तुचिकनय् दु यक्व गुण

– न्हाय्पं स्याइबलय् तू चिकनय् लाभा क्वयेकादिसँ, अले व हे चिकं ख्वाउँकाः न्हाय्पनय् तयादिसँ, याउँसे च्वनावइ ।

– वायात बल्लाकेत व चमकदार जुइक बांलाकेत तूचिकनय् हलू तयाः वाय् बुलादिसँ । थुगु मंजनं पायरिया ल्वय् नं लनावं ।

– सुख्खागु ल्हाःयात नाइसें च्वंकेत तूचिकं भचा ल्हातय् बुलादिसँ ।

– नियमित रुपं तूचिकनं म्हय् मालिस याये धुंकाः जक म्वःल्हुइगु यानादिल धाःसा स्वास्थ्य तसकं बांलानाच्वनी ।

– नकतिनि घाः लाःथाय् तूचिक तयाबिल धाःसां घालं हि वयेगु दिनावनी ।

– तूचिकनय् कपू ल्वाकछ्यानाः नियमित तिलेगु यात धाःसा सँ हाकुसे च्वनाः बल्लाना वइ ।

– नयागु सामानय् खतं नल धाःसा तूचिकं भचा तयाबिइमाः, उकी खतं मनयावनी

– वा स्यानाच्वन धाःसा तूचिकनय् चि भचा तयाः वाय् बुलाबिल धाःसा वा स्याःगु क्वलाइ ।

– शर्दि सेखं चाइबलय् न्हासय् तूचिकं इलादिसँ ।

– तुति पालिइ बहनी द्यने त्ययेकाः तूचिक थानाबिल धाःसा मिखा त्यय्लाइ । तुति नं याउँसे च्वनी ।

– छ्यनय् मेहन्दी पाये न्हयः प्mवयातयागु मेहन्दीइ स्वफुति प्यफुति तूचिकं तयाबिल धाःसा मेहन्दी सुख्सा जुइमखु ।

– ख्वाउँफसं कयाः न्यताः व म्हुतुसि तज्यात धाःसा म्वःल्हुइबलय् त्यपुचाय् चिकं तयादिसँ, याउँसे च्वनावइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS