चन्द्रमा झी नापं छाय् वइ ?

झी च्वंच्वनागु पृथ्वी सिबें चन्द्रंमा तसकं हे तापाःगु जूगुलिं उकिया धाथेंगु रुप झीसं सिइकाकाये फइमखु । पृथ्वी व चन्द्रमाया दथुइ लगभग ३,८४,००० कि मि. (२,३८,८६०मील) या दूरी दु । चन्द्रमाया ब्यास लगभग ३४७६ कि.मी.(२१६० मील) दु । भचा शक्तिशाली दूरबीनं स्वयेबलय् चन्द्रमा बांलाक खनेदइ ।

गबले झी न्यासि वने या मोटरय् वनाच्वने झीसं चन्द्रमा नं झी नापनापं वयाच्वंगु खनेदइ । नापं पृथ्वीया न्ह्याग्गुं वस्तु लिउने वनाच्वंगु खनी । झीसं बिचाः याइ कि गथे पृथ्वीया न्ह्यागुं वस्तु लिउने वनाच्वंगु खः, अथे हे चन्द्रमा नं लिउने वनेमाःगु खः, छाय् नापं वयाच्वन ? थथे छाय् जुइ ले ? थुकिया कारण पृथ्वी सिबें चन्द्रमा तसकं तापाःगुलिं खः । धाथें धायेगु खःसा थ्व छगू मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया खः । गबले झी मोटरय् च्वनाः वनाच्वनी, पृथ्वीया वस्तुं झीगु मिखाय् दयेकूगु कोण तसकं याकनं हिलाच्वनी, उकिं पृथ्वीया वस्तु लिउने वनाच्वंगु झीसं अनुभव याइ । पृथ्वीया वस्तु झीनाप तसकं सतिइगुलिं थ्व कोण याकनं हिलीगु खः ।

तर चन्द्रमा झी सिबें तसकं तापाःगुलिं झीगु मिखाय् दुगु कोण तसकं हे कम जक हिली । उकिं हे चन्द्रमा झी नापनापं हे वयाच्वंगु झीत अनुभव जुइ । चन्द्रमा पृथ्वी स्वयां तापाक लाःगु जुयाः झीसं स्वयेबलय् थ्व नं झी नापनापं वयाच्वं थें झीत च्वंगु खः । वास्तवय् चन्द्रमाया दूरीइ च्वंगु न्ह्यागु हे वस्तु स्वःसां झीत अथे हे च्वनावइ । ब्वाँय् वंसां, मोटरय् च्वनावंसां, थ्व नं थः नापनापं वइगु खनेदुगुलिं मस्त अप्वः यानाः चन्द्रमाया नापनापं ब्वाँय् जुयाः म्हिताच्वनीगु ला छिमिसं नं खं हे जुइमाः अथवा छिपिं नं अथे यानाः म्हितूगु दयेमाः । तर आः ला थुल जुइ नि चन्द्रमा झीगु नापनापं छाय् ब्वा“य् वइगु जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS