सुनां बी हःपाः

‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ यायेगु निंतिं न्ह्याबलें समभङ्ग पद्मपिठ आशनय् दनाः अवलोकन यानाच्वनीम्ह करुणामय बुंगद्यःयात देशदर्शन याकेत यलय् दँय्दसं बुंगद्यःया रथयात्रा याना वयाच्वंगु दु । रथयात्राया निंतिं बुंगद्यःयात बछलाथ्व पारुकुन्हु तःबहालं पूच्वय् हयाः रथय् बिज्याकी ।

बुंगःद्यःया रथ जात्राया निंतिं रथ दयेकेगु निंसें रथ सालेगु इलय् तक थीथी गुथि, समाजं थीथी कथंया महत्वपूर्ण ज्या याना वयाच्वंगु दइ । गथेकि ः सिँया ज्या याइपिं बाराहीतय्सं व पौया ज्या याइपिं ञंवातय्सं रथ दयेकेगु ज्या याइ । ओकुुबहाःया लुसा गुथियापिंसं लुं सियातःगु सिँया ज्या, कसिम्वः, खः दयेकेगु ज्या याइ ।

पांजुपिंसं द्यःया पुजाआजा, हेरचाह यायेगु ज्या याइ । थथे हे मेमेगु थीथी समुदायं थीथी ज्या याइ । रथ दयेके धुंकाः बछलाथ्व चतुर्थीकुन्हु रथ सालेगु सुरु जुइ । रथ दयेकूगु थाय् पुच्वनिसें रथ सालीबलय् गुबलय् सालेगु, गुबलय् दिकेगु, गुखे सालेगु धकाः रथ हाँके यायेगु ज्या छम्हेसिनं यानाच्वंगु दइ ।

३२ कु तजाःगु बुंगद्यःया रथ सुथांलाक सालेगु निंतिं थथे रथ हाँके याइम्हेसिया ज्या तसकं महत्वपूर्ण जुइ । थथे रथ हाँके यायेगुयात हःपाः बीगु धाइ । रथया न्ह्यःने भैलःद्यःया ख्वाःपाः तयातइगु घःमालय् च्वनाः हःपाः बीगु याइ । हःपाः बीम्हेसिनं बांलाक हःपाः बीफत धाःसा हे जक रथ याउँक सालाः इलय् याः न्यायेकेफइ ।

३२ कु तजाःगु बुंगद्यःया रथ सुथांलाक सालेगु निंतिं रथ हाँके याइम्हेसिया ज्या तसकं महत्वपूर्ण जुइ ।

हःपाः बीम्हं बांलाक हःपाः बीमफुत धाःसा रथ उखेंथुखें न्याः वनीगु सम्भावना नं दयाच्वनी । थौंकन्हय् बुंगद्यःया रथ जात्राय् द्यः साःवइपिं म्वःम्वः हे दयाच्वंगु दु । थथे रथ सालीपिंत छगू कथं नियन्त्रण यायेगु ज्या हःपाः बीम्हेसिया जुयाच्वनी । हःपाः बीगु ज्या यलया परम्परागत ज्यापुत्वाःया ज्यापुतय्सं याइ ।

 

रथ सुथांलाक सालेगुली हे छगू महत्वपूर्ण ज्या जुयाच्वंगु हःपाः बीगु ज्यायात बांलाक व्यवस्थापन यायेगु निंतिं यलया ज्यापु समाजं थीथी गुंगू त्वाःयात हःपाः बीगु पाःब्व बिइगु याना वयाच्वंगु दु । समाजं हःपाः बीगु निंतिं काय्गुननियात वि.सं.२०६८ इ, छाय्बाहायात २०६९इ, बागरयात २०७० इ, धपगाःयात २०७१य्, पूर्णचण्डीयात २०७२य्, कुक्षेननीयात २०७३य्, मिखाबाहाःयात २०७४य्, अग्निशालायात २०७५य् व नःत्वाःयात २०७६य् हःपाः बीगु पाः बिउगु खः ।

हःपाः बीगु पाः लाःगु त्वालं धिमे थाना वयेमाःगु व्यवस्था नं यानातःगु दु । गाःबहाः भुज्याःया बखतय् हे नुगःयाःया लागिं नं ज्यापु समाजं झिंछगू त्वाःयात हःपाः बीगु पाः बियाः व्यवस्था यानातःगु दु । अथे हे लगंयाः न्यायेकेत सालीपिं नं झिंगुंगू त्वाःयापिं जुइ । थुकी नं झिंगुगू त्वाःयात दँय् निगू त्वाः मिले यानाः हःपाः बीगु पाः व्यवस्था यानातःगु दु ।

लगं भुज्याः सिधयेकाः लिपा नैंक्यालं लुइ । अनं लिपा कन्हय्कुन्हु सुथन्हापां याकःमिसाया भुज्याःयात द्यइके वइपिं मिसापिंसं रथ सालेगु याइ । थतित्वालय् बुंगद्यः याः न्यायेधुंकाःया प्यन्हु लिपाया बिहिवाःकुन्हु मंगःया मणिमण्डप फल्चाय् ज्योतिषतय्सं साइत स्वयाः जाउलाख्यलय् सालेगु अर्थात बुंगद्यः पित सालेगु (देशं पिने) साइत माली ।

बुंगद्यः पिसालेगु प्यन्हु न्ह्यः किपू भेगया न्हय्गामय् सुचं बीत पान्जु किपुली वनाः स्वां बिउ वने माःगु परम्परा दु । बुंगद्यः पिसाले छन्हु न्ह्यः बहनी जटावाला नैंक्यालं लुइ । बुंगद्यः सालाः जाउलाख्यःयाः न्यायेकेगु याइ । जावलाख्यलय् याः न्यायेधुंकाः बुंगःद्यःया रथ सालेगु ज्या क्वचाइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS