ख्यालि न्हिली

छज्वः निम्हतिपू रोमया ‘विसिंग वेल’या नामं नांजाःगु तुंथिइ थ्यंकः वन । अन न्हापालाक्क भाःतम्हं तुंथिइ ध्यबा कुर्काछ्वत अले तुंथिइ क्वस्वयां मनं मनं थःगु इच्छा छगू पूवनेमा धकाः फ्वन ।
अनंलिपा कलाःम्हं ध्यबा कुर्कल अले तुंथिइ स्वयेत क्वस्वल । तर उबलय् लाक हे वयागु सन्तुलन स्यन । व तुंथिइ कुतुं वन अले लखय् दुनां सित ।
‘हे भगवान !’— वातां च्वनाः भाःतम्ह भुनुभुनु हाल— ‘जिं ला थज्याःगु खँय् विश्वास हे मयानागु का ।’
ह्ह्ह्
छम्ह मनूया मोटर एक्सिडेन्ट जुल वयागु छ्यं ड्यास बोर्डय् न्यात अले व बेहोस जुल । होसय् वये धुंकाः वं न्यन— ‘जि गन दु ?’
‘रुम नम्बर ट्वान्टी टूलय्’— लिसः वल ।
‘अस्पताल लाकि जेलयागु ?’
ह्ह्ह्
आदम व हब्बा अदन छगू क्यबय् चाःहिलाच्वन ।
‘छं जितः मतिना याना ला ?— आकाझाकां हब्बां न्यन ।
‘मेपिं सुनां याइ ?’— आदमं अजू चायाः धाल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS