ने.सं. ११४१ दिल्लाथ्व १४, वि.सं. २०७८ साउन ८ गते शुक्रवाः