नेवाः सञ्चार ख्यःया अवस्था

थौं स्वयां स्वंगू दशक ति न्ह्यः नेपालभाषाया साहित्य ख्यलय् छगू न्हिपौ न्हिनय्÷सनिलय् पिहां वयाच्वंगु खः ‘विश्वभूमि’ या नामं । थ्वहे दकले न्हापांया न्हिनय्÷सनिलय् पिहांवःगु न्हि पौ जुल । स्वद“ ति लिपा वनाः ‘न्हूगु विश्वभूमि’ कथं नां तयाः हानं मेगु नेपालभाषाया न्हिपौ पिहां वल । अथे हे लिपा वनाः ‘सन्ध्या टाइम्स’ नामं नं न्हिनय्÷सनिलय् ताः ई तक पिदनाच्वंगु मेगु न्हिपौ खः । थौंकन्हय् ‘नेपालभाषा टाइम्स’ न्हिपौ न्हिथं न्हिनय्÷सनिलय् पिदनाच्वंगु छगू लोकंह्वाःगु पौ जुल गुगु आः वयाः सुथय् पिथनेगु ग्वसाः कथं परीक्षण जुयाच्वंगु दु ।

थ्व हिलासू सुद्र्यःया ल्याखं धनु राशीं मकर राशीइ हिलाः दक्षिणानयनं उत्तरायणय् हिलीगु दिं माघ १ गते अथे धायेबलय् घ्यःचाकु सल्हुंनिसें ‘नेपालभाषा टाइम्स’ न्हिपौ परीक्षण कथं सुथय् पिथनाच्वंगु दु । थःगु मांभाय् थकायेत दक्वसक्व नेवाःतय्सं म्हति नं छेँखापतिं
छपौ न्यानाः स्वयाः थःगु मांभाय्यात तिबः बीत झी नेवाःत जुरुजारुं दनेमाःगु ला ख हे खत ।

छाय्धाःसां खय्भाय्या हाबी जुया वनाच्वंगु झीगु देय् झीसं थःगु मांभाय् न्हंका वनाच्वनागु हुनिं नापं न्हू पुस्ताया नेवाःमिपिंसं ब्वनेत व च्वयेत थाकुगु धाइगु नेपालभाषाया न्हिपौत, वाःपौत, लय्पौत व दच्छिया दुने पिहां वयाच्वंगु गुलि नं थीथी सफू त न्यानाः स्वयेगु ला छखे हे ति थौंया न्हू पुस्तां नेवाः भासं ख“ ल्हायेगु तकं म्हो जुयाः छगू तःधंगु हे समस्या कथं पिलू वयाच्वंगु सकस्यां खंगु हे खँ खः । थज्याःगु अवस्थाय् नेवाः भाय्या पत्रपत्रिकात म्वायेत थाकुइगु नं निश्चित हे खः ।

थ्व अवस्था धइगु हे झीगु पत्रपत्रिका म्वायेत पाय्छि जूगु वातावरण मखु । ख ला धायेत अःपु धरग्वारा तःपु धाइ । जि थः हे नं जीवनया बछिं मल्याक बसन्त हाजांगाये धुनाःलि तिनि नेपालभाषा साहित्य ख्यलय् ल्हाः संकागु खः । खय्त ला जिमिगु छे“या लकस नं मांभाय्या साहित्यय् तसकं तःमि । थम्हं स्कूलया तगिं क्वचायेकागु इलय् छे“जःपिं नेपालभाषा हे मू विषय कयाः आइ.ए., बि.ए., एम.ए. याये सिधःगु हुनिं थ्व ख्यःया सफूत, वापौ, न्हिपौ लय् पौत छेँय् वालछ्याल हे जुइक दयाच्वनीगु खः ।

थथे जुयाः थःके दुने नं मचायेकं हे मांभासं च्वया तःगु सफूत नापं थीथी पौत ब्वनेगु बानी ला द हे दुगु जुल । उकिं छुं नं ज्या थम्हं निं याये अले छम्हं निम्ह, निम्हं प्यम्ह यायां न्यना वनी धकाः लिपा हे लाःसां थुकी थम्हं भति भति यायां च्वसा न्ह्याका वनागु जुल । खय्त ला थःगु ज्या यायेगु लागा पाः । अले थःगु कलेजया तगिं क्वचायेकाः छम्ह प्राविधिक जुयाः नं थौकन्हय् ताकतुक नेपालभाषाया छुं छुं ब्वनाच्वना, च्वयाच्वना । धाइ नि ब्वनेत मनूयात उमेरं पनी मखु ।

थुगु ल्याखं मुक्कं नेवाःत छपाः तपाःगु मांभाय् सेवाया कुसाय् न्ह्यंकाच्वंगुली थः नं न्ह्यंके फइ कि धकाः आशा याना । वास्तवय् थःगु भाषायात मतिना याइपिंसं आः थुलि जक याना बी दःसां नं झीगु भाषायात थपू याना यंकेत छुं ग्वाहालि अवश्य हे जुइगु खइ । आः ‘नेपालभाषा टाइम्स’ न्हिपौया ख“ नं छक्वः न्ह्यथने । थ्व न्हिपौ न्यायेत न्हिंन्हिं येँया नातिवज्रया सफूधुकुती वने फइगु ख“ हे मजुल । बरु ल“य् लाइबलय् गबलें गबलें उखेपाखे वनेबलय् थय्क स्वयाः छकलं न्हिपौ वाःपौ व न्हूगु पुलांगु सफूत न्याना हयेगु याना च्वनागु जुल ।

थौंकन्हय् सामाखुसिपाखे च्वनेगु जुयाः छन्हू प्रेम साय्मि दाइया पसलय् ‘नेपालभाषा टाइम्स’ न्हिपौ यखाना तःगुलिं मिखा जूवन । अले मोटरसाइकल दिकाः वय्कःनाप म्हसीका कालबिल यानाःलि थ्व पति थः नं लय् लय्या दुजः जुइ माल धकाः थःगु मनसुवा न्ह्यथना । वय्कलं ‘जिउ, थन न्हिपौ हइम्ह किजायात म्हसिका बी’ धयादिल । थथे यानाः थ्व पौ स्वयेखंगु जुल । वय्कःया महादयां । अथे खःसां थ्व पौ न्हिंन्हिं मथ्यं । गबलें निन्हु स्वन्हुया छकलं वइगु । अले गबलें धाःसा शुक्रवाःया त“सापौ स्वये हे मखनीगु ।

वाय् छकः वइगु शुक्रवारय् नं पौ स्वये मखनीबलय् छखें दिक्क जुया वइगु । अथे खःसां थ्व हे न्हिपौया बः कयाः थीथी इलय् थःगु मनया ख“त च्वया छ्वया । थ्व न्हिपौया सम्पादक भाजुं महादया तयाः इलय् ब्यलय् पिकया नं दिउ । थुकिया लागिं सम्पादक भाजुयात क्वति क्वति सुभाय् छाय्धाःसां वय्कलं थुपिं ला न्हूपिं च्वसा व च्वज्या नं मिले याये मफुपिं धकाः गबलें हे धयामदी । थ्व ला जिपिं थें मांभाय्या ख्यलय् नकतिनि जक ताय्तिति याःपिं थुमिगु च्वसुयात ह्वःताः बी मजिउ धकाः गबलें हे गुगुं नं कथंया पंगः यानामदी ।

थ्व छगू तःधंगु मानवतां जाःगु महादया जुल वय्कःया । उकिं वय्कःपिंसं परिक्षण कथं हीकादीत्यंगु ‘नेपालभाषा टाइम्स’या न्हिपति अझ अप्वः सुथांलाक्क अले गबलें हे गनं पंगःत थमवयेमा धकाः द्यःयाके फ्वनाच्वना । तर झीगु नेवाः भाय्या पत्रपत्रिका फुक्क थासय् याउँक थ्यंकेत थाकु धकाः झीसं सिउ । छाय्धाःसां थौंकन्हय् पत्रिका वितरण याइपिं मनूत माले हे तसकं थाकु ।

मनू मालाः तये फःसां झीसं ज्याला बीत नं समस्या जुयाच्वनी । छाय्धाःसां आः झीथाय् श्रमया माक्व मूल्य बीमाः धइगु खँ सकथासं पिहां वयाच्वंगु दु । फुक्क नेवाःतय्सं नेवाः भाय्या पत्रिका न्यानाः ब्वना मबीगु जूगुलिं पत्रिका इनेत नं समस्या जुइगु । अय् जुयाः फुक्क नेवाःतय्सं पत्रिका छपाः छपाः न्यानाः ब्वना बीगु जुल धाःसा वितरण याइपिं नं अःपुया वइगु खः । दकले लिपा ‘नेपालभाषा टाइम्स’या दुजः जुयाः अझ आजिवन दुजः जुयाः थुगु न्हिपौ न्हिंन्हिं ब्वनेदुसा धन्य तायेकाच्वना ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS