ख्यालि न्हिलि

छम्ह ल्यासे पुलिस थानाय् वन अले धाल, कि व पार्कं जुनाः वनाच्वनाबलय् छम्ह मनुखं वयात च्याप्पचिप्प धायेक ज्वन, अले च्वाप्प चुप्पा नयाबिल ।
‘स्वयेबलय् गथे च्वं व मनू ?’— थानेदारं न्यन ।
‘मसिउ ।’
‘छु धयादियागु छिं ! शुद्ध तिंन्हिनय् सुनानं छितः जबर्जस्ति ज्वनाः चुप्पा नयाबिल, अले छिं मसिउ कि व स्वयेबलय् गथे च्वंम्ह खः । थ्व गथे यानाः जुइफइ ?’
‘खँ छु धाःसां नि, सुनानं जितः चुप्पा नल धाःसा जिं मिखा तिसिइगु याना ।’
ह्ह्ह्
रेफ्रिजेरेटर ः
बिजुलिया अज्याःगु उपकरण, गुकी गृहणीतय्सं ल्यंपुल्यं चीज अबलय् तक तयातइ, गबलय् तक कि व वांछ्वये लायक मजुइ ।
ह्ह्ह्
न्ह्यसः ः यदि मूर्खिस्तानया छचाःखेरं बार तयाबिल धाःसा व छु बने जुइ ?
लिसः ः संसारया दकलय् तःधंगु चिडियाखाना !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS