ख्यालि न्हिली

मिसा ः प्रिय, यदि छंत मयःसा आवंलि छं जिगु मोबाइलय् रिचार्ज याना मबिउसां जिउ, जिं छुं धायेमखु ।
मिजं ः अहो ! अथे ला अय्सा पक्का नं जागिर चूलात जुइका छंत मखुला ?
मिसा ः मखु, मखु ।
मिजं ः अले छाय् ले ?
मिसा ः जि मेम्ह हे ब्वाइफ्रेन्ड दत ।
ह्ह्ह्
थौंकन्हय् चिचिधिकःपिं मस्ततकं गर्लफ्रेन्ड चाःहिकीपिं जुइधुंकल । कन्हय् इमिगु मतिना त्वाःदल (ब्रेक जुल) धाःसा व मस्तय्सं छुं त्वनी जुइ ।
शायद ……….. एप्पल जुस !
ह्ह्ह्
छम्ह नेतां थः काय फेल जूसां स्कुलय् वनाः सकसितं मरि इनाः नकल । थ्व खनाः शिक्षकं धाल—‘नेताजु, छिकपिनि काय ला फेल जूगु खःनि हाकनं छुकिया लसता ला थ्व ?
नेता ः फेल जुलं छु ले सा, वयागु पक्षय् ला बहुमत दु नि सा !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS