गथांमुगःया अश्लिलता संस्कृति कि विकृति ?

सुशाल नेवाः, येँ

कन्हय दिल्लागा त्रयोदशि, गथांमुगः चःह्रे। खय्भासं घन्टाकर्ण वा गठेमंगल नं धायेगु याः । थ्व गथांमुगः खस् जातिया संस्कृति मखुगुलिं न्ह्याथे यानाः नं नवायेगु व खँग्वःयात हे अर्थया अनर्थ जुइक छ्यलेगु याना वयाच्वंगु दु । अथे खसां नं झीगु भाय्या भाषाविज्ञतय्सं ‘अथे मखु थथे खः’ धकाः अनर्थ जुइक नवानाच्वंगुयात न्वायेगु वा थुकिया नां थ्व खः, अर्थ थ्व खँ धकाः थुइका बीगु कुतः तकं याःगु खनेमदु ।

थन न्ह्यथनेत्यनागु खँ अर्थ–अनर्थया मखु । थ्व खँयात छखे तयाः गथांमुगः वा गथांम्हगः धकाः झीसं थःगु संस्कृति हना वयाच्वना । चलनचल्तीया भासं गथांमुगः हे धका यक्वसिनं धया वयाच्वंगु जुल । अले थ्व गथांमुगः धइम्ह भाजु खः ला कि मय्जु खः ?

गथांमुगः चःह्रे कुन्हु थाय्थासय् त्वाः त्वाःपतिकं स्वदुवाः, प्यदुवातय् तिंकथि धंकाः गथांमुगःया प्रतिमूर्ति दयेकाः थ्व परम्परायात हना वयाच्वंगु नं झी सकसिनं हे खनाच्वंगु दु । थथे गथांमुगःया प्रतिमूर्ति दयेकीबलय् गनं मिसा व गनं मिजंया रुपय् दुवातय् थनातःगु खनेदु । वंघः त्वालय् आजुद्यःया न्ह्यःने गथांमुगः धकाः प्रतिकात्मक रुपं मिसायात क्यना वयाच्वंगु दु ।

मेमेगु थासय् गथेकि किलाघः, न्हाय्कं त्वाः, थँहिति, त्यंघः, न्यत लगाया आपालं थासय् धाःसा मिजंम्ह गथांमुगः हे क्यनातःगु खनेदु । गथांमुगःकुन्हु सुथंनिसें हे गन गन गथांमुगः सालीगु खः, अन अन दुवातय् तिंकथि धंकाः तःगु दइ । अले न्हिछियंकं धइथें छम्ह मनूयात गथांमुगःया नामय् म्हय् थीथी रंगं छायेपियाःवा अश्लिल चित्रतकं च्वयाः ‘आजु जय हा …..!’ धकाः जगाः फ्वंकेगु यानाच्वनी ।

थ्वकुन्हु पंचधातुया अंगू व नया अंगू दुवातय् थनातःम्ह गथांमुगःया प्रतिक तिंकथिइ थीकाः न्ह्यायेगु वा न्ह्याकेगुचलन दु । थथे अंगू गथांमुगःया प्रतिकय् थीकाः न्ह्यात धाःसा भूत–प्रेत, पिशाच आदिं थी फइमखु धइगु जनविश्वास दु ।

वंघः आजुद्यःया न्ह्यःने थनातइम्ह मिसाम्ह गथांमुगः सनिलय् साला हइबलय् किलाघलय् थ्यंकाः किलाघःया छ्वासय् थनातःम्ह गथांमुगःपाखें सम्भोगक्रिया याःगु धकाः वंघलं सालाहःगु गथांमुगःयात ल्हाकाः सकसिनं न्हुत्तुन्हुयाः सालायंकी । थ्व छु खः ? गनं थ्व गथांमुगः परम्पराय् दुबिउ वःगु गलत परम्परा वा विकृति जकं खःला कि ?

अथे हे न्यतमरु अजिमा लिक्कं थनातइम्ह गथांमुगः मिजंया प्रतिक खः । थनयाम्ह गथांमुगः चान्हसिया इलय् साली हँ ! थन गथांमुगःयात मि तइम्ह व ‘आजु जय हा …… !’ धकाः हालीम्ह मिसा खः धइगु न्यना तयागु दु । पुलांगु परम्पराकथं न्यतया गथांमुगः सालीगु व आजु जय हा हालीगु स्वये मजिउ धइगु मान्यता दु । उकिं थौंतक नं थन गथांमुगः सालीगु स्वयेगु मयानाः ।

गथांमुगः साला यंकेधुंकाः बहनि छेँखाछेँखां बौपातय् बौ तयाः दुवातय् वा छ्वासय् वाये यंकी । थथे बौ वाना वयेधुंकाः मूलुखांनिसें पूजा यानाः प्याकिं तानाः छेँय् दुहां वनी । पूजा यानाः दुहां वने धुंकल कि हाकनं पिहां वये मजिउ धइगु धारणा दु । थथे छेँया मूलुखाय् प्याकिं तायेगु धइगु भूत–प्रेत, पिशात छेँय् दुहां मवयेमा धकाः खः धइगु धारणा दु ।

आतक नं पुलांगु हे परम्पराकथं न्ह्यानाच्वंगु थ्व गथांमुगः चः¥हेकुन्हु गथांमुगःयात अश्लिलता व उकिया प्रतिककथं नं न्ह्यब्वयेगु यानाच्वंगु दु । थुकिया कारण छु ? धाथें गथांमुगः धइगु सु ? मिसा खः कि मिजं ? गथांमुगः धइम्ह मिजंम्ह जक खः कि मिसाम्ह नं दु ? मिसाम्ह नं दु धइगु ला वंघया गथांमुगलं क्यना बिउगु दु ।

अथे हे मेमेगु थासय् नं मिसाम्ह गथांमुगः दु ला ? मिसा व मिजं धकाः सम्भोग याकाः क्यनातःगुया कारण छु खः ? थ्व धाथें परम्परानिसें हे दुगु खः कि झीगु मेमेगु संस्कृतिइ विकृति, विसंगति दुहां वःथें थुकी नं उकथं हे थाय् काः वःगु खः ?झीगु संस्कृतिइ वयाच्वंगु थुकथंया विकृतिया विषयय् ब्वलंगु यावत न्ह्यसः वा जिज्ञासाया विषयय् संस्कृतिविद्पिंसं बांलाक ध्वाथुइका बीगु कतुः यानादीला थें ?

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS