हाम्वः छु ल्वचय् गुकथं छ्यलेगु ?

वाया ल्वय्
# थ्यंमथ्यं २५ ग्राम हाम्वः न्ह्ययाः नयाबिल धाःसा वा बल्लाइ ।
# म्हुतुइ जायेक हाम्वः तयाः ५–१० मिनेट सुम्क च्वंच्वनेगु यात धाःसा पायरिया (गिजां हि वइगु) लनावनाः वा बल्लाइ ।
# हाकुहाम्वः लःलिसे नल धाःसा वा बल्लाइ ।
# हाम्वःचिकनं १०–१५ मिनट तक कुल्ला यानादिसँ । थथे छुं न्हि तक यानाच्वन धाःसा सने धुंकूगु वा नं मसनावनी । पायरिया नं मजुयावनी ।
# कपाय् छकूचा हाम्वःचिकनय् थुनाः म्हुतुइ तयाबिल धाःसा वा स्याःगु लनावनी ।
# हाम्वः न्ह्ययाः नयेगु यानाच्वन धाःसां नं पायरिया लनावनी ।
# वा सनाच्वंगु दुसा हाकु हाम्वः १० ग्रामया मात्राय् न्हिं न्हिं सुथय् व बहनी न्ह्यतु न्ह्ययाः भपादिसँ । थथे झिंन्यान्हु नीन्हु तक यानाच्वन धाःसा वा      सम्बन्धि दक्वं कथंया ल्वय् लनावनी ।
# थ्यंमथ्यं ६० ग्राम हाकुहाम्वः न्ह्यतु न्ह्ययाः भपादिसँ । वयां लिपा छगू गिलास ख्वाउँलः त्वनादिसँ । थथे न्हिं न्हिं यानाच्वन धाःसा वाया दक्वं          कथंया ल्वय् लनावनी, तर थुकिया प्रयोग यायेबलय् साखः चिनि भपादीमते ।

न्हाय्पंया ल्वय्
# हाम्वःचिकनय् लाभाया भ्ये कुर्काः क्वाकादिसँ । लिपा ख्वाउँइ धुंकाः उगु चिकंया छुं छुं फुति न्हाय्पनय् तिकि नंकादिसँ, न्हाय्पं स्याःगु लनावनी ।
# न्हाय्पनं मताइगु ल्वय् लंकेगु खःसा ५० मिलिलीटर हाम्वःचिकनय् लाभा न्याभ्ये तयाः क्वाकादिसँ, अनंलि छानय् यानादिसँ । थथे यानाः               दयेकातयागु चिकं न्हिं निफुति स्वफुति न्हाय्पनय् तयेगु यानादिसँ, फाइदा खनेदयावइ ।
# न्हाय्पनय् वंम्ह कीयात स्यायेत हाम्वःचिकं निफुति स्वफुति न्हाय्पनय् तिकिनंकादिसँ । थुकिं फाइदा याइ ।
# १२५ मिलिलीटर हाम्वःचिकनय् ५० मिलिलीटर लैंया रस ल्वाकछ्यानाः दायेकादिसँ । लैंया रस दक्व सुपाः वनाः चिकं जक ल्यनकि छानय् यानाः    सिसि छगलय् जायेकादिसँ । थुकिया निफुति स्वफुति न्हाय्पनय् तिकि नंकादिल धाःसा न्हाय्पं स्याःगु लनावनी ।

घाः
# घाः लंकेत हाम्वःचिकनय् कपाय् छकू वा कापःया पट्टि प्याकाः घालय् चिनाबिल धाःसा फाइदा जुइ ।
# हाम्वः निनाः कस्ति व घ्यः ल्वाकछ्यानाः घालय् तयाः पट्टि चिनाबिल धाःसा घाः लनावनी ।
# हाम्वःयात सालुगु कापः छकुतिइ प्वःचिनाः घालय् चिनाबिल धाःसा घाः याकनं लनी ।
# हाम्वःचिकं घालय् तयाबिल धाःसां नं घाः लनावं ।
# पुलांगु घालय् हाम्वःया पट्टि चिनाबिल धाःसा याउँसे च्वनावइ ।

न्हाय्या ल्वय्
# मलय् अथवा इमू भचा हाम्वःचिकनय् तयाः क्वाकादिसँ । थ्व चिकनं न्हासय् बुलाबिल धाःसा बन्द जुयाच्वंगु न्हाय्प्वाः चालावइ ।

ग्वालि तज्याःगु
# म्हासुगु मैन १० ग्राम हाम्वःचिकं ४० मिलिलीटर ल्वाकछ्यानाः क्वाकाः पेस्ट दयेकादिसँ । थ्व पेस्ट ग्वाहालि तज्याःथाय् इलादिसँ, फाइदा              जुयावइ ।
# हाम्वःचिकनय् मैन व सिंचि ल्वाकछ्यानाः क्वाकादिसँ । थ्व चिकं ग्वालि तज्याःथाय् इलादिसँ । थुकिं ग्वालि तज्याःगु जियावनी ।

थीमजिउ बांलाक मजूसा
# थ्यंमथ्यं २५ ग्राम हाम्वः व छगू ग्राम मल्ताचुं ल्वाकछ्यानाः न्हिं स्वक्वः सेवन यानाबिल धाःसा थीमजिउ बांलाक जुयावइ ।
# थीमजिउ जुइगुली पंगः दन धाःसा हाम्वःया पँचांग (हा, दं, हः, स्वां व सि)या काढा दयेकाः ६० मिलिलीटर अथवा हाम्वःचुं १५ ग्रामया मात्राय् न्हिं       निक्वः स्वक्वः सेवन यात धाःसा लाभ जुइ ।
# हाम्वःया काढा दायेकाः न्हिन्हिं त्वनाबिल धाःसा थीमजिउ बांलाक जुइ ।
# हाम्वःया काढाय् सुंपालु, मलय् व पिपीया चुं ल्वाकछ्यानाः त्वनाबिल धाःसा थीमजिउ जुइगुली पंगः चिलावनी ।

थीमजिउ जुइबलय्या कष्ट
# ५ ग्राम हाकुहाम्वःयात साखलय् ल्वाकछ्यानाः महिनावारी सुरु जुइ स्वयां प्यन्हु न्ह्यः निसें सेवन यायेमाः । महिनावारी सुरु जुलकि थ्व बन्द           यानादिसँ । थुकिं महिनावारी सम्बन्धि दक्वं विकार नष्ट यानाबी ।
# ५ ग्राम हाकुहाम्वः, न्हय्गः मलय् छगू चम्चा सुंपालुचुं, स्वध्ये चिध्येगु पिपी कयादिसँ । थ्व दक्वं छगू कप लखय् तयाः काढा दयेकादिसँ । थ्व           त्वनकि नं महिनावारी सम्बन्धि दक्वं समस्या ज्यनी ।

कपाः स्याःसा
# हाम्वःमाया हःयात लखय् तयाः निनाः कपालय् लेप तयाबिल धाःसा कपाः स्याःगु लनावनी ।
# हाम्वःयात दुरुइ तयाः निनाः कपालय् लेप तयाबिल धाःसां नं कपाः स्याःगु लनावनी ।

आउँ जूसा
# ६ निसें १२ग्राम हाम्वः व कचिगु ब्याःया ला ल्वाकछ्यानाः सुथय् व बहनी नयाबीगु यात धाःसा लाभ जुइ ।

कब्जियत
# हाम्वः, जाकि व मूकेँया ब्वःजा (खिचडी) दयेकाः नयाबिल धाःसा कब्जियत मजुयावनी ।
#६० ग्राम हाम्वः छ्यानाः उकी उलि हे मात्राय् साखः ल्वाकछ्यानाः नयाबिल कि कब्जियत मजुयावनी ।
# हाम्वःया ख्वला वंकाः मख्खन व मिश्री बराबर मात्राय् कयाः न्हिं न्हिं सुथय् सुथय् नयेगु यात धाःसा नं कब्जियत मजुयावनी ।

मिखाया ल्वय्
# हाकुहाम्वःया ताजा चिकं न्हिं न्हिं द्यने त्ययेकाः मिखाय् तयाच्वन धाःसा अनेक कथंया मिखाया ल्वय् लनावनी ।

सँया ल्वय्
# हाम्वःमाया हा व हःया काढा दायेकाः उकिं सँ चायाबिल धाःसा सँ हाकुसे च्वनावइ ।
# हाकुहाम्वःयात शुद्ध यानाः सँय् पानाबिल धाःसा अइलय् हे सँ भुइया वइगु जुइमखु । न्हिं न्हिं छ्यनय् हाम्वःचिकनं मालिस यायेगु यात धाःसा सँ        न्ह्याबलें ख्वातुसे च्वनाच्वनी ।
#सँयात हाकुकेत व सँ हाइगु मजुइकेत न्हियान्हिथं हाम्वः भपियादिसँ अले हाम्वःचिकं छ्यनय् तिलादिसँ । थुकिं यानाः सँ हाकुसे, नाइसे च्वनाः           ताःहाकः नं जुइ ।
# हाकुहाम्वः, अम्बःसुखू, चिहःप्यंस्वांया सुखू, मिश्री– थ्व प्यता उति उति हे मात्राय् कयाः चुं ल्हुयादिसँ । थुकिया ६ ग्राम चुं न्हिंन्हिं सुथय् व बहनी       नयाः वयां लिपा २५० मिलिलीटर दुरु त्वनादिसँ अले थुकिया लिसेलिसें ब्रम्हचर्यया पालन नं दछितक यानादिसँ । थुकिं फाइदा याइ ।
# २५० ग्राम हाकुहाम्वः, २५० ग्राम साखः नितांयात बांलाक छ्याना तयादिसँ । थुगु मिश्रण न्हिं ५० ग्राम नयेगु यानाच्वन धाःसा म्हय् तागत             अप्वयावइ । थुकिं यानाः अप्वः च्व फायेमालीमखु, अले सँ नं हाकुसे च्वनावनी ।
# सँ हाइबलय् हाम्वःचिकं छ्यनय् तिलादिसँ । थुकिं यानाः सँ हायेगु दिनावनी, लिसें छ्यं नं सिचुकातइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS