मनूया छ्यंगूया रंग गथे जुयाः पानाच्वनीगु 

संसारय् दुपिं दक्वं मनूतय्गु

छ्यंगूया रंग पाना हे च्वनी । काचाक स्वयेबलय् उथें उथें च्वंपिं नं क्वथिइक स्वयेबलय् भचा पानाच्वंगु हे खनेदइ । उत्तरी युरोपय् च्वंपिं मनूत तसकं हे भुइसे च्वनीसा पश्चिम अफ्रिकाय् च्वंपिं मनूत तसकं हे हाकुसे च्वनी । उत्तर–पूर्वी एशियायापिं मनूतय्गु
छ्यंगू म्हासु म्हासु धाइ । अप्वः थें मनूतय्गु छ्यंगूया रंग एकदम तुयु, हाकु वा म्हासु जुइमखु । बरु थज्याःगु रंगया मिश्रण जुयाच्वनी । थथे

छाय् जुइ ले
न्ह्याम्ह मनूया छ्यंगूया रंग नं म्हय् दइगु छुं छुं रंगीन पदार्थय् निर्भर जुइ । अज्याःगु रंगीन पदार्थयात पिगमेन्ट (Pigments) धाइ । न्ह्याम्ह मनूया म्हय् नं मुख्यरुपं स्वताजि रंगीन पदार्थ दइ । उकी मध्ये छता पदार्थयात मेलानिन (Melanin) धाइ । थ्व पदार्थ सियुगु रंगयागु जुयाच्वनी ।

म्हय् थ्व पदार्थ अप्वः दयाच्वनकि छ्यंगू हाकुइ । मेगु पदार्थयात क्यारोटीन (Carotene) धकाः धाइ । थुकिया रंग म्हासुइ । स्वंगूगु पदार्थ हेमोग्लोबिन (Haemoglobin) खः, थुकिया रंग ह्याउँइ । थ्व पदार्थ हियागु ह्याउँगु कणय् दइ । थ्व स्वता पदार्थ मंत धाःसा छ्यंगूया रंग क्रिम थें तुइसे च्वनी । थ्व हे प्यताजि रंग ल्वाकज्यानाः हे छ्यंगूया रंग तयार जुया वइगु खः।

संसारय् खने दुपिं दक्वं मनूतय्गु छ्यंगूया रंग थुपिं हे प्यताजि पदार्थयात अलग–अलग अनुपातय् ल्वाकछ्यानाः प्राप्त यायेफइ । गुम्ह मनूया म्हय् मेलानिन अप्वः दत, वयागु छ्यंगू हाकुसे च्वनी । गुम्हेसिके क्यारोटीन अप्वः दत, वयागु छ्यंगू म्हासु म्हासु धाइ ।

निभालय् लाइबलय् म्हया
छ्यंगुलिं अप्वः मेलानिन पिकयाहइ । थ्व हे कारणं तसकं तान्वःगु थासय् च्वनीपिं मनूतय्गु म्हया छ्यंगू हाकुसे च्वनीगु खः । तःन्हु तक झी छाःगु निभालय् च्वनाः ज्या यानाच्वनेमाल धाःसा निभालय् दइगु अल्ट्राभ्वाइलेट किरणं झीगु छ्यंगूया दुने यक्व मेलानिन पिकयाहयाः झीगु छ्यंगू हाकुका बिइ ।

ख्वाउँसे च्वंगू थासय् च्वंपिं मनूत अप्वः यानाः तुइसे च्वनीगु कारण इमिगु छ्यंगुलिइ मेलानिन अप्वः पिहां वये मफइगु जुयाः खः । गुम्ह मनूया छ्यंगुलिइ थज्याःगु पिगमेन्ट मगाइ, अज्याःम्ह मनूया छ्यंगुलिइ, तुइक चातः चातः वइ । थुकियात अंग्रेजी ‘ल्यूकोडर्मा’ ल्वय् धाइ । थ्व ल्वय्  न्ह्याम्हेसित नं जुइफु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS