बलिउड हिरोइनतय् बोल्ड अवतार

फिल्मय् हिरोइन जुइपिं बांलासे च्वनेमाः धयागु खँयात फिल्मी भासं ग्ल्यामर्स जुइमाः धाइ । ग्ल्यामर धइगु मिसाया सौन्दर्य खः, तर सुन्दरता न्ह्यब्वयेगु नामय् माःगुसिबें भचा अप्वः हे न्ह्याःवनेगु यात “हट”, “सेक्सी” वा “बोल्ड” जुइगु धाइ । विशेष यानाः हिरोइनत चर्चाय् वयेगु निंतिं थथे हट यानिकि बोल्ड रूपय् पिहां वयेगु याइ ।

हिन्दी फिल्म ख्यलय् छगू इलय् स्वंगः अंग्रेजी आखः एस, एस, एसया हे जक बजाः दु धकाः धाइगु खः । थ्व स्वंगः एस मध्ये छगः एस शाहरूख खान, मेगु एस सलमान खान खःसा स्वंगःगु एस धइगु सेक्स खः । यानि की शाहरूख खान व सलमान खान धुंकाः स्वकुमिया नुगःसालेफइगु धइगु सेक्स खः धकाः धयातःगु खः ।

उगु इलय् मलिका शेरावतया हट सिनं जाःगु “मर्डर” थेंजाःगु बोल्ड फिल्मं स्वकुमिया नुगः त्याकूगु खः । हट व बोल्ड सिनं जाःगु गुलिखे फिल्म हिट सुपरहिट तकं जूगु दु । “मर्डर” उकिया छगू दसु खः । थ्व फिल्मया हिरोइन मलिका शेरावतयात स्टारया दर्जाय् थ्यंकल । थ्व फिल्म धुंकाः मलिकां मेमेगु फिल्मय् नं थःगु हट अवतार न्ह्यब्वयेगु कुतः यात तर वयागु स्टारडमं ज्या मयात ।

“डर्टी पोल्टिक्स” नांयागु छगू फिल्मय् मलिकां ओम पुरी थेंज्याःम्ह बाज्यःवंम्ह कलाकारलिसे तकं बोल्ड सिन बिल तर फिल्मं नुगः त्याके मफुत । बलिउडय् हिरोइनतय्त ग्ल्यामरं जायेकाः क्यनेगु चलन पुलांगु हे खः, तर न्हापा बोल्ड वा हट अवतारय् न्ह्यब्वयेत ग्या । सत्तरीया दशकय् हिरोइनयात बोल्ड रूपय् न्ह्यब्वये हःगु फिल्म “चेतना”खः ।

बलिउडय् हिरोइनतय्त ग्ल्यामरं जायेकाः क्यनेगु चलन पुलांगु हे खः, तर न्हापा बोल्ड वा हट अवतारय् न्ह्यब्वयेत ग्या । सत्तरीया दशकय् हिरोइनयात बोल्ड रूपय् न्ह्यब्वये हःगु फिल्म “चेतना”खः ।

थ्व फिल्मय् रेहाना सुल्तान नांयाम्ह हिरोइनं थःत बोल्ड अवतार कथं स्थापित यायेगु कुतः यात । थ्व फिल्मया पोस्टरय् हिरोइनया निपाः तुतिया ह्वतं हिरो खनेदयाच्वंगु फोटो नं तसकं हे विवादय् लात । “चेतना” फिल्म हिट नं जुल तर रेहाना सुल्तान धाःसा हिरोइनया रूपय् हिट जुइमफुत । “चेतना”या निर्देशक बी आर ईशारा खःसा वयात फिल्मय् हिरोइनया हट अवतार क्यनीम्ह निर्देशक धाइ ।

वयागु हे “जरुरत” फिल्मय् रीना राययात नं बोल्ड रूपय् न्ह्यब्वःगु खः । बी आर ईशारायात फिल्मया पर्दाय् हिरोइनयात सेक्सी वा हट अवतारय् न्ह्यब्वइम्ह धाःथें बलिउडया नांजाःम्ह फिल्मकःमि राज कपुरयात नं हिरोइनया ग्लेमर रूप न्ह्यब्वइम्ह धकाः धयातःगु दु ।

राज कपुरं थःगु महत्वाकांक्षी फिल्म “मेरा नाम जोकर”य् छखे पद्मीनी नांयाम्ह हिरोइनया ग्ल्यामर रूप न्ह्यब्वया क्यनसा वहे फिल्मय् सिमी नांयाम्ह हिरोइनयात म्वःल्हुइ धुंकाः वसः हिलीबलय् छम्ह मचां खनीगु लु तयातःगु दु । व मचा कलाकार मेम्ह सुं मखसे ऋषि कपुर खः । उगु ईया बीग बजेट फिल्म “मेरा नाम जोकर” फ्लप जूबलय् राज कपुर बांमलाक द्यात ।

 

वयागु छेँय्–बुँ तकं वनीगु अवस्थाय् लात । थथे बाम्हय् काःम्ह राज कपुरं उगु इलय् “बबी” दयेकल । थ्व फिल्मय् हिरोइन डिम्पल कपाडियायात फयांफक्व म्हो वसः पुंकल । फिल्म हिट नं जुल । राज कपुरया श्रीसम्पत्ति बचे जुल । राज कपुरं लिपा “सत्यम शिवम् सुन्दरम्” य् जीनत अमानया बोल्ड अवतार न्ह्यब्वल ।

जीनत अमान धइम्ह बलिउडय् ग्ल्यामर इमेज दुम्ह हिरोइन खः । “सत्यम् शिवम् सुन्दरम्” सिबें न्ह्यः देव आनन्दया “हिरापन्ना” फिल्मय् बोल्ड अवतार क्यने धुंकूम्ह जीनत अमानं लिपा फिरोज खानया “कुर्बानी” फिल्मय् बोल्ड अवतार क्यंगु खः ।

हिरोइनया बोल्ड अवतार न्ह्यब्वयेगु निंतिं नांजाःम्ह राज कपुरं “संगम” फिल्मया “बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं” बोलया छपु म्येय् हिरोइनयात स्वीमिंग कस्ट्युमय् क्यनां पार यातसा “राम तेरी गंगा मैली” फिल्मय् मंदाकिनियात झ्वालाय् म्वल्हुया च्वनीबलय् दक्व हे छ्यातां खनेदयेक क्यन । उलिजक मखसे मातृस्नेहया रूप धकाः मचायात मांमं दुरु त्वंकूगु लु नं तयाबिल ।

राज कपुरया थज्याःगु ज्यायात आपाःसिनं कुंखिन तर “राम तेरी गंगा मैली” फिल्म हिट जूबलय् विरोधीतय्गु म्हुतु प्वाःतित ।
“बबी” फिल्म म्हिते धुंकाः डिम्पल कपाडिया उगु ईया सुपरस्टार राजेश खन्नालिसे इहिपा यानाः फिल्मं तापाना वन, तर ताः ई तक तापाना च्वनेमफुत अले “सागर” फिल्मया लुखां हाकनं फिल्मय् लिहां वल ।

“सागर”य् डिम्पल कपाडियाया थःगु म्हय् हिनातःगु रुमाल कुतुंवनीगु लु नं उगु ईया बय्बय् जूगु बोल्ड लु खः । थ्वयां लिपा डिम्पलं “जांबाज”य् अनिल कपुरलिसे नं छगू हट सिन म्हितल । फिल्मय् विशेष यानाः न्हूपिं हिरोइनतसें थथे बोल्ड सिन बीगु खः, तर गबलें गबलें नांजाःपिं हिरोइनतय्सं नं थथे बोल्ड सिन बिउगु खनेदु ।

थथे बोल्ड सिनय् ज्या याःम्ह नांजाःम्ह हिरोइन छम्ह रेखा नं खः । रेखां थःसिबें क्वकालिम्ह हिरो अक्षय कुमारलिसे “खिलाडियोंका खिलाडि” फिल्मया छपु म्येय् तसकं हे बोल्ड सिन बिउगु खःसा “आस्था” नांयागु फिल्मय् ला ओम पुरी व नवीन निश्चललिसे तसकं हे बोल्ड बेड सिनय् अभिनय यानाः क्यन ।

पुलांगु जमानाया खँ ल्हायेगु खःसा उगु ईया नांजाःम्ह हिरोइन शर्मिला टैगोरं “एन इभिनिंग इन पेरिस” फिल्मय् स्वीमिंग कस्ट्युम पुंबलय् तःधंगु हंगामा हे जुल । उगु फोटो पिदंगु पत्रिका ला शर्मिला टैगोरया गृहनगरय् च्याका हे बिल । तर फिल्म रिलिज जूबलय् धाःसा उलि हंगामा मजू । थ्व सत्तरीया दशकया खँ खः ।

उगु इलय् मुमताजं “अपराध” फिल्मय् टुपिस स्वीमिंग कस्ट्युम फिइगु आँट यात । खय्त ला वः सिबें न्हापा नूतन, तनुजा थेंज्याःपिं हिरोइनतय्सं बिकिनी पुनाः फोटो कायेकूगु दुसा थुखेपाखे दकलय् न्हापांगु पलाः ल्वंम्ह बेगम पारा नांयाम्ह पुंलाम्ह हिरोइन खः । उगु इलय् ब्युटी क्वीनया नाम्हं नांजाःम्ह सायरा बानों “अप्रिल फूल”य् थथे स्वीमिंग कस्ट्युम फिउगु खः ।

बलिउडय् राखीयात भलादमिम्ह हिरोइनया रूपय् कयातःगु खःसा थथे भलादमि इमेज दुम्ह राखीं तकं “शर्मिली” फिल्मय् स्वीमिंग कस्ट्युम पुंगु दु । “शर्मिली”ला सत्तरीया दशकया फिल्म जुल । अबाय्ति राखी ल्यासे हे तिनि । लिपा अस्सीया दशकया लिपांगु इलय् राखी बाज्यः वनेधुंकाः तकं “परोमा” नांयागु फिल्मय् हट बेड सिन व किसिंग सिन बियाः थःगु हट अवतार क्यन ।

उगु ईया गुलिखे फिल्मय् बाज्यःवने धुंकूपिं हिरोइनतय्सं थज्याःगु हट अवतार क्यनेगु कुतः याःगु दु । राखी थें हे तुं क्लीन इमेज दुम्ह जयाप्रदां नब्बेया दशकया लिपांगु इलय् थःत हट हिरोइन धायेकेगु कुतः याःगु खः । जया प्रदां थथे याःगु फिल्मया नां “देह” खः । उगु फिल्मय् जया प्रदां डिनो मोरियो नांयाम्ह हिरोलिसे बेड सिनय् अभिनय यानाः थःगु बोल्ड अवतार क्यंगु खः ।

बोल्ड अवतार क्यनेगु झ्वलय् मनिषा कोइरालां छक्वः “एक छोटीसि लभ स्टोरी” फिल्मय् तसकं हे न्ह्यचिलाः छगू सिन बिउगु खःसा उगु खँयात कयाः तसकं कुंखिउँबलय् मनिषां उगु लु थःम्हेसिनं बियागु मखसे मेम्ह हे कलाकारपाखें बिउगु खः धकाः तकं धायेमाःगु खः । लिपा वनाः मनिषा कोइरालां “तुम” फिल्मय् नं थः भाःत दयेक–दयेकं मेम्ह ल्याय्म्हनाप द्यनीगु लु बिउगु खः ।

थुकथं बलिउडय् थःगु हट अवतार क्यनेगु झ्वलय् हिरोइनत इलय्ब्यलय् न्ह्यःने वयाच्वंगु खने दुसा अज्याः बोल्ड लुया हुनिं आलोचनाया शिकार नं जुया वयाच्वंगु दु । थथे आलोचनाया शिकार जूम्ह नांजाम्ह हिरोइन छम्ह ऐश्वर्या राय बच्चन नं खः । साप हे बांलाःम्ह हिरोइनया रूपय् नांजाःम्ह ऐश्वर्या राययात नं बलिउडय् क्लीन इमेज दुम्ह हिरोइन धयातःगु खः ।

तर थथे क्लीन ईमेजया कारणं न्ह्यःने लानाच्वंम्ह ऐश्वर्यां लिपांगु इलय् फिल्मय् कमब्याक यायेगु झ्वलय् “ए दिल हे मुश्किल” नांयागु छगू फिल्म म्हितल । थौंकन्हय्या नांजाःम्ह स्टार रणवीर कपुर हिरो दुगु थ्व फिल्मय् ऐश्वर्या व रणवीर दथुइ यक्व हे बोल्ड सिन दुथ्यानाच्वंगु दु । किस सिन व बेड सिन नं दुगु थ्व फिल्मय् ऐश्वर्या राय बच्चन थेंज्याःम्ह बच्चन परिवारया भलिमचां थुकथं हट व बोल्ड सिन बिउगुयात कया नं तच्वयेक हे आलोचना जुल ।

बच्चन परिवारं ऐश्वर्याया थज्याःगु पलाःयात कयाः आलोचना नं यात । क्लीन इमेज दुम्ह जूसां ऐश्वर्यां “ए दिल हे मुश्किल”य् जक हे अज्याःगु हट व बोल्ड अवतार क्यंगु मखु । वसिबें न्हापा नं क्यने धुंकूगु दु । ऐश्वर्यां बोल्ड अवतार क्यंगु मेगु छगू फिल्म “धुम थ्री” नं खः ।

थ्व फिल्मय् ऐश्वर्यां आपालं हे ग्ल्यामर्स वसः पुंगु जक मखसे ऋतिक रोशनलिसे किस सिन तकं बिउगु खः । ऐश्वर्यां “शब्द” नांयागु फिल्मय् थःसिबें क्वकालिम्ह हिरो जायद खानलिसे बोल्ड सिन बिउगु दुसा थ्वहे फिल्मय् सञ्जय दत्तलिसे नं बेड सिन बियाः हट अवतार क्यंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS