ख्यालि न्हिली

जा नयेत मेचय् च्वनाच्वंम्ह भाःतं न्यन— ‘छु तरकारि दयेकागु थ्व ?’
कलाः ः छाय् माल खुरुक्क नःसा जि हे जिउ नि !
भाःत ः थुकिया नां छु धा ले ।
कलाः ः छाय् न्यनाच्वनादियागु छिं ?
‘जि च्वय् वनाः लिसः ला बी माल नि’– भाःतं धाल— ‘यदि छ छु नयाः सीगु धकाः न्यन धाःसा छु धायेगु जिं ?’
ह्ह्ह्
सेल्सम्यान ः सर, बिलिया निंतिं पाउडर कयादिसँ । तसकं बांलाः ।
गाहाकि ः माःगु मदु । जिमिसं की काय्यात पाउडर तया बीगु ज्या मयाना ।
सेल्सम्यान ः छकः कया ला दिसँ ।
‘आः पाउडर काल धाःसा’ गाहाकिं धाल—‘कन्हय् वनाः वयात परफ्युम नं बी माली, उकिं माःगु मदु ।’
ह्ह्ह्
इहिपा न्ह्यः न्ह्याम्ह मिजंया नं थ्व हे इच्छा जुयाच्वनी कि ‘थः कलाः संस्कारी जुइमा अले जःलाखःलाया कलाः खुल्ला विचाःयाम्ह !’
खः कि मखु विचाः यानादिसँ !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS