ख्यालि न्हिली

राजु ः रमेश छं सिउला ? मिजं नं मिसायात ‘आइ लभ यु’ धाइबलय् छाय् मिसा ल्हाः ज्वनी ?
रमेश ः उलि नं मसिउला ? मिसां थप्पड नकी धकाः का ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः पप्पु, तसकं बांलासे च्वंम्ह मिसायात अंग्रेजीं छु धाइ ?
पप्पु ः आइ लभ यु ।
ह्ह्ह्
पुलिसं चन्द्रमानया छेँय् खापा धिउँ वल । चन्द्रमानं न्यानाछ्वत, ‘अन सु हां ! खापा धिउँ वःम्ह ?
पुलिस ः जिपिं पुलिस खः । खापा चायेकि ।
चन्द्रमान ः छाय् चायेकेगु खापा ? छु धायेमाल ?
पुलिस ः छुं खँ ल्हायेमाःगु दु ।
चन्द्रमान ः छिकपिं ग्वःम्ह दु ले ?
पुलिस ः जिपिं प्यम्ह दु ।
चन्द्रमान ः अथे खःसा छिपिं थवंथवय् खँ ल्हानाः हुँ । जितः फुर्सद मदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS