ख्यालि न्हिली

‘छिं ब्याहा छाय् यानामदियागु ?’—छम्हेसिनं छम्ह बाज्यः वंम्ह मिसायाके न्यन ।
‘छाय्कि जिगु छेँय्’— लिसः वल— ‘छम्ह भौ दु, छम्ह खिचा दु, छम्ह भत्तु दु ।’
‘थुमिगु ब्याहालिसे छु सम्बन्ध ?’— न्ह्यसःतःम्हं अजू चायाः न्यन— ‘छेँय् थुपिं दइगु व भाःत दइगु छता हे खँ ला जुइ फइमखु ।’
‘छता हे खँ खः । खिचां न्ह्यागु इलय् नं उयाच्वनी । भत्तुं न्ह्यागु इलय् नं म्हुतु ल्हानाच्वनी अले भौ चछि छेँय् दुहां वइमखु । ’
ह्ह्ह्
भाःत कलाःलिसे ः
‘छलिसे छुं खँ ल्हाये धाःसां गथे यानाः ल्हायेगु ? गबलय् गबलय् जिं छंत ‘मिखा मदुम्ह कां, बुद्धि मदुम्ह ध्वां’ धकाः धाये, छ हासा पाय्पाः ख्वाः ज्यानाः च्वँच्वनी ।
ह्ह्ह्
ट्याक्सी पहाडया पाःचाय् आकाझाकां ड्राइभरया नियन्त्रणं पिहां वन ।
‘दिकि !’— उकी च्वनावःम्ह ग्यानाः चिल्लाय् दन— ‘दिकि ! दिके मपुसा कमसेकम मिटर ला बन्द या ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS