ख्यालि न्हिली

वा चुलेगु टुथब्रस गन गुलि ई छ्यली सीकादिसँ ।
चीन – अप्वलय् छवाः
बेलायत – अप्वलय् लछि
अमेरिका – अप्वः छ्यःसा स्वला
भारतय् – ज्याख्यलय् वत्तले । छाय्कि ः– दकलय् न्हापां ला वा हे चुली । वयां लिपा सँय् रंग छीत ज्या काइ, वयां लिपा मेशिन सफा याइ । दकलय् लिपा इजार तयेत छ्यली ।
ऋऋऋ
बहनि द्यने त्ययेकाः निम्हतिपू तसकं न्ह्यपुसे च्वंक खँ ल्हानाच्वन ।
कलाःम्हं तसकं मायां जाःगु सलं सर्गतय् थिनाच्वंगु नगु क्यँक्यं धाल— धयादिसँ सा ….. ! व छु चीज खः, गुगु छिं न्ह्याबलें स्वयाच्वनादी, तर गबलें नं लिनाः हये मफु ।
भाःत ः म्हा ! म्हा ! जिं धाये मखु ।
कलाः ः प्लीज धयादिसँ ले, छकः ।
भाःत ः छ तंचायेमखु खःला ?
कलाः सत्य, सत्य तंचायेमखु का जिल ला ?
भाःत ः छंगु ख्वाःपाः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS