थौं यल कुमारी आसनय् बिज्याकीगु

यल – यलया न्हूम्ह कुमारी निहिरा वज्राचार्ययात थौं आसनय् बिज्याकीगु जूगु दु । थौं विधिवत पुजा यासें निहिरायात यलया कुमारी कथं प्रतिस्थापन याइ ।
स्वदँया निहिरायात वंगु वाःया सोमवाः कुमारी ल्यःगु खः । थौं वसपोलयात आसनय् बिज्याकेधुंकाः आः कुमारी जुयाबिज्यानाच्वंम्ह युनिका वज्राचार्य कन्हय् थःगु छेँय् बिज्याइ । कुमारी छेँ नं थःगु छेँय् कन्हय् जक बिज्याइगु जूसां सोमवाः न्हूम्ह कुमारी ल्ययेधुंकाः युनिका कुमारी छेँनं पिहां बिज्यानाः स्कुल वनेगु सुरु यानाबिज्यायेधुंकूगु दु ।
न्हूम्ह कुमारी निहिरा यल गाःबहाःया निरजरत्न व मोहनी वज्राचार्यया म्ह्याय् खः । वसपोलयात वंगु सिल्लाथ्व पञ्चमी सोमवाः कुन्हु कुमारी जुइगु निंतिं वःपिं न्याम्ह मध्ये ल्यःगु खः । थौं आसनय् बिज्याये धुंकाः वसपोल कुमारी छेँय् हे च्वना बिज्याइ । वसपोलयात आखः ब्वंकेगु व्यवस्था कुमारी छेँय् हे जुइ ।
कुमारी ल्यय्धुंकाः वसपोल थःगु हे छेँय् च्वनाबिज्यानाच्वंगु खः । छेँय् च्वंसां वसपोलया नयेत्वनेगु फुऽ निसी यानाः यायेगु जुइधुंकूगु खः ।
यल कुमारीयात बुंगः द्यः जात्रा, घोडेजात्रा लिसें थीथी जात्राबलय् यानाः दछिया झिंस्वक्व कुमारी छेँ नं पितबिज्याकीगु चलन दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS