वा स्याःगु लंकेगु घरेलु उपाय

गबलें गबलें झीत आकाझाकां वा स्याना वइ । थथे स्याइबलय् थुलि तसकं स्याइ कि च्वनां च्वने हे जीमखु । थज्याःबलय् तुरुन्त स्याः क्वलाकेत झीके काचाक्क छुं वासः नं दयाच्वनी मखु । उकिं वा स्याइबलय् तुरन्त क्वलाकेगु छुं छुं घरेलु उ पाय झीसं सीकातयेबह जू । वा स्याःगु कारणं मेमेगु समस्या नं वयेफु । यदि इलय् हे वा स्याःगुया उपचार मयात धाःसा वा ध्वग्गीगु थेंज्याःगु गम्भीर ल्वय् नं जुइफु । आः झासं घरेलु उपायपाखे मिखा ब्वये–

प्याज 

प्याज छताजि अज्याःगु तरकारि खः, गुकिं वा स्याःगु लंकेत ग्वाहालि याइ । थुकिया निंतिं छगः कचिगु प्याज कायेमाः । थुकिं वा स्याःगु याउँसे च्वंकाबी । बस छुं मिनेट तक ताजा प्याजया कुचा छकू न्ह्ययाच्वनेमाः ।

तूचिकं

तूचिकनं छिगु गिजा व वा बल्लाकी, अले प्लाक चिइकेत अःपुका बी । प्लाक ब्याक्टेरियां यानाः दयावइगु खः, गुगु चिल्लोया पिलिं भुनाच्वनी । वा स्याःगु तुरुन्त लंकेत छिं स्वफुति निसें प्यफुति तूचिकनय् चि छप्तिचा तयाः वाय् व गिजाय् मालिस यानादिसँ । थुकिं यानाः व स्याःगु लनीगु जक मखु, गिजा नं बल्लाइ ।

लवं

लवं न्हापा न्हापा तःदँ तक हे नसाज्वलनय् तयेत व परम्परागत वासलय् तयेत जक छ्यला वयाच्वंगु खः । लवं एन्टि अक्सिडेन्ट, एन्टिसेप्टिक, एनेस्थेसिया, एन्टिइन्फ्लामेटरीया निंतिं म्हसिउ । वा स्याइबलय् म्हुतुइ लवं तयातल कि यक्व हे क्वलाइ । तसकं हे वा सयाःसा स्याःथाय् लवंचिकं तयाबीमाः । थुकिं यक्व हे याउँसे च्वंकाबी । लवंचिकं वा स्याःगुया रामबाण वासः खः ।

तुसि

तुसिं याइगु फाइदाय् स्वस्थ छ्यंगू, कब्जियत मुक्ति, डायबिटिज व किड्नीया समस्या एसिडिटी व सनबर्नया समस्यायात मदयेकेगु आदि दुथ्याः । छि सायद थ्वयां न्ह्यः न्यनादीगु दयेमाः कि स्याःथाय् व मनावःथाय् तुसिया उपचार लाकंह्वाः । छकू ख्वाउँगु तुसिया कुचां वा स्याःगु विरुद्ध एकदम बांलाःगु ज्या याइ ।

आलु

आलु दकलय् सामान्य व महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत मध्ये छता खः । छगः कचिगु आलुं अप्वःगु प्याःगु सालाकायेफु, अले मनावःगु क्वलाकेफु । वा स्यायेगुया लिसें मना नं वःगु दुसा आलु तासय् यानाः उकिया स्लाइस उगु भागय् १५ मिनेट तक तयातइदिसँ, याउँसे च्वनावनी ।

टी ब्याग

छगू साधारण टीब्याग वाया निंतिं प्रभावी प्राकृतिक उपाय खः । टी ब्यागं वा स्याःगुया उपचार व वा स्याःगुलिसे सम्बन्धित जुयाः मेमेगु स्याःगु नं कम यायेत ग्वाहालि याइ । थुकिया निंतिं क्वाःलखय् टी ब्याग तयादिसँ, अले उकिं स्याःथाय् क्वाः तयादिसँ । वा स्याःगु क्वलाइ ।

लाभा

लाभा झीत तसकं निं । उकी दुगु एलिसिनं उकियात एन्टिफंगल एन्टिभाइरस व जीवाणुरोधी दयेकाबी । एलिसिन वा स्याःगुलिसे ल्वायेत ग्वाहालि यायेगुली नांजाः । थुकिं खराब ब्याक्टेरियायात नियन्त्रित याइ, गुगु क्याभिटी ल्वय् व गिजाया ल्वय् थेंज्याःगु वाल्वय्या कारण खः । लाभाया भ्ये चिइ थुनाः न्ह्ययादिसँ, वा स्याःगु क्वलाइ । न्हिं न्हिं सुथय् लाभा छभ्ये काउँकाउँ न्ह्ययेगु यानाच्वन धाःसा वा बल्लाइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS