ख्यालि न्हिलि

छम्ह बुराम्ह पहलमानं साप हे फुइँफाँय् यानाः थः पासापिंत कनाच्वन— ‘आः नं जि उलि हे ल्याय्म्ह तिनि, गुलि कि जि धाथें ल्याय्म्हबलय् खः ।’
‘बांलात का ।’— छम्ह पासां धाल ।
‘खः ।’— पहलमानं न्ह्यःनेसं लानाच्वंगु छगः तग्वःगु ल्वहंपाखे क्यनाः धाल— ‘थ्व ल्वहं जिं ल्याय्म्हबलय् नं ल्ह्वना स्वयागु खः, अले आः नं ल्ह्वना स्वयागु खः । न थ्व जि ल्याय्म्हबलय् ल्ह्वनेफत, न आः हे ल्ह्वनेफत ।
ह्ह्ह्
‘यज्जु’—छम्ह कविहृदय ल्याय्म्हं लय्ताःगु सलं थः प्रेमिकायात धाल— ‘जि हे व न्हापांम्ह मनू खः ला, गुम्हेसिनं छंत मतिनाया प्रस्ताव तयाच्वन ।’
‘खः’— प्रेमिकां धाल— मेपिंसं ला सुनानं हे प्रस्तावप्रिस्ताव तयामच्वं ।
ह्ह्ह्
न्ह्यसः ः सँ बुयावइगु चिकं पाचु
छ्यनय् तिलाबिल धाःसा छु छु जुइ ?
लिसः पतिनय् सँ बुयावइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS