कुचा कुचाय् जि !

कविन्द्रलाल प्रधान

न्हिथं सुथय्-
वा चुलेत
टूथ ब्रश काय् त्यल कि
झसंग वनी-
मचायेक
जिगु नुगःपाय् ल्हाः वनी-
दुनुगलं सुवाः बिइ नानू छन्त !
छ गबलय् तःधिकः जुल मस्यू
गबलय् –
जिगु मुलय् मन्ह्यन खनी बाबा छ-
अलय् पितबिया छ्वय् माल छन्त ।

म्हिगः-
व चिकिपाःगु घांगर फिनाः-
हिसि दयेक-
तिंतिं न्हुयाः म्हिता जुइम्ह,
छंगु वसः हिया च्वनागु व न्हि त
म्हिगः पापा छुना च्वनेबलय्-
न्हिलाः न्हिलाः जुइम्ह
व क्यात्तुगु हिसी दुगु म्हुतुसीचा-
लुमंकु लुमंकूं
थौं कमिज न्याना बिइम्ह-
हाकुल हिइत्यल धाइम्ह-
ज्यःनाः याय् त्यल,
ब्यलि याय् त्यल धकाः सःतिइम्ह-
छ नाप नापं व लुमन्तित नं

पितबिइ धुनागु
जि ला ल्वःहे मन खनी नानू !

खः जिं अबु जुयागु या
कर्म याना
कर्तब्य याय् हे माल ।

लुमंकेगु ल्वःमंकेगु झ्वलय्
ल्वःमंकेगु नं छगू कर्म खनी नानू !
उकिंला न्ह्याबलें सुथय्
व तःधंगु टूथब्रशं
छंगु लुमन्ति झलझल इनाच्वनी ।

नापं च्वंम्ह
व तताम्ह टूथब्रशं
न्हिथं न्यना च्वनी-
जिमि केहेँचा ग्व ?
बाः छितः गयच्वं ?
जिमांयात गयच्वं ?
छंगु व नच्चागु म्हुतुचां
न्ह्याबलें थथेहे न्यनाच्वंथें च्वनीगु ।

लुमन्तिइ कुचा कुचा जूगु जिगु नुगः
पुलांगु फुक्क खँत लुमंकाः
अबु जुया या नुगलं स्वाना च्वना ।

भाय्हिलामि : प्रतिसरा सायमि

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS