इमाया अत्याचार

बाखं

बसन्त बनय् तमागु सिमा छमा दु। उगु सिमाया लिक्कसं खराचातय्गु बस्ती दु। खराचात साप मेहनत याइपिं खः । जःखः च्वंगु जग्गा दक्व इमिसं बु“ज्याये बह जुइक बांलाके धुंकल ।

इमिसं आः अन गाजरया पुसा ह्वल। अनं भचा तापाक पुखू छगू दु। व हे पुखुलिं लः कयाहयाः बुँइ तयेगु यात। छुं न्हि लिपा इमिगु मेहनतया फल खने दयावल । बं धमाधम चुलि थहां वःगु खनेदत। अथे मा बुयावःगु खंबलय् खराचात साप लय्ताल । न्यासि चायाः इपिं प्याखं प्याखं हुल ।

थुबलय् लाक सर्गतय् ब्वयाच्वंम्ह छम्ह इमां इमित खंकल । तुयूगु कपाय्ग्वारा थेँच्वंक बांलाःपिं चिचिधिकःपिं खराचात खनाः इमाया ई चुकुचुकु वन । व तप्यंक जमीनय्
झम्टेय् यानाः छम्ह मचाम्ह खराचित थःगु पञ्जां ज्वनाः ब्वयावन । इमाया पञ्जाय् लाःम्ह खराचा थःत त्वःतकेत तसकं संगु खः, तर व सफल मजुल । इमा छमा सिमाय् जूवन अले खराचित अन हे स्यानाः वं नयाबिल ।

आः ला व इमाया न्हियान्हिथंया ज्या थें जुयावल । सुं छम्ह खराचा खनकि व इमा गनं वः, गनं वः जुइक वइ, अले झ्याप्प ज्वनाकथं ब्वयावनी । अनंलि भतिचा तापाक वनाः वं वयात स्यानाः नयाबी ।

इमां यानाः खराचातय् थःपिनि छेँ पिहांवये हे ग्यानापुयावल । इपिं थःथगु छेँय् कय्कुनाः च्वंच्वनीपिं जुयावल ।

उखेर लः बीपिं व बिचाः, संचाः याइपिं मदयाः बुँइ पिनातःगु गाजरमा धमाधम गनावन ।

छन्हु निरु माखाया निम्ह चिचिधिकःपि मस्त दाना क्वायेत गलं पिहां वःगु सर्गतय् ब्वयाच्वंम्ह व हे इमां खन ।

“खराचिया पलेसा थौं छक्वः खाचात हे नयेमाल लाकि छु, तःन्हु हे दत खाचात नये मखंगु।” इमा थथे मती तयाः सर्गतं कुहां वल ।

मिखा फुति याये मलावं हे व मचापिं खाचात निम्हं ज्वनाः ब्वयावन ।

बिचरी निरु खा थः निम्ह मस्तलिसे बायेमालाः ह्वाँय् ह्याँय् ख्वयाच्वन ।

व इमा बसन्त बनय् च्वंपिं चिचिधिकःपिं जन्तुतय्गु निंति आतंक हे जुइधुंकल । खाचा, खराचा, छुँ दक्व हे धमाधम पाः जुयावन ।

इमिसं व इमायात छुं यायेफुगु मखु ।

छन्हु इपिं सकलें मुनाः महाराज शेरसिंहया थाय् बिन्ति याःवन । महाराजं बिचाः हे यायेमफुत कि सर्गतय् ब्वइम्ह इमायात गथे यानाः सजाइँ बीगु खः ।

गुगु थासय् खराचातय्गु बस्ती दुगु खः, अन हे लिक्कसं च्वंगु सिमाय् मन्नु नांयाम्ह माकः च्वनाच्वंगु जुयाच्वन । वया गाजर तसकं हे नये यःगु जुयाच्वन । तःन्हु दत व
खराचातय्सं पिउगु गाजर गबलय् बुयावइ थें धकाः पियाच्वंगु। तर बुँ धमाधम गनावंगु खंखं वया नुगः मछिनावल ।

कारण सीकेत व खराचातय्थाय् वंबलय् इमिसं थःपिनिगु समस्या कनाः धाल, “आः छं हे धा, जिमिसं छु यायेगु? बुँया निं बिचाः याये लाकि थःपिनिगु ज्यानया निं चिउताः काये?”

“न्ह्यागु समस्याया नं छुं कि छुं समाधान ला द हे दइ । व इमालिसे टक्कर कायेगु छगू उपाय् ला माले हे माल । जिमिगु मिखाय् ला छपु हे जक लँ दनि । जिपिं थ्व बन त्वःताः गनं मेथाय् च्वंवनेमाली । न्हूगु थासय् ला व इमा वइमखु ला ।” खराचातय्सं छप्वाः म्हुतुं धाये थें धाल ।

“थज्याःगु नं खँ जुइला । अन थासय् नं इमा अथवा मेपिं सुनानं दुःख बिउवल धाःसा छिपिं छु हानं मेथाय् च्वंवनेगु ला?” मन्नुं थथे धाःबलय् इपिं सुनानं लिसः बी मफुत ।

“अथे खःसा छं हे छुं या रे सा । मखुसा ला छुं न्हि लिपा हे जिपिं दक्वं मदयावनी ।” खराचातय्सं धाल ।

“जिगु आइडियां ज्या बिल धाःसा छिपि सदांया निंतिं थुगु संकटं मुक्त जुइ ।” मन्नुं धाल ।

कन्ह्यकुन्हु खराचात थःपिनिगु छेँ पिहां वयाः बुँइ वल । मन्नुं धाःथें इमिसं जःखः च्वंगु कंझाः ध्यनाहयाः बु“इ ह्वलाबिल ।

उखेर सर्गतय् ब्वयाच्वंम्ह इमां बुँइ तःम्ह हे खराचात चाःहिलाच्वंगु खन । थ्व खनाः व साप लय्ताल ।

“थ्व मूर्खतय्सं इमिगु छयं च्वय् काल चाःहिलाच्वंगु दु धयागु मसिउगु जुयाच्वन का ।” थथे मती तयाः खराचा दाया यंकेत व इमा बुँइ कुहां वल ।

उखेर सिमाय् छकचाय् च्वनाः इमाया चहःपहः स्वयाच्वंम्ह मन्नु माकः इमा स्वारारारा कुहां वःगु खनेवं थः सिमाया मेगु कचाय् फुट्ट तिंन्हुयावन । अथे याःबलय् उगु सिमाया कचा क्वछुत, अले थ्याक्क व इमाया ल“य् लात। थ्व ज्या थुलि याकनं जुलकि इमां काचाक्क छखे चिले हे मफुत ।

व सिमाकचाय् भाराक्क न्याःवन अले बुँइ कुतुंवन, बुँइ ह्वलातःगु कथं सूगुलिं इमा वाथावाथा कनाः हालाहल ।

मन्नुं खराचातय्त इशारा यायेवं इपिं दक्वं वनाः इमायात दायेफक्व दाल । इमा गय् गय् यानाः अनं बिसिउँवन ।

“पासापिं, आः व इमां थन वयेगु आंट याये फइमखुत।” मन्नु माकलं सिमां कुहां वयाः धाल ।

“सुभाय् दु मन्नु छंत, यक्व यक्व सुभाय् दु। इमां ला जिमित म्वाये हे थाकुका बिउगु खः । छंगु बुद्धिं यानाः जिपिं उगु संकटं मुक्त जुल ।” खराचातय्सं मन्नु माकःयात च्वछात ।

थ्वयां लिपां निसें बसन्त बनय् व इमा गबलें हे मवल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS