाभाविक हे जुल । तना वन । बां हे लात ।

अनाम

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS