ख्यालि न्हिलि

अजिम्हं थः छय्यात मुलय् तयाः म्हितकाच्वन । अबलय् लाक्क छय्म्हं धाल— ‘अजि, अजि झीगु परिवारय् न्ह्याबलें अजि, मां, बा, जि व ताता यानाः न्याम्ह हे जक जुयाच्वनी ला ?
‘मखु पुता खुम्ह नं जुइ’— अजिम्हं धाल— ‘छंगु ब्याहा जुल कि ला झीगु परिवारय् खुम्ह दइ ।’
छय्म्हं धाल— ‘अले तताया इहिपा जुल कि हाकनं न्याम्ह हे जुइनि मखुला ?’
‘जुइमखु पुता’— अजिं धाल— ‘छंगु ब्याहा जुयाः मचा दतकि हाकनं खुम्ह हे जुइनि ।’
‘अले छ सित कि ला हाकनं न्याम्ह हे जुइ नि सा’— छय्म्हं प्वाक्क धाल ।
ह्ह्ह्
न्ह्यसः ः मूर्खिस्तानय् भुजिं स्यायेगुलिइ प्रतिबन्ध तयातःगु छाय् ?
लिसः ः छाय्कि भुजिं अनया राष्ट्रिय झंगः खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS