ख्यालि न्हिली

पार्टीइ तसकं बांबांलाःपिं ल्यासेत नाप न्हिलाःन्हिलाः खँ ल्हानाच्वंम्ह भाःतया न्ह्यःने वयाः कलाःम्हं धाल— ‘नु, झासँ । जिं छितः चोट लाःथाय् मलम पाका बी ।’
भाःतम्हं धाल—‘जितः चोट लाःगु हे गन दु धकाः ?’
‘झी नं छेँय् थ्यंगु हे गन दु धकाः’— कलाःम्हं धाल ।
ह्ह्ह्
थःगु परिवार, त्वाःबहाः, समाज अले थ्व सहरं गनं तापाक वनाः जीवन हने मास्ति वयाच्वंगु दु । बस छता हे जक ज्या जुइमाःगु दु कि ‘याकनं बैंकं त्यासा स्वीकृति यानाबीमा प्रभु !
ह्ह्ह्
शिक्षक ः जब झीसं छुं नं चीज च्वय् वांछ्वइ । व दक्वं क्वय् हे जक कुतुं वइगु छु जुयाः खः ?
‘छाय्धाःसां सर’—पप्पुं जुरुक्क दनाः धाल— च्वय् ज्वनीपिं सुं नं दइमखु उकिं !’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS