ख्यालि न्हिली

पप्पुं छन्हु स्कुलय् थः नापं गधा छम्ह नं ज्वना वन । थ्व खनाः शिक्षकं वयात न्यन,— ‘पप्पु, छं छाय् स्कुलय् गधा ज्वना वयागु ?
‘मिस, छिं हे धयादीगु मखुला ?’— पप्पुं धाल— ‘कि जिं गपाय् गपाय्धिकःपिं गधायात मनू दयेकागु दु …. उकिं जिं थ्वयागु नं जीवन बांलायेमा धकाः हयागु !’
ह्ह्ह्
व्यापारिक मल, सपिंग कम्प्लेक्स, छेँय्, पसः, ज्याकू, कारखाना आदि थासय् न्हिनय् हे खुया यंकूसां सुनां खनी मखु ।
तर गुन्हु गर्लफ्रेन्ड छम्ह छेँय् सःतल वा छेँय् हे ज्वना वल धाःसा पूरा जःखः च्वंपिं साक्षी च्वनेत तयार जुइ ।
ह्ह्ह्
शिक्षक ः का धा मस्त, मांअबु मदुगु छेँ झीगु निंतिं छु खः ?
राजु ः सर, अज्याःगु छेँ ला गर्लफ्रेन्डयात सःतेगु निंतिं उत्तम थाय् खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS